Akademiska rådet, rådet för forskarutbildningen och utbildningsrådet

Akademiska råden
Hanken har ett råd för forskarutbildningen och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Det akademiska rådet har två sektioner, rådet för forskarutbildningen (istället för det tidigare forskningsrådet) och utbildningsrådet, med självständiga uppgifter. Rådens mandatperiod är densamma som styrelsens. Medlemmarna utses av universitetskollegiet. Rådens uppgifter framgår av 10, 11 och 12 § i förvaltningsinstruktionen.

Rådens ärendelistor och protokoll (i huvudsak utan bilagor) finns tillgängliga via Dynastys publiceringsportal (till 2021) Opens in new window eller publiceringsportal (fr. 2022) Opens in new window .

Mötesdatum för möten höstterminen 2023:

Utbildningsrådet tisdagarna 12.9, 7.11 och 12.12 kl. 10-12.

Rådet för forskarutbildning onsdagarna 13.9 (forskningsrådet), 18.10 och 22.11 kl. 9-10.

Akademiska rådet fredag 6.10 och torsdag 23.11 kl. 10-12.

Handlingar för mötena ska lämnas in senast 1½ vecka före mötet via Dynasty eller ar-handlingar@hanken.fi.

Rådet för forskarutbildningen och utbildningsrådet har också elektroniska möten för främst godkännande av avhandlingar. Doktorsavhandlingar behandlas av rådet för forskarutbildningen vartefter, medan magistersavhandlingar behandlas ca en gång per månad enligt en fastslagen tidtabell.

Utlåtandena över magisteravhandlingar ska lämnas in senast tre vardagar före utbildningsrådets digitala möte ska öppnas.