Stipendieformer

Här hittar du information om de olika stipendieformerna.

Vänligen notera att stipendieformerna och behörighetskriterierna för de olika sökandegrupperna specificeras i varje utlysning. Lediganslagna stipendier hittas här. Bekanta dig med ansökningsförfarandet innan du lämnar in en ansökan. Se även till att du uppfyller stipendievillkoren

Stipendieformerna är följande (enligt sökandegrupp):

Forskning bedriven vid Hanken

 • Stipendier för deltagande i konferenser och kurser utomlands.
 • Stipendier för forskningsbesök och -projekt utomlands.
 • Stipendier för ev. andra ändamål inom forskning utomlands (t.ex. insamling av datamaterial utomlands).

Maximibeloppet för konferens- och kursresor inom Europa är 1500€ och utanför Europa 2400€.

Fortbildning inom ämne vid Hanken

 • Stipendier för pedagogisk fortbildning.
 • Stipendier för facklig fortbildning.

Utveckling av undervisning vid Hanken

 • Stipendier för utveckling av läromedel.
 • Stipendier för utveckling av undervisningsmetoder.

Forskarutbildning vid Hanken

 • Stipendier för konferenser, kurser, workshops utomlands.
 • Stipendier för forskningsvistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut.
 • Stipendier för ev. andra ändamål inom forskarstudier (t.ex. insamling av datamaterial utomlands).

Stipendierna kan sökas av vid Hanken närvaroanmälda doktorander i deras första, andra tredje eller fjärde studieår. Endast i undantagsfall beivljas stipendier till en doktorand i femte eller sjätte studieåret. Se aktuell kungörelse för närmare info.

Maximibeloppet för konferens- och kursresor inom Europa är 1500€ och utanför Europa 2400€.

Språkkurser och Summer Schools

För dessa stipendier tillämpas separata maximibelopp, samt även att den sökande avlagt minst 6 sp i språket ifråga. För mera information se nedan. Notera att Stiftelsen Svenska Handelshögskolan enbart kan finansiera språkstudier och Summer Schools i ovan nämnda länder. En studerande som ämnar studera i andra länder än dessa uppmanas att ansöka om finansiering från externa fonder.

1. Språkkurser i sådant land i Europa där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas

Stipendier för språkkurser i tyska, spanska eller portugisiska i sådant land i Europa där dessa språk allmänt talas (Tyskland, Österrike, tysktalande delen av Schweiz, Spanien, Portugal). Endast i undantagsfall beviljas stipendier för språkkurs i Central- eller Sydamerika. Stipendierna är avsedda för studerande på kandidat- och magisternivå vid Svenska handelshögskolan samt alumner som under de tre närmast föregående åren avlagt examen vid högskolan. Sökande skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i tyska eller spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i tyska eller spanska) eller skall delta aktivt under den pågående terminen i kurs i tyska eller spanska vid högskolan och ha avlagt minst 6 sp i ifrågavarande språk innan kursen äger rum. Sökande som ämnar studera i land där portugisiska talas skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i spanska) eller bifoga till ansökan intyg över studier i portugisiska.

I regel beviljas följande maximibelopp för språkkurser, inklusive resor (studerande i Vasa erhåller ett tillägg på 50 euro såvida kostnadskalkylen visar att det är relevant) fr.o.m. ansökningsrundan våren 2023:

 • 3 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1700 euro
 • 4 veckor eller längre i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1900 euro
 • (4 veckor eller längre i Central- eller Sydamerika: max. 2800 euro)

Till ansökan ska bifogas plan för språkstudierna utomlands inklusive information om kursarrangören (som ska vara en välrenommerad organisation), motivering till varför språkstudierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken, kostnadskalkyl, CV och officiellt studieutdrag.

Observera att samma person kan beviljas maximalt tre stipendier för språkkurser/Summer Schools (högst ett per ansökningsrunda).

2. Summer Schools i sådant land i Europa där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas

Stipendier för Summer Schoolsi ekonomisk-merkantila ämnen, i första hand sådana som arrangeras av Hankens partneruniversitet och i andra hand andra välrenommerade universitet i sådant land i Europa där tyska, spanska eller portugisiska allmänt talas (Tyskland, Österrike, tysktalande delen av Schweiz, Spanien, Portugal). Endast i undantagsfall beviljas stipendium för summer school i Central- eller Sydamerika.

Stipendierna är avsedda för studerande på kandidat- och magisternivå vid Svenska handelshögskolan. Sökande skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i tyska eller spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i tyska eller spanska) eller skall delta aktivt under den pågående terminen i kurs i tyska eller spanska vid högskolan och ha avlagt minst 6 sp i ifrågavarande språk innan kursen äger rum. Sökande som ämnar studera i land där portugisiska talas skall ha avlagt minst 6 studiepoäng i spanska vid Svenska handelshögskolan (eller minst 6 studiepoäng tillgodoräknade studier i spanska) eller bifoga till ansökan intyg över studier i portugisiska.

Följande maximisummor kan beviljas för Summer Schools, inklusive resor (studerande i Vasa erhåller ett tillägg på 50 euro såvida kostnadskalkylen visar att det är relevant) fr.o.m. ansökningsrundan våren 2023:

 • 2 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1500 euro
 • 3 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1700 euro
 • 4 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1900 euro
 • (2 veckor i Central- eller Sydamerika: max. 2400 euro
 • 4 veckor i Central- eller Sydamerika: max. 2800 euro)

Till ansökan skall bifogas plan för studierna utomlands inklusive information om kursarrangören, motivering för varför studierna är viktiga och hur de knyts till studentens studier på Hanken, kostnadskalkyl, CV och officiellt studieutdrag.

Observera att samma person kan beviljas maximalt tre stipendier för språkkurser/Summer Schools (högst ett per ansökningsrunda).