Studiehelhet i logistik och samhällsansvar

bild
Avlägg kurser inom logistik på Hanken, och efter att du har avlagt tillräckligt många kan du bli antagen till magisternivån!

Intresserad av logistik och samhällsansvar på magisternivå?

Hanken agerar på toppnivå internationellt inom logistik och samhällsansvar - läs mer om huvudämnet och studierna här.

 

Principen om först till kvarn gäller, och det finns årligen endast 30 platser tillgängliga inom studiehelheten.

De 30 första behöriga sökande som anmäler sig (20 till samarbetskvoten och 10 via kvoten för öppna universitetet) kommer att erbjudas möjligheten att genomföra ett förutbestämt urval av kurser inom logistik och samhällsansvar på Hanken, under de två följande läsåren. Om en av kvoterna inte är fylld när registreringen tar slut, kan de tomma platserna flyttas till den andra kvoten.

Behöriga sökande måste ha uppnått en lägre högskoleexamen, samt åtminstone 10 studiepoäng inom relevanta studier (på universitetsnivå) innan anmälningstiden för helheten har avslutats.

Behöriga sökande kan anmäla sig till modulen och dess kurser genom att fylla i en elektronisk blankett och genom att tillhöra en av följande kvoter:

Kvoter för studiehelheten

Samarbetskvoten

Samarbetskvoten (20 platser): Du måste vara registrerad som närvarande vid ett finskt universitet eller en finsk yrkeshögskola, och måste också vara det under hela studietiden. Närvarointyg och ett studieutdrag krävs för att bevisa att 10 sp av relevanta studier har genomförts och att du är studerande vid ett annat universitet. Lägre högskoleexamen är ett krav.

Kvoten för öppna universitet

Kvoten för öppna universitetet (10 platser): Du kommer att registreras som en studerande vid öppna universitetet. Denna kvot är öppen för vem som helst som har uppnått minst 10 sp relevanta studier. Lägre högskoleexamen är ett krav. Ett studieutdrag krävs för att bevisa att relevanta studier har genomförts. Den hela två-åriga studierätten/modulen erbjuds till ett nedsatt pris på 500€ (engångsbetalning). Betalningen sker i samband med anmälan eller kort därefter. Studenter som är flyktingar eller har temporärt skydd i Finland är befriade från kursavgiften. 

 

När du har blivit erbjuden plats inom till studiehelheten, kan du välja mellan ett brett utbud av olika kurser inom logistik och samhällsansvar som Hanken erbjuder på magisternivå. Du kan maximalt avlägga upp till 45 ECTS av de på föhand definierade kurserna per läsår. Observera att du endast kan anmäla dig till kurser som  tillhör studiehelheten (du kan alltså till exempel inte studera franska på Hanken genom att anmäla dig till helheten, eftersom franskakurserna inte är definierade som kurser som tillhör studiehelheten). Det kan erbjudas fler kurser än 45 sp per läsår.

Man erhåller alltså en två-årig studierätt för att avlägga vissa kurser. Efter två läsår är studierätten avslutad.

De 30 första behöriga sökande som anmäler sig via den elektroniska blanketten får tillgång till kurserna.

Följande kurser inom logistik och samhällsansvar erbjuds inom modulen under läsåret 2024-2025 på engelska (med förbehåll för ändringar):

Obligatoriska för antagning (30 sp av 40 sp):

•    38013 Supply Chain Management, 5 sp
•    38015 Supply Chain Strategy for Sustainability, 5 sp
•    38018 Supply Chain Risk & Resilience, 5 sp
•    38019 Project Course in Corporate Social Responsibility & Humanitarian Logistics, 10 sp
•    38020-1 Humanitarian Logistics: Part 1 (MOOC), 2 sp
•    38020-2 Humanitarian Logistics: Part 2 (prerequisite: part 1 MOOC), 3 sp

Valbara kurser för antagning (10 sp för att uppnå 40 sp):

•    38024 Organising for the Sustainable Development Goals, 2 sp
•    38014 Emerging Issues and Challenges in Supply Chain Management and Social Responsibility, 5 sp
•    38026 Health Emergency Response and Medical Logistics, 2 sp
•    38009 Voluntary Work, 5 sp

Bland de valfria kan en av följande ingå

•  38215 Fördjupad praktik i logistik och samhällsansvar I, 5 sp
•  38216 Fördjupad praktik i logistik och samhällsansvar II, 10 sp
•  38217 Advanced Internship in Supply Chain Management and Social Responsibility I, 5sp
•  38218 Advanced Internship in Supply Chain Management and Social Responsibility I, 10sp
•  38298 Fördjupad praktik utomlands i logistik och samhällsansvar, 5sp
•  38299 Fördjupad praktik utomlands i logistik och samhällsansvar, 10sp

Du får anmäla dig till kurser värda upp till maximalt 45 sp per läsår, även om det verkliga antalet studiepoäng som erbjuds kan vara högre. Du får rätt att delta i kurserna under de två första läsåren efter att du har anmält dig som en av de 30 första behöriga sökande. Du får inte avlägga kurserna en andra gång. 

Observera att du själv ska anmäla dig till undervisningen i Sisu, vilket kräver en studieplan i Sisu. Instruktionerna för Sisu hittas här.

Läs mer om kurserna här sisu.hanken.fi, sök fram kursen genom att mata in kurskoden. 

P1, P2, P3 och P4 = period 1, 2, 3 och 4, där period 1 är under början av höstterminen och period 4 senare på vårterminen.
S1 och S2 = Hankens sommarperioder, undervisning under sommaren.

 

Anmälan sker via anmälningsblanketten från och med april för studiehelheten i logistik och samhällsansvar på magisternivå. Sista anmälningsdagen är 31.7.

Du måste bifoga en skannad kopia av ett elektroniskt signerat eller ett officiellt, stämplat, studieutdrag för att bevisa att du har uppnått de krävda 10 sp av relevanta studier (unversitetsnivå). 

Om du önskar att få tillgång till studiehelheten genom kvoten för samarbetsstudier måste du också bevisa att du är registrerad som närvarande vid ett universitet eller en yrkeshögskola: bifoga också en skannad kopia av ett officiellt, stämplat närvarointyg. De som inleder studier via Öppna uni kvoten ska betala den fastställda avgiften.

Hanken kan godkänna ett elektroniskt studieutdrag ifall länken skapas från Mina Prestationer i Min Studieinfo tjänsten Opens in new window  för studier avlagda i Finland, eller ifall ditt universitet utfärdar officiella elektroniska studieutdrag. 

Frågor? Kontakta ansokan@hanken.fi.

 

De 10 bästa sökande som uppfyller alla kriterier (nedan) kommer att erbjudas en studieplats till antingen den engelskspråkiga inriktningen Humanitarian Logistics eller huvudämnet logistik och samhällsansvar på svenska på magisternivå vid Hanken. Rangordningen baseras på den sökandes vitsord och vägda medeltal från studiemodulens kurser. Ansökningsperioden är 13.3 - 27.3.2024 kl. 15.00. 

Antagningskriterier som alla sökande måste uppfylla följande kriterier och kommer att rangordnas baserat på den sökandes vitsord i modulens kurser:

 • Har anmält sig som en av de 30 behöriga sökande till studiehelheten genom öppna universitetet eller samarbetskvoten, och fått rätt att genomföra kurserna och studiehelheten*
 • Har uppnått minst 40 sp av kurserna i studiehelheten, inklusive kurser definierade som obligatoriska för antagningen (dessa kurser kan ändras under åren – Hanken kommer att ta hänsyn till dessa förändringar när den sökande ansöker som antagning)
 • Dessa 40 sp måste slutföras inom två läsår (alla kurser ska vara avlagda och synas på studieregisterutdraget senast 10.6.2024)
 • Har uppnått åtminstone god som vägt medeltal i kurserna, minst 40 sp (minst 70 av 100 / minst 3.0 av 5 på Hankens skala)
 • intygat sina språkkunskaper i engelska eller svenska, beroende på vilken inriktning sökande väljer att söka in till:
  • HumLog: slutfört 40 sp och alla kurser på engelska som krävs för antagning med minst vitsordet 70/god i alla kurser (3 av 5) (eller på ett av de andra tillåtna sätten för magisternivån)
  • Logistik och samhällsansvar: bevisat sina språkkunskaper svenska för magisternivån på något av de tillåtna sätten, eller avlagt minst 10 sp på svenska av modulens kurser som krävs för antagning med vitsordet 70/god (3 av 5)
 • Har uppnått åtminstone en kandidatexamen från ett erkänt universitet eller yrkeshögskola, och detta innan de faktiska examensstudierna på Hanken kan börja (sista möjliga examensdag är således 31 juli samma år som man skickar in ansökan)
 • Skickar in ansökan inom ramen för ansökningstiden (se ovan) via Studieinfo.fi-portalen.

Om den sökande inte har kunnat slutföra 40 sp inom två läsår med minst vägda medelvitsordet god, kan den sökande inte anmäla sig till ytterligare en två-årsperiod för att försöka avlägga de kurser som saknas, eller ta kurserna på nytt för att få ett högre vitsord. Det är inte möjligt att ansöka om antagning baserat på kurser som genomförts under en andra/ytterligare två-årsperiod. Antagning kan endast beviljas baserat på studier som genomförts under den sökandes första två-årsperiod.

Notera att man inte kan ansöka om byte av huvudämne/inriktning efter antagning om man blivit antagen via detta antagningssätt. Hankens examensstuderande (alla nivåer) kan inte avlägga studiehelheten ller bli antagen via detta antganingssätt.

*Det är inte möjligt att ansöka om antagning utan att genomföra de krävda studierna genom studiehelheten. Som ett exempel: man kan inte registrera sig som extern studerande till kurserna genom den allmänna portalen för Öppna universitetet och sedan på egen hand genomföra ett urval av modulens kurser (även om det är möjligt att avlägga enskilda kurser). Detta för att säkerställa att endast högst 10 behöriga studerande antas, och att dessa har uppnått den nödvändiga kunskapen definierad av den akademiska personalen; för att de antagna ska lyckas med sina studier.

Frågor? Kontakta ansokan@hanken.fi.