Premiering av undervisning

Premierings- och incitamentpyramid för högklassig undervisning i Hanken
Premiering och incitament för högklassig undervisning i Hanken

Premierings- och incitamentpyramid för högklassig undervisning i Hanken

Syftar till att uppmuntra, belöna, och offentligt erkänna varaktig kvalitet i undervisning på Hanken.

(1.1) Projektmedel för utveckling av undervisning

Medel ställs till förfogande av Stiftelsen för Svenska Handelshögskolan för att uppmuntra till och möjliggöra utveckling och digitalisering av undervisning.

Medlens användningssyfte och -sätt, samt ansökningstidpunkten har uppdaterats 23.4.2024.

För sådan viktiga satsningar på utveckling av undervisning som tar extra tid och är av engångskaraktär. Utvecklingen ska vara i linje med Hankens strategiska mål och kan ha olika fokus under olika år (innovativa lärandeformer, undervisningssamarbete, näringslivskontakter, integrering, outreach, ett nytt program o.s.v.) och följa Hankens pedagogiska riktlinjer.

Medel kan beviljas t.ex. för:

  • att anställa en person/assistent för tidskrävande utveckling av undervisningsmaterial (t.ex. case, digitalt material),
  • införskaffande av databaser, litteratur, case, deltagande i kurser/fortbildning etc. Medel för resor och forskning ska sökas från annat håll, från externa stiftelser men också från Stiftelsens stipendier. Eftersom projektmedlen är externa pengar, kan inte momsen dras av. Kostnader som betalas med medlen ska därför också inkludera momsen.
  • I exceptionella fall och i linje med Hankens strategi kan medel också beviljas för att läraren själv utföra projektet inom den normala arbetstiden och utlämnar vissa enklare undervisningsuppgifter till en timanställd, ifall läraren själv besitter den unika kärnkompetens som behövs för utvecklingsprojektet. Projektmedlen kan inte användas för att betalas som extra lön åt läraren själv.

Ansökan görs i samråd med programkoordinatorn/den ämnesansvariga så att den reflekterar ämnets behov och fokus, vilket även bör framgå i ansökan.

Medlen kan ansökas en gång per år. Utlysningen sker i december och deadline för ansökan är i slutet av januari (utlysningen för 2024/25 sker under våren 2024 på webben och i Teaching Labs nyhetsbrev Opens in new window ). En extra omgång kan vid behov utlysas senare under året. Medlen förfaller i slutet av det påföljande läsåret.

Ansökningarna bedöms av Teaching Evaluation Committee (TEC) och beslutet tas av Rektor.

(2.1) Premiera framgångsrik utveckling av undervisning med beaktande av Hankens strategiska mål:

Lärare kan premieras för framgångsrik utveckling av undervisning. Utvecklingen ska vara i linje med Hankens strategiska mål och kan ha olika fokus under olika år (innovativa lärandeformer, undervisningsmaterial, undervisningssamarbete, näringslivskontakter, integrering, outreach, ett nytt program o.s.v.).

Nomineringen till premiering kan göras av prefekter, ämnesansvariga, kolleger eller läraren själv. Då nomineringen inlämnas av någon annan, rekommenderas att den nominerade deltar i beskrivningen av utvecklingen och resultaten som uppnåtts. Grunderna för nomineringen måste vara tillräckligt klara och enligt anvisningarna för ansökan för att evalueringspanelen ska kunna ta ställning till dem i sin bedömning.

Premiering 1 gång/år vid Rektors julkaffe (utlyses i november på webben och i Teaching Labs nyhetsbrev Opens in new window ). Antalet som premieras kan variera beroende på de inkomna nomineringarna.

Ansökningarna bedöms av Teaching Evaluation Committee (TEC) och beslutet tas av Rektor.

(2.2) Premiera Årets lärare i Helsingfors och Vasa

Röstas fram av SHS och SSHV i både Helsingfors och Vasa

Utmärkelsen utdelas vid respektive årsfest, högskolan betalar en premieringssumma

(2.3) Premiera pedagogisk forskning/publikation

- Publikationer om pedagogisk forskning (se t.ex. https://provost.tufts.edu/celt/files/SoTL-Journals.pdf)

- Läromedel (böcker, program etc)

Inmatas i HARIS => inkluderas i publikationspremieringsmodellen

(3.1) Excellent lärare

Excellenta lärare påvisar genuint intresse för undervisning och studerandes lärande, och excellent resultat av detta. De presterar utöver det ”normala” lärarjobbet, utöver det som ingår i meriterad lärar-nivån (så som framgångsrik utveckling av enskilda kurser som redan erhållit utmärkelser för). De delar systematiskt med sig av sitt pedagogiska kunnande för att förbättra kvaliteten på undervisningen i stort.

=> Premieringen ger ett tidsbundet lönetillägg om 300 euro per månad (för 4 år). Omvärderas vart 4:e år

KRITERIER OCH INDIKATORER

A. Uppvisar pedagogisk excellens

- Omfattande utbildningserfarenhet och -engagemang,

- Kontinuerligt utvecklat sin undervisning mot bättre lärande (ange mål och resultat/inverkan, samt konkreta exempel och hänvisningar med referenser till pedagogisk litteratur för att stöda påvisandet)

- Systematiskt fördjupat sin pedagogiska kompetens , min 25 sp pedagogiska studier (påvisa hur pedagogiken/utbildningen och lärande förbättrats)

- Pedagogiska ledarskaps- och utvecklingsuppdrag (inte enbart formella arbetsuppgifter som t.ex. att vara ämnesansvarig eller -koordinator, utan påvisa ett genuint pedagogiskt ledarskap t.ex. inom ämnet, med mål och utfall)

- Självutvärdering - på ett konstruktivt sätt reflekterat över sin undervisning och tagit studenternas/kollegornas/den egna responsen i beaktande (ange referenser till relevant universitetspedagogisk litteratur för att på det sättet motivera och förankra dina egna pedagogiska val och ditt pedagogiska kunnande)

- Uppvisat konsekvent högtstående undervisning och erhållit positiva omdömen och uppskattning om sin skicklighet och sitt engagemang som lärare (utmärkta kursutvärderingar, premieringar/utnämningar etc.) 

B. Delar med av sitt pedagogiska kunnande

- Verkat som lärarmentor, deltagit i peer-to-peer evaluering e.d.

- Initierat pedagogiska seminarier, diskussioner, konferenser, forskningsprojekt e.d.

- Utvecklat undervisningsmaterial för gemensamt bruk (t.ex. öppna läromedel)

Baserat på egen ansökan - kriterierna A och B skall båda uppfyllas (påvisa syfte, omfattningen och effekterna av de olika indikatorerna; dokumentation som stöder ansökan biläggs)

Sökande ska ha tillsvidare anställning på Hanken.

Ansökningsblankett: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1660/lomakkeet.html

Ansökningsdeadline årligen den 31 januari.

Ansökningarna bedöms av Teaching Evaluation Committee (TEC) och beslutet tas av Rektor.

 

Kriterier för omvärdering av excellens

Publiceras under maj månad 2024

Dessutom noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar:

  • minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt
  • lärarrespons på den feedback som kommit in i utvärderingsblanketten, och
  • minst 35 % svarsprocent på utvärderingen

=> kursen får ett omnämnande i studiehandboken och publiceras på webben

Antalet kurser med topputvärderingar framgår ur denna tabell.

(5.1)  Tillräckligt med tid och resurser reserveras för pedagogisk utveckling och fortbildning i lärarens arbetsplaner

(5.2) Pedagogisk fortbildning och stöd

- Hanken stöder sina lärare genom att erbjuda olika möjligheter till pedagogisk fortbildning både på svenska och engelska (Unipeda, ITP, IMTA, UNIPS,  etc.)

  Lärarna ansöker till utbildningarna inom utsatta deadlines: se kurser och fortbildning

- Teaching Lab erbjuder utbildning och stöd för planering av undervisning, användning av digitala undervisningsmetoder och verktyg (workshops, seminarier, Helpdesk-mottagningar, handledning, instruktionsvideor etc.).