Publicera

Biblioteket stöder dig som publicerar på Hanken på olika sätt.

Att publicera på Hanken

Här får du stöd för olika aspekter av att publicera på Hanken. Du hittar information om att:

 • publicera i Hankens publikationsserier
 • publicera doktorsavhandling
 • publicera open access.

Information om att registrera publikationer i Hankens forskningsdatabas Haris och om att hantera forskningsdata finns under rubriken För forskare.

Hanken publicerar tre serier, i första hand elektroniskt via publikationarkivet DHanken:

 • Ekonomi och samhälle - doktorsavhandlingar
  Detaljerade anvisningar för att publicera doktorsavhandling finns nedan under rubriken Publicera doktorsavhandling.
 • Forskningsrapporter - monografier skrivna av forskare på Hanken
 • Meddelanden - korta rapporter om aktuell forskning.

Publikationsverksamheten följer de riktlinjer som redaktionsrådet godkänt. Bekanta dig med riktlinjerna om du är intresserad av att publicera i någon av Hankens serier.
Guidelines_for_hanken_series_sv.pdf

Dessutom distribueras publikationer inom följande kategorier via DHanken:

I övrigt presenteras forskningen på Hanken i forskningsportalen Haris.

Varje disputand vid Svenska handelshögskolan kan ge ut sin avhandling i högskolans serie Ekonomi och samhälle.

För utgivning i serien förutsätter vi att:

 • Du följer våra anvisningar
 • Du undertecknar ett publiceringsavtal där du tillåter elektronisk arkivering samt publicering och distribution av avhandlingen på högskolans webbsidor.

Hanken beskostar en liten tryckt upplaga, varav författaren får 25 exemplar och institutionen 25 exemplar för disputationen. Den elektroniska version är fritt tillgänglig via Hankens publikationsarkiv DHanken.

Ifall du väljer att inte publicera din avhandling i högskolans serie förväntas du lämna in 40 exemplar av den färdiga boken till högskolan. Detta bör göras minst 10 dagar före disputationen.

Hur du går till väga för att publicera din doktorsavhandling

Observera att det är doktorandens uppgift att korrekturläsa och korrigera manuskriptet genom hela publiceringsprocessen.

1. Vad du ska göra innan du skickar in din avhandling till förhandsgranskning

Vi rekommenderar att du tar i bruk vår dokumentmall senast då du förbereder ditt manuskript för anhållan om förhandsgranskning. I sammanläggningsavhandlingar behöver endast den sammanfattande delen editeras enligt Hankens dokumentmall. Har du problem med dokumentmallen eller behöver hjälp med editeringen, bilder eller tabeller, kontakta biblioteket@hanken.fi.

Doktorand dokumentmall svenska

Doktorand dokumentmall engelska

I avhandlingar skrivna med program som Scientific Workplace eller LaTeX används dokumentmallen endast för titelbladet och förordet, i övrigt, följ dessa instruktioner:

allmanna_fonter_marginaler_i_hankens_doktorsavhandlingar.pdf

Kom också ihåg att:

 • Be om eventuella medförfattares samtycke till att gemensamma artiklar publiceras i din doktorsavhandling.
 • Be om tillstånd från förlag som har publicerat/skall publicera dina artiklar att trycka upp dem i din doktorsavhandling och lägga upp dem som en del av avhandlingen i Hankens publikationsarkiv DHanken (Open Access).
 • Kolla upphovsrätten till eventuella fotografier, kartor eller dylikt material som du har tänkt använda i din avhandling.

Kontakta publikationssekreterare Barbara Cavonius barbara.cavonius@hanken.fi för hjälp och frågor.

2. Vad du ska göra innan du ansöker om offentlig granskning av doktorsavhandlingen

Eftersom din avhandling ska vara klar senast 10 dagar före disputationsdatumet bör du sända följande material till publikationssekreteraren senast sex veckor före disputationen:

 • manuskriptet som word- eller pdf-filer
 • ett undertecknat publiceringsavtal i två exemplar (fås av publikationssekreteraren)
 • uppgifter om disputationen (tid, plats)
 • texten på bakpärmen som word-fil, ca. 400 ord
 • information om antal extra exemplar du vill beställa på egen bekostnad
 • faktureringsadress för de extra exemplaren och för debitering av ev. korrigeringar.

Publikationssekreteraren kontrollerar att manuskriptet är klart för tryckning, förser det med ISBN-nummer och sänder det till tryckeriet.

Första korrekturversionen sänds till dig per e-post och vi förväntar oss att du korrekturläser PDF-filen så fort som möjligt. Den första korrekturversionen som tryckeriet tillverkar bekostas av Hanken, därefter debiteras disputanden för alla korrigeringsarbeten. Även eventuella färgtryck debitaras disputanden i sin helhet.

Korrigeringar som inte påverkar sidbrytningen meddelas tryckeriet och publikationssekreteraren per e-post. Större korrigeringar bör göras i originalfilen (word) samt listas i e-postmeddelandet med hänvisningar till sidorna där ändringarna finns.

En slutlig korrigerad version av manuskriptet ska vara godkänd både av dig och av publikationssekreteraren senast tre veckor före disputationsdatumet.

De tryckta böckerna levereras till Hanken och publikationssekreteraren meddelar dig när du kan avhämta dina exemplar. Disputationsexemplaren sänds till institutionen. Högskolans registrator skickar ett exemplar till opponenten.

Avhandlingarna kan läsas elektroniskt i DHanken samt på surfplattor, i Helsingfors vid bibliotekets huvudingång och i Vasa utanför Promotionssalen, tio dagar före disputationen.

 

Struktur för monografi
struktur_monografi.pdf

Struktur för sammanläggningsavhandling
struktur_artikelavh.pdf

Instruktioner för sammanläggningsavhandling

Mera information om processen kring inlämning och granskning av doktorsavhandlingar och disputation finns på forskarskolans sidor.

Varför publicera fritt tillgängligt?

Några vanliga orsaker till att publicera open access är att:

 • Fri tillgänglighet ger ökad synlighet, vilket leder till att forskningen blir mera använd, får flera citeringar och därmed får ökat genomslag.
 • Offentligt finansierad forskning blir tillgänglig även utanför forskningssamfundet och kan bidra till innovation och skapa samhällsnytta.
 • Bidra till global jämlikhet, då även länder med begränsade resurser för utbildning och forskning, licensbelagda databaser kan ta del av forskningsresultat.
 • Forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga.

Hanken främjar öppen forskning

För att främja öppen forskning har Hanken antagit riktlinjer för öppen forskning på Hanken. En av målsättningarna är att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar ska publiceras som grön open access (parallellpubliceras).

Högskolans skriftserier publiceras open access i publikationsarkivet DHanken. Parallellpublicering på Hanken sker via forskningsdatabasen Haris och publikationerna överförs för långtidsförvaring till DHanken.

Läs mera om open access och se avisningar för att parallellpublicera på Hanken.

För att främja öppen forskning och för att öka synligheten och genomslaget för din egen forskning kan du överväga att publicera open access. Det lönar sig att beakta olika möjligheter att publicera open access redan i början av forskningsprojektet, och att prioritera:

Som forskare på Hanken kan du få stöd för att publicera open access. Du kan få rabatt på publiceringsavgiften och anhålla om interna medel för att bekosta publiceringsavgiften.

Hankens publikationsserier
Publicera doktorsavhandling
 

Barbara Cavonius
+358 (0)40 3521 376
barbara.cavonius@hanken.fi

Redaktör för Hankens serier

Peter Björk
+358 (0)40 3521 723
peter.bjork@hanken.fi

Redaktionsråd

Som redaktionsråd fungerar Forskningsrådet.

Försäljning

Frågor om försäljning av tryckta doktorsavhandlingar:
+358 (0)40 3521 265
biblioteket@hanken.fi

MSOffice, dokumentmallar

Vilhelm Lönnberg
+358 (0)50 593 0710
biblioteket@hanken.fi

Parallellpublicering
Publicera open access

Margareta Danielsson
+358 40 352 1266
haris@hanken.fi