Doktorand studier utomlands

Info om doktorand studier utomlands

Funderar du på att studera eller forska utomlands?

Om du vill forska eller avlägga en del av dina forskarstudier utomlands kan du börja planeringen med att diskutera alternativa universitet med din handledare / andra forskare på institutionen. De har kunskap om forskningen vid olika universitet och har kontakter som kan vara till stor nytta när du söker ett universitet där du kan forska eller bedriva forskarstudier. 

Utöver länkarna nedan, som direkt berör studier eller vistelser utomlands, hänvisar vi också till våra webbsidor med information om forskningsfinansiering . De flesta stiftelser och andra finansiärer begränsar inte finansieringen till forskningsaktiviteter i hemlandet. 

Sökmotorer och mobilitetsportaler

Utbytesprogram, stipendier för utlandsvistelser, samarbetsavtal och -nätverk

Generella, inte begränsade till visst land / viss region:

 • CIMO Opens in new window : Cimo har utbytesprogram med flera länder och finansiering för studier och forskning utomlands. Bekanta dig med CIMOs webb-sidor om stipendieprogrammen. På sidorna finner du information om bilaterala program, stipendiernas storlek, ansökningstider och ansökningsblanketter. Läs också sidan "de vanligaste frågorna". Notera att åldersgränsen för CIMOs stipendieprogram för doktorander är 35 år
 • Hanken har samarbetsavtal med flera universitet för studentutbyte på grundexamensnivå. En del av avtalen omfattar också mobilitet för doktorander och för undervisande personal. Via Centret kan du få information om kontaktpersonerna vid våra partneruniversitet och om vilka möjligheter utbytesavtalet i fråga erbjuder doktorander och lärare.
 • Stiftelsernas post doc pool Opens in new window . Stiftelsernas post doc-pool grundades av stiftelserna Emil Aaltosen säätiö, Helsingin Sanomain säätiö, Koneen säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för teknikens främjande samt Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Poolen beviljar uppskattningsvis 30-60 stipendier per år. Grundtanken med poolen är att på en gång erbjuda en fullständig finansiering åt doktorander som åker utomlands för att forska efter att de disputerat. Stipendiet täcker också i mån av behov bl.a. kostnader som forskarens familj har. 
 • Research Professional Opens in new window : Research Professional är en online plattform för finansieringsmöjligheter och forskningsrelaterade nyheter. Läs mera här.
 • Forskning.fi: Information om forskning i Finland. Utlysningsportal på forskning.fi.

De nordiska länderna:

Europa:

 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) är Europeiska unionens referensprogram för forskarutbildning och postdoktoral utbildning. MSCA finansierar utmärkt forskning och innovation och utrustar forskare i alla skeden av sin karriär med nya kunskaper och färdigheter, genom rörlighet över gränserna och exponering för olika sektorer och discipliner. Horizon Europe är Europeiska unionens finansieringsprogram för forskning och innovation för åren 2021-2027.
 • Se även de europeiska forskarportalen EURAXESS - Researchers in Motion
 • European University Institute Opens in new window (Florens, Italien): EUI drivs av EU-länderna gemensamt. EUI ordnar forskarutbildning och erbjuder stipendier till forskning under perioden efter avlagd doktorsexamen. Vid EUI finns institutionerna för historia och kulturforskning, nationalekonomi, juridik och samhällsvetenskaper.Finlands Akademi finansierar studerande som accepterats till EUIs doktorandprogram (för närmare information se http://www.aka.fi Opens in new window | För forskare > Finansieringsmöjligheter > Alfabetiskt index > Stipendier för forskarutbildning vid EUI. Unga doktorer och seniorforskare kan gästforska vid EUI
 • EIASM
  EIASM (European Institute for Advanced studies in Management) är ett europeiskt nätverk för forskning och forskarutbildning. Hanken är medlem i EIASM och därför kan våra forskarstuderande och forskare delta i EIASM aktiviteter till ett förmånligt pris. Det lönar sig att regelbundet besöka EIASM:s webb-sidor, eftersom de innehåller nyttig information.Via EIASM:s hemsida kommer du också till EDEN (EIASM:s Doctoral Education Network) och EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration). På EIASM:s hemsida finns en länk till kalendariet "Calender of Activities" och ett antal länkar till vetenskapliga samfund som representerar olika vetenskapsgrenar. Årligen brukar de olika disciplinerna ordna var sin europeiska konferens. Oftast ordnas i samband med dessa också en pre- eller post-konferens, workshop, tutorial eller Summer School för doktorander.
 • EDAMBA Opens in new window
  EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) ordnar kurser och seminarier. För närmare information besök EDAMBAs webbplats.
  OBS! Deltagare till EDAMBAs Research Summer Academy (tidigare Summer School) nomineras av doktorandernas hemuniversitet - Inga ansökningar får skickas direkt till EDAMBA, utan sänds via Enheten för forskning och internationella ärenden! Du kan kontakta Enhetens Stipendieombud för tilläggsinformation om ansökningsprocessen om du är intresserad av att delta.
 • IIASA Opens in new window (International Institute for Applied System Analysis) är ett forskningsinstitut i Österrike. IIASA upprätthålls av ett konsortium med medlemsorganisationer från olika länder i Asien, Europa och Nordamerika. I Finland koordineras IIASA-samarbetet av Finlands Akademi (för närmare information se http://www.aka.fi Opens in new window >| För forskare > Finansieringsmöjligheter > Alfabetiskt index > Forskarbesök till IIASA. Institutet bedriver interdisciplinär forskning (miljö- och sociala frågor, ekonomi, teknologi etc.) och erbjuder stipendier för unga forskare och möjligheter till forskningsvistelser vid institutet
 • British Council: Opens in new window om studiemöjligheter i Stor-Britannien. Se också British Council i Finland Opens in new window . Notera att universiteten ofta kräver ett IELTS-test Opens in new window och/eller TOEFL-test Opens in new window och/eller GMAT-tes Opens in new window t av utländska doktorander.
 • Deutscher Akademischer Austauschdienst(DAAD): Opens in new window om studiemöjligheter i Tyskland. Tysklands ambassad i Finland informerar om DAAD-stipendier för studier eller forskning i Tyskland. Mera information om de många olika stipendieformerna finns på ambassadens hemsida http://www.helsinki.diplo.de på finska och tyska, under sektionen Kulttuuri ja koulutus.
 • Österrike. I The Austrian database for scholarships and research grants Opens in new window kan man söka information om finansieringsmöjligheter för studier i Österrike.
 • Grekland. Stipendier för bl.a. forskarstudier och postdoktorala studier. Greklands undervisningsministeriums hemsida http://www.iky.gr/

USA, Kanada

 • Fulbright Finland Foundation Opens in new window : ASLA-Fulbright stipendierna möjliggör studier och forskning i USA. Fulbright Finland Foundations hemsidor innehåller all väsentlig information, exempelvis om ansökningstider, ansökningsprocedurer och vilka test som bör avläggas innan ansökan inlämnas. Information om hur testen avläggs i Finland finns på Fulbrights hemsidor. Hanken deltar i Cost Share programmet, dvs deltar i finansieringen av doktorander, post doc forskares och seniorforskares vistelser vid ett universitet i USA. Ansökningarna till Cost Share programmet inlämnas till Fulbright Finland Foundation, varefter Hanken tar ställning till dem. Det slutgiltiga beslutet om beviljandet av stipendium tas av Fulbright, inte Hanken. Kontaktperson vid Hanken för cost share stipendier är stipendieombudet vid enheten för forskning och internationella ärenden, som också på våren informerar doktorander och forskare om ansökningsprocessen (ansökningstiden är vanligen i början av augusti).
 • SCANCOR Opens in new window (Scandinavian Consortium for Organizational Research) vid Stanford University erbjuder Hankens doktorander studie- och forskningsmöjligheter i USA för en tidsperiod mellan en månad och ett år. Mera information om SCANCOR finns på webben. Ytterligare information fås även av den finländska styrelsemedlemmen i SCANCOR, se SCANCORS hemsida About SCANCOR -> Board Opens in new window .
 • Finland Amerika Föreningarnas förbund r.f. (FAF) Opens in new window ger stipendier för forskning och forskarutbildning i USA.
 • Via International Council for Canadian Studies, Nordic Association for Canadian Studies och Kanadas utrikesministerium kan man söka stipendier till Kanada. Närmare information finner du här http://www.nacs-anec.org/scholarships

Asien

Afrika

 • Nordiska Afrikainstitutet Opens in new window
  Nordiska Afrikainstitutet beviljar resestipendier för forskare i de nordiska länderna för forskning i Afrika och stipendier för studier vid Nordiska Afrikainstitutets bibliotek i Uppsala.