Rektor och prorektorer

Rektor och prorektorer

Rektor 

Ingmar Björkman

Ingmar Björkman

Professor Ingmar Björkman är Hankens rektor. Björkman tillträdde 1.8 2022 och mandatperioden är fem år.

Rektor leder Hankens verksamhet och svarar för att verksamheten sköts ekonomiskt, effektivt och på ett resultatrikt sätt. Rektor utnämner största delen av personalen, antar studerande till examensstudier, och beslutar i ärenden som inte enligt lag, förordning eller interna bestämmelser ska avgöras av något annat förvaltningsorgan.

Ingmar Björkman var tidigare anställd vid Aalto-universitetets handelshögskola där han var dekanus för skolan åren 2012-2019 och professor i internationell företagsledning åren 2016-2022. Björkman har även tidigare varit anställd vid Hanken mellan åren 1983-2011, bland annat som professor och prorektor. Utöver detta har han internationell erfarenhet av gästande befattningar vid bland annat Stanford University i USA och INSEAD i Frankrike.

Prorektorer

Hanken har för närvarande tre prorektorer med olika ansvarsområden: forskning, (Gyöngyi Kovacs), internationella ärenden samt rektors representant i Vasa (Sören Kock), samt utbildning (Mika Gabrielsson). Prorektorernas mandatperiod är 1.8.2023-31.7.2026. Prorektorerna är medlemmar i ledningsgruppen. Hanken har också två biträdande prorektorer; Nikodemus Solitander ansvarar för hållbarhet och Kaj Storbacka ansvarar för fortbildning och näringslivsrelationer.

Styrelsen utser prorektorerna på förslag av rektor, som även beslutar om arbetsfördelningen mellan dem.

Gyöngyi Kovács

Gyöngyi Kovacs

Prorektor med ansvar för forskning

Erkko Professor i humanitär logistik och ämnesansvarig för logistik och samhällsansvar

Som prorektor för forskning stöder Gyöngyi Kovács utvecklingen av forskningen, processerna för extern forskningsfinansiering, forskningsetik, forskningsdataskydd och öppen vetenskap, koordineringen av Hankens forskningsgrupper, rekryteringen och tenure track-processerna för forskande och undervisande personal samt marknadsföringen av doktorandprogrammet. Hon är ordförande för Forskningsrådet och medlem i Forskningsetiska kommittén.

Professor Kovács egen forskning fokuserar på humanitår logistik och hållbar logistik.  Kovács är en aktiv forskare och en av grundarna av HUMLOG-institutet.

Mera information om Gyöngyi Kovács Opens in new window

 

Mika Gabrielsson

Mika Gabrielsson

Prorektor för utbildning

Mika Gabrielsson, professor i marknadsföring

Som prorektor för utbildningen leder Mika Gabrielsson utvecklingen av kandidat- och magisterutbildningen. Mika Gabrielsson är ordförande för bl.a. undervisningsrådet och direktionen för centret för språk och affärskommunikation. 

Professor Gabrielssons forskningsteman är internationalisering av företag och deras marknadsföringsstrategier.

Mera information om Mika Gabrielsson Opens in new window

 

Sören Kock

Sören Kock portrait

Prorektor med ansvar för internationella ärenden, rektors representant i Vasa

Sören Kock, professor i företagsledning och organisation

Sören Kock är rektors representant i Vasa och till hans uppgifter hör att leda arbetet att utveckla internationaliseringen vid Hanken. Kock har också huvudansvar för Hankens arbete inom ENGAGE.EU.

Professor Sören Kocks huvudsakliga forskningsområden är coopetition, internationellt företagande och företagsnätverk. Hans artiklar har publicerats i bl.a. Industrial Marketing Management, International Small Business Journal, International Business Research, The Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Marketing, and Competitiveness Review.

Mer information om Sören Kock

 

Kaj Storbacka

Kaj Storbacka

Biträdande prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer

Kaj Storbacka, Hanken Foundation Professor

Som biträdande prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer stöder Kaj Storbacka utvecklingen av Hankens näringslivsrelevans och alumnrelationer, medelinsamlingsaktiviteter, verksamheten i Hanken Business Lab och Quantum. Kaj Storbacka leder Hankens strategiarbete med mål att revidera Hankens strategi under hösten 2023. Han bidrar även till den kontinuerliga utvecklingen av fortbildningen och EMBA-programmet samt att överbrygga akademisk kunskap med praktisk erfarenhet.

Kajs karriär har präglats av att arbeta mellan akademisk och tillämpad forskning inom marknadsföring och strategisk ledning. Han har mer än 35 års erfarenhet som strategikonsult för globala företag inom finansiering, media, resebranschen, detaljhandel, allmännyttiga företag, tillverkande industrier och telekommunikation.

Hans forskningsintresse fokuserar på marknads- och affärsmodellinnovation, marknadsformande strategier och helhetslösningar. Hans forskning har publicerats i tidskrifter såsom Journal of the Academy of Marketing Science, Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, European Journal of Marketing och British Journal of Management.

Mer information om Kaj Storbacka

 

Nikodemus Solitander

Nikodemus Solitander

Biträndande prorektor för hållbarhet

Nikodemus Solitander, forskare i logistik och samhällsansvar

Som biträdande prorektor för hållbarhet leder Nikodemus Solitander hållbarhetsarbetet vid Hanken. Solitander är är ordförande för bl.a. Hankens hållbarhetskommitté och koordinerar Hankens studiehelhet i hållbarhet. 

Nikodemus Solitander huvudsakliga forskningsmässiga intresseområden är hållbarhet, affärsverksamhet och mänskliga rättigheter samt hållbar ekonomutbildning. Han har ett stort inrtesse för pedagogisk utveckling och metoder.

Mer information om Nikodemus Solitander Opens in new window