Publicera

Biblioteket stöder dig som publicerar på Hanken på olika sätt.

Att publicera på Hanken

Här får du stöd för olika aspekter av att publicera på Hanken. Du hittar information om att:

 • publicera i Hankens publikationsserier
 • publicera doktorsavhandling
 • publicera open access.

Information om att registrera publikationer i Hankens forskningsdatabas Haris och om att hantera forskningsdata finns under rubriken För forskare Opens in new window .

Hanken publicerar tre serier, i första hand elektroniskt via publikationsarkivet DHanken Opens in new window :

 • Ekonomi och samhälle Opens in new window ISSN 0424-7256, 2242-699X
  Doktorsavhandlingar
  Detaljerade anvisningar för att publicera doktorsavhandling finns nedan under rubriken Publicera doktorsavhandling.
   
 • Forskningsrapporter Opens in new window ISSN 0424-7256, 2242-699X
  Monografier skrivna av forskare på Hanken.
  Denna serie ger möjlighet för personer verksamma vid högskolan att presentera aktuell forskning. De texter som publiceras ska vara resultat av slutförda projekt och texten ska vara unik i meningen av att den inte ska publiceras i något annat sammanhang.
  Författare som önskar publicera i serien sänder sitt manuskript och en anhållan till den ansvariga redaktören. Före beslut om publicering i serien hör redaktören minst två sakkunniga som är meriterade forskare inom ämnesområdet. För utlåtande från extern sakkunnig utbetalas samma arvode som för licentiatavhandlingar.
  Kontakta ansvarig redaktör professor Peter Björk för frågor om denna serie.

   

 • Meddelanden Opens in new window ISSN 0357-4598
  Korta rapporter om aktuell forskning.
  I serien presenteras resultat och diskussion från pågående forskning i form av artiklar eller kortare arbeten av självständigt vetenskapligt värde. Det kan t.ex. vara artiklar och arbeten som kommer att publiceras i andra publikationskanaler efter att de har reviderats utgående från den diskussion som de har väckt. Det finns därför inga restriktioner som hindrar publicering i andra publikationskanaler.

  Serien baseras inte på ett traditionellt peer review förfarande, däremot granskas texten av den ansvariga redaktören och en annan sakkunnig inom Hanken. Ett publiceringsfärdigt original i elektronisk form (docx-fil eller pdf-fil) samt ett sakkunnigutlåtande av en professor inom ämnesområdet sänds till redaktören. Det finns ingen skild dokumentmall för serien, men manuskriptet ska förses med ett sammandrag (abstrakt) som ska ange det centrala innehållet och de viktigaste forskningsresultaten.
  Kontakta ansvarig redaktör professor Peter Björk för frågor om denna serie.

Dessutom distribueras publikationer inom följande kategorier via DHanken:

I övrigt presenteras forskningen på Hanken i forskningsportalen Haris Opens in new window .

Varje disputand vid Svenska handelshögskolan kan ge ut sin avhandling i högskolans serie Ekonomi och samhälle.

För utgivning i serien förutsätter vi att:

 • Du följer våra anvisningar
 • Du undertecknar ett publiceringsavtal där du tillåter elektronisk arkivering samt publicering och distribution av avhandlingen på högskolans webbsidor.

Hanken bekostar en liten tryckt upplaga, varav författaren får maximalt 25 exemplar och institutionen maximalt 25 exemplar för disputationen. Den elektroniska versionen är fritt tillgänglig via Hankens publikationsarkiv DHanken.

Ifall du väljer att inte publicera din avhandling i högskolans serie förväntas du lämna in 40 exemplar av den färdiga boken till högskolan. Detta bör göras minst 10 dagar före disputationen.

Hur du går till väga för att publicera din doktorsavhandling

Observera att det är doktorandens uppgift att korrekturläsa och korrigera manuskriptet genom hela publiceringsprocessen.

1. Vad du ska göra innan du skickar in din avhandling till förhandsgranskning

Om du är i början av avhandlingsprocessen, ska du för redigeringen av avhandlingen använda Hankens formateringsguide. I formateringsguiden finns anvisningar för Hankens layout. Vi rekommenderar att du bekantar dig med anvisningarna i guiden i god tid och tillämpar dem, allra senast då du förbereder ditt manuskript för anhållan om förhandsgranskning.

Har du frågor kring formateringen av din avhandling kan du kontakta biblioteket@hanken.fi

I avhandlingar skrivna med program som Scientific Workplace eller LaTeX används dokumentmallen endast för titelbladet och förordet, i övrigt, följ dessa instruktioner:

allmanna_fonter_marginaler_i_hankens_doktorsavhandlingar.pdf Opens in new window

Kom också ihåg att:

 • Be om eventuella medförfattares samtycke till att gemensamma artiklar publiceras i din doktorsavhandling.
 • Be om tillstånd från förlag som har publicerat/skall publicera dina artiklar att trycka upp dem i din doktorsavhandling och lägga upp dem som en del av avhandlingen i Hankens publikationsarkiv DHanken (Open Access).
 • Kolla upphovsrätten till eventuella fotografier, kartor eller dylikt material som du har tänkt använda i din avhandling.

Se Författarens återanvändnings tillstånd Opens in new window i LibGuiden om Upphovsrätt.

Kontakta adressen doctoralthesis@hanken.fi för hjälp och frågor.

2. Vad du ska göra innan du ansöker om offentlig granskning av doktorsavhandlingen

Eftersom din avhandling ska vara klar senast 10 dagar före disputationsdatumet bör du sända följande material till adressen doctoralthesis@hanken senast sex veckor före disputationen:

 • manuskriptet som wordfil (artiklar kan vara i pdf)
 • ett undertecknat publiceringsavtal i två exemplar
 • uppgifter om disputationen (tid, plats)
 • texten på bakpärmen som wordfil, ca. 400 ord
 • information om antal extra exemplar du vill beställa på egen bekostnad
 • faktureringsadress för de extra exemplaren och för debitering av ev. korrigeringar.

Vi kontrollerar att manuskriptet är klart för tryckning, förser det med ISBN-nummer och sänder det till tryckeriet.

Första korrekturversionen sänds till dig per e-post och vi förväntar oss att du korrekturläser PDF-filen så fort som möjligt. Den första korrekturversionen som tryckeriet tillverkar bekostas av Hanken, därefter debiteras disputanden för alla korrigeringsarbeten. Även eventuella färgtryck debiteras disputanden i sin helhet.

Korrigeringar som inte påverkar sidbrytningen meddelas per e-post (doctoralthesis@hanken.fi). Större korrigeringar bör göras i originalfilen (word) samt listas i e-postmeddelandet med hänvisningar till sidorna där ändringarna finns.

En slutlig korrigerad version av manuskriptet ska vara godkänd både av dig och oss senast tre veckor före disputationsdatumet.

De tryckta böckerna levereras till Hanken och vi meddelar dig när du kan avhämta dina exemplar. Disputationsexemplaren sänds till institutionen. Högskolans registrator skickar ett exemplar till opponenten.

Avhandlingarna kan läsas elektroniskt i DHanken Opens in new window samt på surfplattor, i Helsingfors i biblioteket och i Vasa utanför Promotionssalen, tio dagar före disputationen.

Se även:

Instruktioner för sammanläggningsavhandling

Mera information om processen kring inlämning och granskning av doktorsavhandlingar och disputation Opens in new window på forskarskolans sidor.

Varför publicera fritt tillgängligt?

Några vanliga orsaker till att publicera open access är att:

 • Fri tillgänglighet ger ökad synlighet, vilket leder till att forskningen blir mera använd, får flera citeringar och därmed får ökat genomslag.
 • Offentligt finansierad forskning blir tillgänglig även utanför forskningssamfundet och kan bidra till innovation och skapa samhällsnytta.
 • Bidra till global jämlikhet, då även länder med begränsade resurser för utbildning och forskning, licensbelagda databaser kan ta del av forskningsresultat.
 • Forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga.

Hanken främjar open access

För att främja öppen vetenskap har Hanken antagit Riktlinjer för öppen vetenskap och forskning på Hanken Opens in new window (2021). 

Högskolans skriftserier publiceras open access i publikationsarkivet DHanken Opens in new window . Parallellpublicering på Hanken sker via forskningsdatabasen Haris och publikationerna överförs för långtidsförvaring till DHanken.

För att främja öppen forskning och för att öka synligheten och genomslaget för din egen forskning kan du överväga att publicera open access. Det lönar sig att beakta olika möjligheter att publicera open access redan i början av forskningsprojektet, och att prioritera:

Som forskare på Hanken kan du få stöd för att publicera open access. Du kan få rabatt på publiceringsavgiften Opens in new window och anhålla om interna medel för att bekosta publiceringsavgiften. Opens in new window

Mer information om open access se LibGuiden om Open access Opens in new window . Se även Open access alternativ och möjligheter på Hanken Opens in new window i LibGuide om Öppen vetenskap.

Hankens publikationsserier
Publicera doktorsavhandling
 

Hankens kommunikationsavdelning
doctoralthesis@hanken.fi

Parallellpublicering
Publicera open access

haris@hanken.fi

 

Redaktör för Hankens serier
 

Peter Björk
+358 (0)40 3521 723
peter.bjork@hanken.fi

Redaktionsråd

Som redaktionsråd fungerar Forskningsrådet.