Tillgodoräkning av studier avlagda i Finland

Anvisningar för tillgodoräkning av studier avlagda i Finland.

Om du får till godo studier som du avlagt i Finland vid en yrkeshögskola eller ett annat universitet registreras de med samma omfattning (studiepoäng) och i regel med samma bedömning som de ursprungligen haft. Vitsorden omvandlas till Hankens vitsordsskala enligt en omvandlingsskala som fastställts av rektor.

Till ansökan ska du alltid bifoga

  • ett officiellt studieutdrag/länk till Min studieinfo 
  • en beskrivning av kursen eller studiehelheten

Det finns olika aspekter att beakta när du ansöker om tillgodoräkning beroende på vilken slags studier det är fråga om. Det är på ditt ansvar att jämföra kursbeskrivningarna för den kurs du avlagt vid den andra högskolan och kurserna på Hanken för att bestämma vilken av följande din tillgodoräkning är:

Om du avlagt en kurs som du anser motsvara en kurs som ges på Hanken ska du ansöka om ersättande för kursen. Ersättningsansökningar behandlas av det ämne kursen hör till, och om ämnet bedömer att kursen kan ersätta Hankens kurs så registreras prestationen med det kursnamn och den kurskoden som prestationen har på Hanken. Observera att vi inte på förhand tar ställning till huruvida en kurs kan ersätta en Hanken-kurs.

Om du i Finland vid en annan högskola avlagt en kurs som inte motsvarar en specifik kurs på Hanken, men som innehållsmässigt hör till ett ämne eller ett språk som undervisas på Hanken kan du vid behov ansöka om att få räkna den tillgodoräknade prestationen inom ämneshelheten. Då ska du först ansöka om inkludering för kursen, och därefter höra av dig till den ämnesansvariga i det ämnet kursen hör till för att be om tillåtelse att inkludera kursen i t.ex. ditt biämne eller huvudämne. Därefter ska du placera kursen i den ämneshelhet du vill inkludera den i, samt ansöka om godkännande för avvikande innehåll i studieplanen. Instruktioner för ansökan om godkännande för avvikande innehåll hittas här.

Du kan också få till godo studier som du avlagt i Finland vid en annan högskola inom andra läroämnen än de som undervisas på Hanken. Enskilda kurser kan du använda inom valfria studier eller i magistern för att fylla delar av språkkravet, eller om du avlagt minst 6 sp inom samma språk som inte undervisas på Hanken kan du ersätta examenskravet om andra främmande språk i kandidatexamen med dem. Du kan också få tillgodo ett helt biämne, om du avlagt minst 25 sp i en studiehelhet eller inom ett och samma ämne vid någon annan högskola i Finland.