Hanken för jämställdhet och mångfald

A row of pride flags waving in the wind
I sin strategi är Hanken starkt engagerad i att främja jämställdhet, mångfald, inkludering och tillgänglighet.

I allt arbete med våra anställda och studenter har vi åtagit oss att agera för jämställdhet och mångfald. Problem med jämställdhet mellan gender och jämlik behandling är en del av det kvalitativa och administrativa arbetet på universitetet.

Hanken har nolltolerans för alla slags trakasserier. Detta gäller både det förebyggande arbetet eftersom Hanken aktivt motsätter sig skapande av strukturer och förhållanden som upprätthåller ojämlikhet och uteslutning, och ingripande i fall av trakasserier.

Hanken är en säker plats att studera och jobba för alla, oberoende av gender, etnicitet, ålder, religion eller sexuell identitet. Om du lägger märke till något som helst tecken på diskriminering eller trakasserier, vare sig det är direkt bevittnat eller som del av strukturer och processer, kontakta Hankens jämlikhets- och likabehandlingsombud Henna Konsti (henna.konsti@hanken.fi).

Hankens studentkår SHS har också åtagit sig att att främja jämlikhet och stoppa trakasserier och ber studenter kontakta dem omedelbart gällande vilka som helst problem relaterade till jämlikhet via trakasseri@shs.fi. Läs mer om SHS:s policy för jämlikhet och trakasseri Opens in new window .

Jämställdhet

Hanken har en jämställdhets- och likabehandlingsplan som har godkänts av rektorn. Planen har gjorts upp av tidigare Jämställdhetskommittén. På våren 2024 håller Jämlikhets- och likabehandlingskommittén på att skriva en mångfalds-, jämlikhet och inkluderingsplan (DEI plan) för Hanken.

Avsikten med planen för jämställdhet mellan gender är att upplysa om situationen gällande jämställdhet på universitetet och att uppmuntra till att integrera principerna och tänkande, för jämställdhet mellan gender, i alla aktiviteter på universitetet.

Jämställdhetskommittén anser att detta är särskilt viktigt för ett affärsuniversitet vars studenter kommer att arbeta inom och på olika nivåer i samhället och affärslivet. Jämställdhet mellan gender gäller både Hanken som en studiemiljö såväl som en arbetsplats. 

 • Hanken strävar kontinuerligt till att uppnå ökad jämställdhet och att upprätthålla och nå jämlik behandling för alla inom skolans divisioner och kontor, så väl som sina studenter. Problem med jämställdhet och likabehandling är del av skolans kvalitetssäkrings- och personalavdelningsåtagande.
   
 • Skolans personalpolicy och dess undervisning förmedlar attityder som främjar jämställdhet och likabehandling. Hanken utbildar sina studenter att bli välinformerade utexaminerade kandidater, magistrar eller doktorander, som genom sina handlingar hjälper till att göra arbetslivet mera jämställt och rättvist.
   
 • Hankens policy för nolltolerans är odiskutabel. Skulle jämställdhetsombudet, en medlem av Jämställdhetskommittén, en avdelningschef, anställd eller student rapportera vilken som helst händelse av diskriminering eller trakasserier, vare sig det är direkt bevittnat eller som en del av strukturer och processer, bör åtgärder vidtas.
   
 • Planen är inkluderande. Således omfattas gender, genderidentitet och orientering (LGBTQIA), etnisk bakgrund, religion eller annan tro, eventuella funktionshinder, ålder, språk etc.
   
 • All rekrytering är fri från diskriminering. Annonseringen är genderneutral. Jämställdhetsaspekter beaktas i den här processen. Underrepresenterade grupper kan aktivt uppmanas att söka. Notera att det inte är diskriminering om det främjar jämställdhet (”positiv diskriminering”).
   
 • Särskilt fokus finns på frågor som berör den positiva balansen mellan arbete och fritid så som möjlighet till flexibla arbetstidsarrangemang, föräldra- och familjeledigheter, mötespraxis och övriga aspekter som berör balansen mellan jobb och fritid.
   
 • Dokument som berör jämställdhet och likabehandling samt svarsprocesser och stöd vid förekomsten av trakasserier eller osakligt bemötande skall vara lätt tillgängliga på Hankens båda officiella språk. Förutom anställda och studenter ska även tillfällig personal och deltidslärare, associerade samt de som söker ett jobb eller studieplats på Hanken ha tillgång till dokumenten.
   

Mandatperiod: 1.1.2023 - 31.12.2024. 

Medlem Roll
Henna Konsti Jämlikhets -och likabehandlingsombud,
ordförande
Professor Martin Fougere Medlem
Lektor Åke Finne Medlem
Forskardoktor Carlos Diaz Ruiz Medlem
Forskardoktor Man Yang Medlem
Marknadsföringskoordinator Alina Anderson Medlem
Studiekoordinator Hanna Sipiläinen Medlem
Doktorand Susanna Kallio Medlem
Aliisa Lundén SHS representant, ordinarie
Frida Winberg SHS representant, suppleant
Direktör Elina Stadigh Arbetsgivarrepresentant

 

Jämlikhets -och likabehandlingsombud: Henna Konsti

 

Mångfald

Mångfald på Hanken betyder att man accepterar och förstår individuella skillnader och att man tillgodoser en säker och respektfull studie- och arbetsmiljö för alla. Mångfald betyder inte att man endast tolererar olika individer utan att man målmedvetet bygger ett inkluderande universitet som tar i beaktande styrkorna hos olika individer i alla dess aktiviteter och är således kapabel att sikta högre.

Mångfald består av ett spektrum av olika demografiska, kulturella och intellektuella bakgrunder och sätt att vara. I praktiken uppmuntrar vi alla att respektera egenskaper som är olika från våra egna och att känna igen och riva upp de skadliga strukturer som förhindrar individer att utvecklas i deras arbete och studier. Våra lärare är uppmuntrade att identifiera problem med mångfald i undervisning och inlärning.

Det finns cirka 40 nationaliteter bland Hankens anställda och vi välkomnar varje år utbytesstudenter från över 30 länder till Hanken. Vi jobbar ständigt med att hjälpa våra anställda och studenter, som kommer till Finland från andra kulturer, att slå sig ner och hitta sin plats på Hanken och i det finska samhället.

Via Hanken Internation Talent-initiativet (HIT) vill Hanken stöda internationella studenters integration i arbetslivet och samhället i Finland.

Tillgänglighet

I dagens samhälle betyder tillgänglighet flera olika saker. Vi talar om tillgänglig teknologi och tillgängliga verktyg, fysiska miljöer och tillgänglig design. På Hanken betyder tillgänglighet tillgång till både fysiska miljöer och tillgång till teknologi och verktyg.

Hankens webbsida www.hanken.fi täcks av EU:s Web Accessibility Directive. Hanken strävar till att uppfylla direktivets alla krav, både på sina egna plattformar och genom att jobba med underleverantörer som följer direktivet. Du kan läsa mer om Hankens tillgänglighetsutlåtande här.

Hanken verkar på fyra platser i Finland:

Helsingfors Arkadiagatan 22 (huvudbyggnad) tillgänglig, förutom flygel C
  Arkadiagatan 28 tillgänglig
  Arkadiagatan 7 (Economicum) tillgänglig
Vasa Biblioteksgatan 16 tillgänglig

 

Hankens vaktmästare svarar gärna på frågor gällande tillgänglighet i våra lokaler.