Begränsad studietid

På denna sida kan du läsa om den begränsade studietiden och hitta information om hur du kan ansöka om tilläggstid.

Den begränsade studietiden fastställs i universitetslagen. Studietiden löper alltid ut i slutet av en termin, antingen 31.7 eller 31.12. Du kan kolla slutdatumet för din studierätt i Sisu under Min profil -> fliken studierätter, öppna studierätten i fråga.

Studierätt för både kandidat- och magisterexamen

Studietiden för dig som är kandidatstuderande är begränsad: du har en målsatt studietid inom vilken du ska avlägga din examen eller examina. Om du fått din examensstudierätt före 1.8.2005 är din studietid inte begränsad och följande gäller inte dig.

För dig som har studierätt både för kandidat- och magisterexamen är målet för att avlägga kandidat- och magisterexamina fem år. Du kan överskrida den målsatta tiden med två år, så du ska inom totalt sju år som närvarande studerande avlägga både kandidat- och magisterexamen.

 

Studierätt för endast magisterexamen

Studietiden för dig som är magisterstuderande är begränsad: du har en målsatt studietid inom vilken du ska avlägga din examen eller examina. Om du fått din examensstudierätt före 1.8.2005 är din studietid inte begränsad och följande gäller inte dig.

För dig som har studierätt endast för magisterexamen är den målsatta studietiden två år. Du kan överskrida den med två år, alltså ska du inom totalt fyra år som närvarande studerande avlägga din magisterexamen.

 

Om du antagits mellan 1.8.2005 och 1.8.2014 har du rätt att vara frånvaroanmäld utan särskild orsak fyra terminer.

Om du antagits 2015 eller senare har du rätt att under din studietid vara frånvaroanmäld utan särskild orsak två terminer, men under ditt första läsår får du frånvaroanmäla dig endast på basis av värnplikt, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller om du på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda studierna.

Följande gäller samtliga antagna 2005 eller senare: du kan vara frånvarande utan att tiden medräknas i studietiden på grund av

  • fullgörande av värnplikt eller frivillig militärtjänst
  • graviditets- eller föräldraledighet

Notera att vårdledighet (dvs. den tiden då barnavårdsstöd utbetalas) inte berättigar till frånvaro som inte medräknas till studietiden.

Om du glömmer att läsårsanmäla dig i tid, skrivs du ut ur studieregistret och då förbrukas dina närvaroterminer under tiden då du är utskriven.

Om du inte har slutfört dina studier inom din målsatta studietid förlorar du din studierätt. Om du har godtagbara orsaker till att dina studier fördröjts kan du dock anhålla om tilläggstid. Godtagbara orsaker är t.ex. hälsoskäl, familj- och vårdansvar, samhälleligt engagemang under studietiden och systematisk träning för toppidrott. Om din studietid tagit slut och du har förlorat din studierätt men vill fortsätta dina studier måste du ansöka om återinskrivning i samband med tilläggstidsansökan och betala en avgift för ansökan.

En förutsättning för att få tilläggstid är att du har en målinriktad och genomförbar studieplan i Sisu och att du är beredd att studera aktivt. Tilläggstiden beviljas alltid för en bestämd termin. Du kan få högst fyra terminer tilläggstid per ansökan, även om din studieplan skulle kräva längre tid än fyra terminer. Du kan ansöka om tilläggstid flera gånger och ytterligare tid beviljas om studierna fortskrider enligt planen. Tilläggstid beviljas inte om studierna har framskridit betydligt långsammare än planerat och du inte har angett någon godtagbar orsak till detta. Tilläggstid beviljas inte om du utan hälsoskäl eller andra vägande skäl förbrukat din studietid utan att avlägga en enda prestation vid Hanken.

Tilläggstid beviljas alltid för utexaminering, dvs. om du avlagt alla prestationer som krävs för examen men inte hinner bli utexaminerad inom din ikraftvarande studietid. Ansökan om tilläggstid förutsätter då att du samtidigt ansöker om examensbetyg. I allmänhet beviljas man tilläggstid om man saknar enbart enstaka studieprestationer.

Ansökan om tilläggstid

Du kan ansöka om tilläggstid under den sista terminen av din studietid. Vi behandlar ansökan två gånger om året. Om din studietid upphör 31.7 ska du ansöka om tilläggstid 1.5-31.5. Om din studietid upphör 31.12 ska du ansöka om tilläggstid 1.11-30.11.

  • Lämna in ansökan i Sisu enligt instruktionerna på den här sidan Opens in new window  under maj månad (senast 31.5) ifall din studietid tar slut 31.7 och under november månad (senast 30.11) om din studietid tar slut 31.12.
  • Ifall du hänvisar till hälsoskäl eller andra godtagbara orsaker som fördröjt dina studier ska du spara ett läkarintyg (eller motsvarande) som en PDF-fil på din dator och skicka in intyget via denna e-blankett. Observera att du inte ska fylla i känsliga person- eller hälsouppgifter i ansökan i Sisu.

Om du har missat ansökningstiden ska du kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi.

Om du ansöker om tilläggstid först efter att din studierätt tagit slut måste du betala en behandlingsavgift för återinskrivning (35 €) och ansöka om förnyad studierätt. Du ansöker med en skild e-blankett för tilläggstid som du får genom att kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi. Lämna in blanketten och kvittot på betald avgift med arkiveringskod elektroniskt så fort som möjligt. 

Du som avlagt diplomekonomexamen eller diplomkorrespondentexamen vid Hanken har rätt att anhålla om återinskrivning för examensstudier och på så sätt få studierätt för ekonomie magisterexamen. Anhållan kan du formulera fritt men den ska gälla ett specifikt huvudämne. Institutionen ger därefter sitt utlåtande om din anhållan och fastställer eventuella kompletteringskrav ifall du beviljas studierätt för magisterexamen.