| 08.06.2015

Hanken rankas högt för expertföreläsare

Hankens internationella studenter ger ett klart godkänt betyg för undervisningen. På många områden rankas högt i en nationell jämförelse.

Hanken deltog hösten 2014 i International Student Barometer (ISB), en enkät riktad till samtliga internationella studenter vid Hanken. Resultaten offentliggjordes i april 2015. ISB möjliggör en jämförelse både med övriga finländska högskolor, europeiska högskolor samt globalt. Frågorna täcker ett brett område och faktorer som undervisning, utrymmen, boende och stödfunktioner. Både undervisningen och stödfunktionerna får ett gott betyg, men också ett flertal utvecklingsområden går att identifiera i resultaten.

Undervisningen får gott betyg

Hankens internationella studenter ger ett klart godkänt betyg för undervisningen. På områden som kursinnehåll, inlärningsstöd, kvaliteten på föreläsningarna och föreläsarna klarar sig Hanken klart bättre än snittet i en nationell jämförelse. Dessutom nämns även forskningen som ett område där Hanken är stark.

Utöver de positiva resultaten inom undervisningen får också stödfunktionerna mycket goda resultat. Studiebyrån, Centret för forskning och internationella ärenden, Ekonomiavdelningen och Karriärtjänsterna är de enheter som specifikt ingått i studien och alla klarar sig klart bättre en det finländska snittet. Dessutom uppskattas de personliga tutorer som studenterna har.

Utvecklingsområden

Trots det goda resultatet på ett flertal områden, finns det även områden där Hanken behöver utvecklas. Sådana är bl.a. stöd och mottagande vid ankomst till Hanken, karriärvägledning av den undervisande personalen, samt den fysiska studiemiljön. Hanken tar denna feedback på allvar och utreder hur dessa brister kan tacklas på bästa möjliga sätt.

Respondenter och mera information

51 % (130 st.) av Hankens internationella studenter besvarade enkäten. Enkäten skickades ut till alla internationella studenter vid Hanken (kandidat-, magister- och utbytesstudenter samt doktorander). Resultaten går också att analysera närmare och för specifika grupper av studenter.

Mera information om studien och resultaten får av Marlene Günsberg.