Plagiatkontroll av magisteravhandling

plagiatkontroll

Alla magisteravhandlingar måste, före de bedöms av Utbildningsrådet, godkännas i en plagiatkontroll som görs med hjälp av ett program för plagiatdetektion. Studiebyrån lämnar in din magisteravhandling för plagiatkontroll i rätt program efter det att du lämnat in din avhandling via E-blanketten. Läs också datacentralens information om plagiatkontroll.

Den analysrapport som programmen för plagiatdetektion skapar fungerar som hjälpmedel för första granskaren (handledaren) när han eller hon tar ställning till om en avhandling innehåller fusk eller inte. Programmen för plagiatdetektion kan inte självständigt utföra en plagiatkontroll utan är endast att betrakta som ett verktyg för att underlätta lärarnas arbete när det gäller att upptäcka plagiering.

Om du skrivit magisteravhandlingen på svenska kommer den att plagiatkontrolleras med hjälp av programmet Urkund. Om du har skrivit magisteravhandlingen på engelska kommer den att plagiatkontrolleras med hjälp av programmet Turnitin.

Observera att PDF-filen som du laddar upp i e-blanketten bör vara av Adobe standard-format för att den ska kunna plagiatkontrolleras i Urkund eller Turnitin. Se till att PDF-filen inte är låst, lösenordsskyddad eller på annat sätt begränsad. Du kan kontrollera kompabiliteten genom att försöka kopiera text ur din egen PDF; fungerar det och texten blir läslig kan också Urkund och Turnitin extrahera text ur dokumentet.

Då din magisteravhandling lämnas in för plagiatkontroll i Urkund eller Turnitin kommer den att lagras i programmets databas för att i framtiden fungera som jämförelseobjekt vid plagiatkontroll av övriga arbeten som lämnas in för plagiatkontroll. På blanketten för inlämnande av magisteravhandling (E-lomake) har du möjlighet att begränsa på vilket sätt din avhandling lagras i programmets databas. Notera att lagringen av din magisteravhandling i programmens databas skyddar din avhandling mot framtida plagieringsförsök.