Akademiska rådet, rådet för forskarutbildningen och utbildningsrådet

Akademiska råden
Hanken har ett råd för forskarutbildningen och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Det akademiska rådet har två sektioner, rådet för forskarutbildningen (istället för det tidigare forskningsrådet) och utbildningsrådet, med självständiga uppgifter. Rådens mandatperiod är densamma som styrelsens. Medlemmarna utses av universitetskollegiet. Rådens uppgifter framgår av 10, 11 och 12 § i förvaltningsinstruktionen.

Rådens ärendelistor och protokoll (i huvudsak utan bilagor) finns tillgängliga via Dynastys publiceringsportal (till 2021) Opens in new window eller publiceringsportal (fr. 2022) Opens in new window .

Mötesdatum för möten vårterminen 2024:

Utbildningsrådet tisdagarna 5.3.2024, 16.4.2024 och 11.6.2024 kl. 10-12.

Rådet för forskarutbildning onsdagarna 17.1.2024, 28.2.2024, 3.4.2024 kl 9-10 och 15.5.2024 kl. 9-11.

Akademiska rådet tisdagarna 19.3.2024 kl. 10-12 och 28.5.2024 kl. 9-11.

Mötesdatum för möten höstterminen 2024:

Akademiska rådet 3.10.2024 kl. 10-12 och 21.11.2024 kl. 10-12

Utbildningsrådet 10.9.2024 kl. 10-12, 5.11.2024 kl. 10-12 och 10.12.2024 kl. 10-12

Handlingar för mötena ska lämnas in senast 1½ vecka före mötet via Dynasty eller ar-handlingar@hanken.fi.

Rådet för forskarutbildningen och utbildningsrådet har också elektroniska möten för främst godkännande av avhandlingar. Doktorsavhandlingar behandlas av rådet för forskarutbildningen vartefter, medan magistersavhandlingar behandlas ca en gång per månad enligt en fastslagen tidtabell.

Utlåtandena över magisteravhandlingar ska lämnas in senast tre vardagar före utbildningsrådets digitala möte ska öppnas.