Tillgodoräkning av studier avlagda i Finland

Anvisningar för tillgodoräkning av studier avlagda i Finland.

Om du får till godo studier som du avlagt i Finland vid en yrkeshögskola eller ett annat universitet registreras de med samma omfattning (studiepoäng) och i regel med samma bedömning som de ursprungligen haft. Vitsorden omvandlas till Hankens vitsordsskala enligt en omvandlingsskala som fastställts av rektor.

Till ansökan ska du alltid bifoga

  • ett officiellt studieutdrag/länk till Min studieinfo 
  • en beskrivning av kursen eller studiehelheten

Det finns olika aspekter att beakta när du ansöker om tillgodoräkning beroende på vilken slags studier det är fråga om. Det är på ditt ansvar att jämföra kursbeskrivningarna för den kurs du avlagt vid den andra högskolan och kurserna på Hanken för att bestämma vilken av följande din tillgodoräkning är:

Före du avlägger en kurs som du anser motsvarar en kurs som ges på Hanken ska du kontakta den ämnesansvariga läraren för ämnet kursen på Hanken hör till, för att försäkra dig om att kursen du tänker avlägga vid det andra universitetet eller högskolan kan ersätta kursen på Hanken. Då registreras prestationen med det kursnamn och den kurskoden som prestationen har på Hanken.

Om du avlagt i Finland vid en annan högskola en kurs som inte motsvarar en specifik kurs på Hanken men innehållsmässigt hör till ett ämne eller ett språk som undervisas på Hanken kan du vid behov ansöka om att få räkna den tillgodoräknade prestationen inom ämneshelheten.

Du kan också få till godo studier som du avlagt i Finland vid en annan högskola inom andra läroämnen än de som undervisas på Hanken. Enskilda kurser kan du använda inom valfria studier eller i magistern för att fylla delar av språkkravet, eller om du avlagt minst 6 sp inom samma språk som inte undervisas på Hanken kan du ersätta examenskravet om andra främmande språk i kandidatexamen med dem. Du kan också få tillgodo ett helt biämne, om du avlagt minst 25 sp i en studiehelhet eller inom ett och samma ämne vid någon annan högskola i Finland.