CERS header

CERS - Centre for Relationship Marketing and Service Management

Forsknings- och kunskapscentret CERS vid Hanken grundades 1994. Jubileumsåret 2019 är CERS en internationell föregångare inom sin sektor som fungerar som hem för ett femtiotal seniorforskare och doktorander.

Välkommen till CERS!


Få en överblick över CERS' arbete inom serviceforskning. Titta på videon och få en  sammanfattning av den banbrytande tjänsteforskning som görs på CERS.

Tjänster, kunder, värde

CERS är ett av världens ledande center för tjänsteforskning. Centret skapades i första hand för att fördjupa och sprida forskning om tjänster, kundrelationer och värdeskapande. Avsikten var då och är fortfarande att vara ett forum för samarbete mellan forskare, näringslivet och tredje sektorn. 

Centret har arbetat långsiktigt och målmedvetet med akademiska intressenter och näringslivet. Målet är att skapa ny teoretisk och praktisk businesskunskap. Samhälls- och teknologiutvecklingen har lett till att centret och dess forskningsteman har vuxit i betydelse.

Forskning i framkanten

Forskningskulturen och -ambitionen är att ständigt ligga i tjänsteforskningens framkant och ta initiativ till nya perspektiv. Fokus för forskningen ligger för närvarande på:

digitaliseringens inverkan på tjänsteverksamhet, kommunikation och innovation, företagsledares och kunders logiker, värdeskapande i dagens verksamhetsmiljöer samt på nya perspektiv på brand.

Aktuella projekt

Aktuella projekt som kan nämnas är:

NatuReach,utvecklar nya digitala naturbaserade service-modeller för social- och hälsovård för att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Destination Kvarken, utarbetar nya, gränsöverskridande begrepp inom turismen och etablerar nya marknadsföringskoncept för att locka turister till Kvarken-området.

Service Pulse, samarbetar med företag för att mäta personalens motivation att hålla företagets löften

Läs mer om forskningsprojekten här.

Högklassiga artiklar, välbesökt blogg

Centrets verksamhet karakteriseras av internationellt inflytelserika forskningsresultat och konkret forskningssamarbete med företag i form av forskningsprojekt, workshops och seminarier.

Du hittar artiklar och doktorsavhandlingar här.

Centret driver en aktiv och färgstark blogg om forskning och forskarens vardag som inspiration till nytänkande.

Du kan läsa bloggen här.

Innovativa metoder, uppdragsforskning

Centret har också utvecklat nya undervisningsmetoder, ofta i samarbete med företag, och erbjudit möjligheter till uppdragsforskning.

Läs mer om vår forskning här.

Den banbrytande Nordiska skolan

Den Nordiska skolan etablerades som ett medvetet brand i början av 1980 talet när tjänster fick en allt viktigare plats inom den internationella marknadsföringsforskningen.

Så här har en av grundarna, Christian Grönroos, beskrivit skolans anda: 

Gronroos utan bakgrund

”Låt dig aldrig begränsas av rådande teorier, referensramar, modeller eller begrepp, eller av de dominerande vetenskapliga angreppsvinklar och metoder.”

Läs mera om The Nordic School i CERS 20-årsjubileumsbok här.   

Uppmärksammat företag & forskare

Under åren har CERS uppmärksammat företag och forskare som gjort banbrytande insatser inom tjänster och kundrelationer. På det sättet har CERS fått synlighet och skapat nätverk nationellt och internationellt.

Som exempel kan nämnas The Grönroos Service Research Award. Utmärkelsen delas årligen ut till en internationellt erkänd forskare som gjort sig känd som en förnyare av tänkandet inom tjänsteforskning.

Ökad finansiering, stärkt image

CERS forskning har attraherat betydande extern finansiering och har därmed gynnat hela Hankens verksamhet.
Sist men inte minst, tack vare sin internationellt erkända ställning, har centret bidragit till att stärka Hankens positiva image och brand. 

CERS kontakter:

Du hittar våra kontaktpersoner här

Du hittar våra forskare här

CERS on Twitter: @CERS_Hanken
CERS on LinkedIn: CERS Hanken
 

Text CERS 25 on petrol bottom

CERS, the Centre for Relationship Marketing and Service Management at Hanken School of Economics, is one of the leading institutions for research within services and a founding member of the Nordic School of thought within Marketing.