Akademisk karriärstig

Information om Hankens karriärstig (tenure track).

 

Hanken har tagit i bruk två parallella karriärstigar (så kallade tenure tracks); en forskningsbetonad och en undervisningsbetonad karriärstig. Den huvudsakliga rekryteringsprocessen för nyanställd undervisande och forskande personal inom de ekonomiska vetenskaperna kommer att vara den forskningsbetonade karriärstigen (research track). I den forskningsbetonade karriärstigen finns tre nivåer; nivå 2 forskardoktor, nivå 3 biträdande professor och nivå 4 professor.

För mer information om karriärstigarna och dessas kriterium kontakta Elina Stadigh elina.stadigh@hanken.fi.

 

Hankens personalinstruktion (08/2021)

Hankens personalinstruktion beskriver de olika kategorier av anställningar som finns vid Hanken samt deras behörighetskrav. Förutom anställningar inom karriärstig/tenure track-systemet kan tidsbundna anställningar förekomma av motiverade orsaker. Anställningar utanför karriärstigen förekommer också inom icke-ekonomiska vetenskaper. 

Observera att doktorander antas på basen av skilda antagningskriterier. För mera information om doktorandprogrammet, se Forskarutbildning. Opens in new window

 

 

Forskningsbetonad karriärstig

I den forskningsbetonade karriärstigen finns tre nivåer; nivå 2 forskardoktor, nivå 3 biträdande professor och nivå 4 professor.

Forskardoktor (Assistant Professor)

Vid bedömningen av sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer, planer och potential för vetenskapliga forskningsprojekt och publikationer i framtiden, undervisningserfarenhet och –förmåga samt pedagogisk utbildning. Av en forskardoktor krävs doktorsexamen. Arbetsavtalet görs för 5 år, vilket övergår till tillsvidareanställning om den anställda uppfyller de krav som ställs för akademiskt avancemang till biträdande professor.

En forskardoktor genomgår en utvärdering av hens meriter och planer under år 1 och 3 av hens anställning. Efter sammanlagt 4 år inleds en utvärdering som utreder huruvida den anställda uppfyller behörighetskraven för en biträdande professor. Arbetsgivaren och den anställda kan komma överens om en förkortning av processen i fall den anställda har innehaft en motsvarande befattning vid ett annat lärosäte efter sin doktorsexamen.

Biträdande professor (Associate professor)

En biträdande professor inom tenure track är tillsvidare anställd.

Av en biträdande professor krävs doktorsexamen, hög vetenskaplig kompetens, god undervisningsförmåga, undervisningserfarenhet samt erfarenhet av internationellt forskningssamarbete.

Den största vikten vid bedömning av sökandes meriter fästs vid vetenskapliga publikationer.

Erfarenhet av att utveckla undervisning och pedagogisk utbildning beaktas också som meriter.

Efter att en person verkat minst fyra år som biträdande professor, kan den anställda anhålla om att bli utnämnd till professor. Arbetsgivaren och den anställda kan komma överens om en förkortning av processen.

Professor (Professor)

Av en professor krävs doktorsexamen, hög vetenskaplig kompetens, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, god undervisningsförmåga, bred undervisningserfarenhet och erfarenhet av att utveckla undervisning. Därtill krävs erfarenhet av forskarutbildning, erfarenhet av att söka extern finansiering, erfarenhet av internationellt forskningssamarbete och sakkunniguppdrag samt erfarenhet av deltagande i administrativa uppdrag inom institution, fakultet eller universitet.

Den största vikten vid bedömning av sökandes meriter fästs vid vetenskapliga publikationer.

Erfarenhet av ansvar för utbildningsprogram, ämne, institution, fakultet eller universitet, framgång i ansökningar av extern forskningsfinansiering, erfarenhet av att leda utveckling av undervisning samt pedagogisk utbildning beaktas också som meriter.

Vid bedömningen av sökandes meriter inom ovannämnda områden beaktas i första hand meriter under den tid som personen verkat som biträdande professor vid Hanken, eller meriter från de senaste fem åren.

Undervisningsbetonad karriärstig

I den undervisningsbetonade karriärstigen finns tre nivåer; nivå 2 universitetslärare, nivå 3 universitetslektor och 3B äldre universitetslektor.

Universitetslärare (Lecturer)

Av en universitetslärare inom de ekonomiska vetenskaperna krävs doktorsexamen inom relevant område och god kännedom om undervisningsområdet samt god undervisningsförmåga.

Av en universitetslärare inom språk krävs högre högskoleexamen inom relevant område och god kännedom om undervisningsområdet samt god undervisningsförmåga.

Den största vikten vid bedömning av sökandes meriter fästs vid undervisningsförmåga.

Erfarenhet av vetenskapligt arbete och vetenskapliga publikationer, erfarenhet av att utveckla undervisning samt pedagogisk utbildning beaktas som meriter.

Universitetslektor - undervisningsbetonad (University lecturer)

Av en universitetslektor krävs doktorsexamen, pedagogisk utbildning, utmärkt undervisningsförmåga, erfarenhet av utveckling av undervisning samt forskningsverksamhet.

Den största vikten vid bedömning av sökandes meriter fästs vid undervisningserfarenhet och undervisningsförmåga.

Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, utvecklande av undervisningsmaterial samt deltagande i administrativa uppdrag på nivån av studieprogram, institution, fakultet eller universitet beaktas också som meriter.

Äldre universitetslektor - Senior University Lecturer

Av en äldre universitetslektor krävs doktorsexamen, omfattande utbildning i universitetspedagogik eller motsvarande pedagogiska studier, utmärkt undervisningsförmåga, lång undervisningserfarenhet, erfarenhet av att leda utveckling av undervisning samt aktiv forskningsverksamhet.

Den största vikten vid bedömning av sökandes meriter fästs vid undervisningserfarenhet, undervisningsförmåga och pedagogiskt ledarskap.

Erfarenhet av internationellt samarbete och sakkunniguppdrag inom undervisning, undervisning inom fortbildning, medverkan i externt finansierade forskningsprojekt, samt deltagande i administrativa uppdrag inom ramen för utbildningsprogram, institution, fakultet eller universitet beaktas också som meriter.