Användar-ID och giltighet

Hur länge är användar-id och rättigheterna i kraft?

Giltighetstid för användar-id

 • Studerande för examen vid Hanken bör ha terminsanmält sig för att ha ett giltigt användar-id. Oanmälda studerandes rättigheter avslutas 30.9 (höstterminen) respektive 31.1 (vårterminen) om de inte terminsanmält sig för ifrågavarande termin.
 • Studerande för fristående studier (JOO, Öppna högskolan, övriga fristående studier) har normalt ett användar-id på Hanken så länge studierätten är i kraft.
 • Anställda har rätt till användarrättigheter under anställningstiden.
 • Associerade (timanställda, associerade forskare, gästforskare, stipendiater, civiltjänstgörare och andra associerade) beviljas användarrättigheterna för den tid man är associerad, högst ett år i gången.

Användarrättigheterna tar slut

 • Användar-id slutar fungera på examensdagen för studerande som utexamineras. För en studerande som avbryter sina studier avslutas användarrätten genast. Användarid kan inaktiveras och raderas om du som studerande varit länge utskriven. Både aktivering och avslutande av id baserar sig på uppgifter i studieregistret.
 • Användar-id för anställda och associerade slutar fungera på den sista dagen av anställningen eller avtalet.

Meddelande om att användarrättigheterna tar slut (liksom andra administrativa meddelanden från Hanken) skickas till Hanken e-posten som finns i användarregistret. Varningen skickas med 4, 3, 2 veckors varsel och den sista veckan varje dag.

Användarrättigheterna till e-post och övriga tjänster och system tar slut samtidigt som användar-id stängs.

Om något är fel

Om du anser att du bör ha rätt att fortsätta använda Hankens it-tjänster:

 • Examensstuderande - kontrollera din terminsanmälan - utan terminsanmälan tar dina rättigheter slut.
 • Fristående studerande - Kontrollera din studierätt - är den giltig?
  Om det är oklarheter, kontakta servicepunkten, studieinfo@hanken.fi.
 • Anställda och associerade - kontakta din enhet och kontrollera att tiden för anställning och övriga uppgifter om ditt förhållande till enheten är korrekta.(personalarenden@hanken.fi eller enhetens amanuens)

Datacentralen beviljar endast id, eller förlängning av id, på basen av anhållan från enhetschefen eller på basen av uppgifter från studiebyrån (uppgifterna fås via personaldatabasen respektive studentdatabasen).

Missbruk av användarid

Om du svarar på fiskeri e-post, dvs ger ut ditt användar-id och lösenord på basen av ett mail som skickats till dig, sprider kedjebrev eller annars missbrukar din användar-id, stängs ditt konto. Datasäkerhetschefen tar då kontakt med dig.