Licentiatavhandling

Dessa anvisningar är riktade främst till forskarstuderanden, men innehåller även nyttig information för den som bereder ärenden för det Akademiska rådet (AR). Det är Hankens Akademiska råd som utser granskare och bedömer och godkänner licentiatavhandlingar. Din examenshandledare agerar beredare i Akademiska rådet och ansvarar för att beredningen följer högskolans stadganden och bestämmelser. Examenshandledaren ansvarar även för att Akademiska rådets medlemmar har tillgång till allt behövligt material - inklusive manuskriptet - som underlag för diskussion och för sina beslut.

1) Manuskriptet till licentiatavhandlingen bör, innan det lämnas in för bedömning, offentligt behandlas på ett licentiatseminarium. Diskutera tidpunkten för seminariet med din avhandlingshandledare. Avhandlingshandledaren fastställer tidpunkten och ombesörjer behövliga arrangemang samt utser en eller flera opponenter. Kriterierna för vem som kan utses framgår i Examensstadgan 2015. Licentiatseminarium berättigar inte till studiepoäng.

2) Manuskriptet skall ställas till allmänt förfogande minst tio dagar före licentiatseminariet.

3) Efter licentiatseminariet skall det slutgiltiga manuskriptet lämnas in för granskning. Diskutera med din avhandlings- och examenshandledare om tidpunkten för inlämning. Det är din examenshandledare som agerar beredare i Akademiska rådet och det är han/hon som ansvarar för att beredningen följer högskolans stadgan och bestämmelser. Det är även beredare som ansvarar för att Akademiska rådets medlemmar har tillgång till allt behövligt material - inklusive manuskriptet - som underlag för sina beslut.

4) Lämna in en ansökan om att få tillstånd för granskning av manuskript till licentiatavhandling:

 

Ansökan inlämnas till registrator, i Vasa till planerare Kristina Wallin som vidareför ansökan till registrator.

Med ansökan inlämnas:

  • Studieutdrag, 1 ex. (för att visa att du har studierätt och är registrerad)
  • Sammanlagt fyra (4) exemplar av licentiatavhandlingen:
    • Två (2) exemplar skall vara inbundna med plastomslag och ringpärm (dessa exemplar sänds till granskarna då de utsetts).
    • Två (2) oinbundna exemplar, som levereras till biblioteket för inbindning och arkiv efter att granskningen skett.
  • Kvitto över erlagd inbindningsavgift till biblioteket. 1 ex. (kontakta lånedisken i biblioteket för information om betalningssätt och summa)
  • I vart och ett exemplar skall efter titelbladet finnas ett separat sammandrag av avhandlingen (en sida) (syfte, undersökningsmetod och resultat eller slutledning).

Till essä/artikelavhandlingar bifogas dessutom:

  • Tillstånd av medförfattare i artiklar/essäer för att inkludera dessa som delarbete i avhandlingen, en (1) kopia per exemplar manuskript.
  • Redogörelse över författarnas kontribution såvitt denna inte framgår i texten eller i tillståndet av medförfattarna, en (1) kopia per exemplar manuskript

Examenshandledaren avgör tidpunkten för när du senast skall inkomma med din ansökan, dock så att han/hon har möjlighet att inlämna beredningen till Akademiska rådets sekreterare enligt en på förhand fastställd tidtabell (senast måndagen veckan innan Akademiska rådets möte). Manuskripten och ansökan skall finnas hos registrator i tid för att ärendet skall tas till behandling.

Förutom i pappersform inlämnas avhandlingsmanuskriptet även i elektronisk form genom att skicka det till
doctoral.studies(at)hanken.fi senast måndagen veckan innan mötet kl. 16.00. Filen skall heta "studerandes efternamn_mötets datum_granskning" och vara i pdf-, rtf- eller word-format. Manuskriptet läggs sedan på en med lösenord försedd webbsida, vilket gör det möjligt för Akademiska rådets medlemmar att ta del av manuskriptet.

5) Examenshandledaren framför till Akademiska rådet förslaget till granskare för ditt licentiatavhandlingsmanuskript. Kriterierna för vem som kan utses framgår i Examensstadgan 2015. Före handledaren lämnar in förslaget har du rätt att ta del av det. Sedan meddelar du handledaren om du har eller inte har något att kommentera. Vill du kommentera förslaget lämnar du in separat skriftligt utlåtande till Akademiska rådet. Då skall du lämna ett exemplar till registrator och en kopia till föredragande.

6) Akademiska rådet behandlar förslaget till granskare. Examenshandledaren meddelar dig om beslutet.

7) Registrator sänder de tidigare inlämnade kopiorna av manuskriptet till granskarna. För att garantera granskningsprocessens objektivitet skall studenten inte själv kontakta granskarna eller skicka dem sitt manuskript. Granskarna har två (2) månader på sig att granska och inkomma med utlåtande om manuskriptet.

Granskarna sänder utlåtandet till registrator som vidareförmedlar dem till examenshandledaren, som i sin tur skall delge dem till dig.

8) Examenshandledaren skriver ett förslag till bedömningen av avhandlingen. Förslaget ges utgående från utlåtandena. Du har rätt att ta del av dem. Meddela om du inget har att invända, eller lämna in ett välmotiverat utlåtande om du anser att något utlåtande är baserat på fel grunder.

9) Akademiska rådet besluter om licentiatavhandlingen godkänns eller underkänns. Information om utfallet får du av examenshandledaren, men officiellt också av registrator som även förser dig med anvisningar för rättelseyrkan.

10) Efter att Akademiska rådet bedömt din avhandling kan du, om du avlagt alla de andra studieprestationerna, ansöka om examensbetyg. Betygsutdelning sker enligt en viss på förhand fastslagen tidtabell. Din examenshandledare kontrollerar de studieprestationer du avlagt och godkänner dem att ingå i din examen, varefter rektor kan godkänna ditt examensbetyg.