Principer och riktlinjer för forskningen

I enlighet med Hankens strategi utvärderas Hankens forskningsverksamhet regelbundet.

Hankens strategi 2030 betonar forskningens vikt vilket också kan ses i Hankens mission och vision. Hankens mission är att ”utbilda ansvarsfulla experter för den globala ekonomin och ett föränderligt samhälle genom forskning som karaktäriseras av högtstående akademisk kvalitet och näringslivsrelevans”. Hankens strategiska vision är att ”vara en internationellt erkänd forskningsdriven fristående handelshögskola som svarar på globala ekonomiska och samhälleliga utmaningar på ett innovativt och ansvarsfullt sätt”.

Ytterligare strategiska principer och policyer vid Hanken, när det gäller forskning, inkluderar följande.

En policy för att regelbundet utvärdera forskningen

Hankens forskning utvärderas regelbundet vart femte år genom att ge uppdraget till en internationell panel.

Inriktning på både vetenskaplig påverkan och relevans för näringsliv och samhälle

Vi uppmuntrar våra forskare att engagera sig i högklassig forskning som har både vetenskaplig påverkan och relevans för näringsliv och samhälle.

Respekt för forskarnas akademiska frihet och forskningsfrihet

Vi respekterar till fullo forskarnas akademiska frihet när det gäller valet av specifika forskningsområden och forskningsmetoder, såväl som publiceringskanaler.

Engagemang i att tillhandahålla ett högklassigt doktorsprogram

Förutom våra studieprogram på kandidat- och magisternivå, samt utbildning för företagsledare, är vi engagerade i att upprätthålla och erbjuda ett högklassigt doktorsprogram

Riktlinjer för god vetenskaplig praxis och etik i forskning

Vi utbildar våra forskare om nationella och internationella riktlinjer för god vetenskaplig praxis och etik i forskning och förutsätter att alla våra forskare följer dessa anvisningar. Vi är engagerade i att följa de etiska riktlinjer som upprättats av Forskningsetiska delegationen Opens in new window i allmänhet, så väl som de etiska riktlinjer för forskning som gäller människor i humanvetenskaplig forskning i synnerhet Opens in new window .

Engagemang i att främja öppen vetenskap och forskning

Vi är engagerade i att aktivt främja öppen vetenskap och forskning och var en av de första forskningsinstituten i Finland som skrev under Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 Opens in new window . En av de strategiska utvecklingsmålen i vår forskningsstrategi är att ”starkt uppmuntra forskarnas strävan för öppen vetenskap och fri tillgång till publikationer”.

Fokuserar företagssamarbetet på intellektuellt kapital och data

När det gäller forskningssamarbeten med partner från näringslivet (privata och börsnoterade företag, statliga organisationer, icke-statliga organisationer, ideella organisationer) ber vi för forskningsprojekten huvudsakligen våra partner tillhandahåller intellektuellt kapital, data och ledningens tid. I vissa fall kan en partner tillhandahålla en begränsad samfinansiering av projektet. Om inte Hanken har en exceptionellt hög expertis i området eller om området har en betydande inverkan på offentliga policyer, involverar vi oss i allmänhet inte i beställd forskning.

Vi har ett stort intresse för att bli en forskningspartner och att hitta nya samarbetspartners

Vi är mycket intresserade av att expandera och diversifiera vårt nationella och internationella nätverk av forskningspartnerskap och att delta i forskningskonsortium med såväl andra universitet och forskningsinstitutioner som företag, offentliga organisationer och icke-statliga organisationer.