Mognadsprov i magisterexamen

Anvisningar för mognadsprov

Mognadsprovet är en uppsats om ett ämne som har att göra med magisteravhandlingens problemområde, och genom att skriva mognadsprovet visar du att du behärskar magisteravhandlingens problemområde väl. Mognadsprovet för magisterexamen ska alltid sakgranskas och i vissa fall också språkgranskas. Språkgranskningen av mognadsprovet gäller endast dig som fått din skolbildning på svenska eller finska i Finland. Sakgranskningen av mognadsprovet måste vara godkänd för att magisteravhandlingen ska kunna bli godkänd.

 

Hur skriver jag mitt mognadsprov?

Mognadsprovet skrivs som en e-tent i Hankens e-tentsal Examinarium. Provet består av en essäfråga som är anknuten till din avhandling.

Planera texten en stund innan du börjar skriva. Tänk på vad din läsare behöver veta och vad du vill övertyga läsaren om. Ge texten en introducerande inledning, behandla ditt ämne punkt för punkt, argument för argument och knyt samman resonemanget i slutet. Fundera om det du skriver verkligen är relevant med tanke på uppgiften.

Skriv en vetenskaplig text på 400-800 ord. Förse din text med namnet på den uppgift du besvarar (Syfte, Metod eller dylikt) och se till att du har en fungerande styckesindelning.

Läs igenom vad du skrivit. Finns det meningar som är för långa och som kanske innehåller en felaktig ordningsföljd eller missvisande syftningar? Dela upp för långa meningar i flera kortare. Har din text en röd tråd som läsaren kan följa? Läs igenom texten pånytt och kontrollera att den verkar logisk och klar.

Kolla stavningen och interpunktionen och kontrollera hur du har behandlat de facktermer som du lånat från andra språk. Behöver du definiera något begrepp och förklara det för den som inte är specialist på just ditt ämne?

Tänk på din läsare. Din text ska kunna läsas av någon som inte är bekant med ditt huvudämne.

 

När ska jag skriva mitt mognadsprov?

Mognadsprovet skrivs när din magisteravhandling är klar eller nästan klar. Kontakta institutionens amanuens för att boka en tid för mognadsprovet. Kom ihåg att meddela vem som är din handledare, var du har avlagt din kandidatexamen samt på vilket språk du har skrivit din avhandling. Amanuensen behöver denna information för att skapa mognadsprovet.

Institutionsamanuenser:

 

På vilket språk ska jag skriva mitt mognadsprov? Ska mognadsprovet språkgranskas?

Om du avlagt ett språkgranskat mognadsprov på ditt skolbildningsspråk i en tidigare högskoleexamen behöver mognadsprovet för magisterexamen i regel inte språkgranskas, bara sakgranskas. I så fall skriver du mognadsprovet för magisterexamen på avhandlingens språk, dvs. svenska eller engelska.

Om du har finska som skolbildningsspråk (och har avlagt språkgranskat mognadsprov på finska i en tidigare examen) men studerar inom en svenskspråkig utbildning vid Hanken ska du skriva ett språkgranskat mognadsprov på svenska i samband med din avhandling. I och med det uppvisar du goda kunskaper i svenska enligt Lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003). Om du skrivit avhandlingen på engelska ska du också skriva ett mognadsprov på engelska.

Om du fått din skolbildning på svenska eller finska i Finland och inte avlagt språkgranskat mognadsprov på ditt skolutbildningsspråk i din tidigare högskoleexamen, ska du göra det i samband med din magisteravhandling. Om du har svenska som skolbildningsspråk ska du skriva mognadsprovet på svenska, och om du har finska som skolbildningsspråk ska du skriva mognadsprovet på finska. Om du har finska som skolbildningsspråk och studerar på svenska ska du skriva mognadsprov på både svenska och finska. I det fallet språkgranskas mognadsprovet. Om du skrivit avhandlingen på engelska ska du också skriva ett mognadsprov på engelska.

Om du fått din skolbildning utanför Finland eller på ett annat språk än finska eller svenska behöver ditt mognadsprov inte språkgranskas. I så fall skriver du mognadsprovet på avhandlingens språk, dvs. svenska eller engelska.

Du kan bekanta dig närmare med språkkraven på sidan om magisterexamens struktur.

 

Bedömningsmatris för mognadsprovet

Genom att studera bedömningsmatrisen för mognadsprovet kan du i förväg se vilka förväntningarna för din prestation är. Då du känner till förväntningarna är det lättare att uppfylla dem. Mognadsprovet godkänns utgående från en helhetsbedömning och styrkorna bör väga mer än svagheterna.

Mognadsprovets bedömningsmatris på svenska

Mognadsprovets bedömningsmatris på finska

Alla studerande bör efter ha lämnat in sin avhandling för bedömning skriva ett mognadsprov som skall sakgranskas av handledaren och i vissa fall även språkgranskas av en språklärare. Det är institutionens amanuens som handhar mognadsproven.

När du har lämnat in din avhandling bör du kontakta institutionens amanuens beträffande mognadsprovet och komma överens när du skriver det. Kom ihåg att meddela vem som är din handledare, var du har avlagt din kandidatexamen samt på vilket språk du har skrivit din avhandling på. Amanuensen behöver denna information för att kunna skapa ett mognadsprov åt studerande.

Institutionsamanuenser:
Institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi: Annika Bärlund (annika.barlund@hanken.fi)
Institutionen för företagsledning och organisation: Tanja Dahlgren-Broman (tanja.dahlgren-broman@hanken.fi)
Institutionen för marknadsföring: Miranda Lillqvist (miranda.lillqvist@hanken.fi)
Institutionen för redovisning och handelsrätt: Ida Forsblom (ida.forsblom@hanken.fi)

Sakgranskningen av mognadsprovet måste vara godkänd för att magisteravhandlingen ska kunna bli godkänd.

Om du avlagt språkgranskat mognadsprov på ditt skolutbildningsspråk i din tidigare ekonomie kandidatexamen eller i en annan högskoleexamen vid en annan högskola så behöver mognadsprovet för magisterexamen som huvudregel inte språkgranskas, bara sakgranskas. I så fall skriver du mognadsprovet för magisterexamen på avhandlingens språk, dvs. svenska (men på engelska om du anhållit och beviljats tillstånd att skriva avhandlingen på engelska).

Om du har finska som skolutbildningsspråk (och har avlagt språkgranskat mognadsprov på finska i en tidigare examen) men studerar inom svenskspråkig utbildning vid Hanken ska du skriva språkgranskat mognadsprov på svenska i samband med din avhandling. Då får du formellt intyg på goda kunskaper i svenska på ditt examensbetyg.

Om du inte avlagt språkgranskat mognadsprov på ditt skolutbildningsspråk i din tidigare högskoleexamen, ska du göra det på magisternivån. Om du har svenska som skolutbildningsspråk ska du skriva mognadsprovet på svenska och om du har finska som skolutbildningsspråk ska du skriva mognadsprovet på finska. I det fallet språkgranskas mognadsprovet.

Mognadsprovet skrivs som en E-tentamen i Hankens Examinarium. Provet består av en essäfråga som är anknuten till din avhandling.

Föreställ dig att den du skriver för inte har läst din magisteravhandling eller att din text ska läsas av någon som haft ett annat huvudämne än ditt. Du kanske också kan tänka dig att din text ska kunna passa i en branschtidskrift.

Planera texten en stund innan du börjar skriva. Tänk på vad din läsare behöver veta och vad du vill övertyga läsaren om. Ge texten en introducerande inledning, behandla ditt ämne punkt för punkt, argument för argument och knyt samman resonemanget på slutet. Fundera om det du skriver verkligen är relevant med tanke på uppgiften.

Skriv en vetenskaplig text som motsvarar minst 400 ord och högst 800 ord. Kortare än så är det svårt att skriva en meningsfull text och en längre text kan lätt bli för lång. Förse din text med namnet på den uppgift du besvarar (Syfte, Metod e.d.), och se till att du har en fungerande styckeindelning.

Läs igenom vad du skrivit. Finns det meningar som är för långa och som kanske innehåller en felaktig ordningsföljd eller missvisande syftningar? Dela upp för långa meningar i flera kortare. Har din text en röd tråd som läsaren kan följa? Läs igenom texten pånytt och kontrollera att den verkar logisk och klar.

Kolla stavningen och interpunktionen och kontrollera hur du har behandlat de facktermer som du lånat från andra språk. Behöver du definiera något begrepp och förklara det för den som inte är specialist på just ditt ämne?

Tänk framför allt på din läsare. Du ska kunna skriva en facktext som läsaren kan förstå utan svårighet.

Genom att studera bedömningsmatrisen för mognadsprovet kan du i förväg se vilka förväntningarna för din prestation är. Då du känner till förväntningarna är det lättare att uppfylla dem. Mognadsprovet godkänns utgående från en helhetsbedömning och styrkorna bör väga mer än svagheterna.