Projekt inom finskan

samaerbete
På denna sida hittar du mer ingående information om några av de projekt som sker inom ramarna för den finska avdelningen.

 

Projekt inom finska avdelningen

Inom finskan utvecklas såväl undervisningsmaterial som metoder aktivt. Finska avdelningen engagerar sig i forskning och projekt som är relevanta ur ett samhälleligt perspektiv och som stödjer lärarnas professionella expertis. Nedan kan du läsa mera om några av de aktuella projekten inom finska avdelningen.

Mer allmän information finns på Språkcentrets allmänna sidor, såväl huvudsidan som sidan om forskning.

 

FOP-finsklärarnätverk

FOP är ett samarbetsnätverk, -finsklärarprojekt för finsklärare vid svenskspråkiga högskolor och universitet för att utveckla undervisningen och nå en gemensam syn på kravnivåer och jämlika bedömningsgrunder inom finskundervisningen i landet. 

Projektet inleddes hösten 2016 med en fortbildningsdag för finsklärare vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors 7.10.2016. Namnet FOP uppkom i samband med denna första utbildningsdag, Finskan opettajien päivä. Namnet är en avknoppning av MOP, Maailman opettajien päivä, som firas i landet 5.10.

Nätverket med olika finsklärarprojekt leds av Ulrika Rancken vid Arcada tillsammans med Marit Nilsson-Väre från Hanken, med medel från Svenska kulturfonden. Hittills har Svenska kulturfonden stött finskans branschspecifika fortbildning med sammanlagt 40.000 euro.

 

Mer information om FOP:

För mer information, se sidorna 12-13 i artikeln i Finelc Newsletter 7/ 2018, ”Arviointikriteerit ja maamerkit finskan opetuksessa”. 

 

Kontaktpersoner för FOP:  

Marit Nilsson-Väre, marit.nilsson-vare@hanken.fi

Ulrika Rancken, ulrika.rancken@arcada.fi

 

 

Gränsöverskridande kurs mellan Hanken och Umeå universitet

Detta är en kurs som omfattar 15 studiepoäng och genomförs som en samarbetskurs mellan Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa. Kursen heter Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen, och har kurskoden 5745 i Sisu.

Kursen syftar till att ge en djupare analys av förutsättningarna för gränsöverskridande samarbete och planering i ett gränsområde (Kvarken) med hänsyn tagen till kulturella skillnader och likheter, språkens betydelse för förståelse och kommunikation, förutsättningar för regional ekonomisk utveckling över nationsgräns. Kursens övergripande akademiska syfte att är att systematiskt studera förutsättningarna för regional utveckling, gemensamma ekonomiska och strategiska målsättningar med barriärer såsom språk, kultur, historia, avstånd, regelverk och administrativa gränser. Målet är att studenterna skall kunna arbeta med gränsöverskridande verksamheter såsom ekonomisk utveckling, planering, företagssamarbete m.m. i gränsområden i allmänhet. 

 

Kursen består av tre delprestationer:

Följ länkarna ovan till Sisu, var du kan läsa mer om bland annat kursbeskrivningar för respektive kurs och om lärandemålen.

Hela kursen ges på svenska (och delvisengelska).