Beslutsfattande

Hankens verksamhet styrs av universitetskollegiet, styrelsen, rektor och det akademiska rådet bestående av sektionerna utbildningsrådet och forskningsrådet.

Högskolans förvaltning

Såsom alla andra universitet i landet regleras också Svenska handelshögskolans verksamhet framför allt av universitetslagen (558/2009) och universitetsförordningen (770/2009). De viktigaste interna normerna har samlats på sidan Regler och riktlinjer.

Universitetskollegium

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt studenterna. Kollegiet utser de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt de akademiska råden. Det fastställer bokslutet och beviljar styrelse samt rektor ansvarsfrihet.

Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet. Den har 10 medlemmar, varav fyra är anställda vid högskolan, fyra är externa och två representerar studenterna. Ordförande är alltid extern, för närvarande styrelseordförande Christoph Vitzthum.

Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Den väljer rektor och beslutar om antagningen. Rektor är inte medlem av styrelsen, men rektor ansvarar för alla ärenden som styrelsen tar upp till behandling.

Rektor och prorektorer

Rektor utses av styrelsen för högst fem år i sänder. Styrelsen utser, på förslag av rektor, minst två prorektorer. Båda verksamhetsorterna bör vara representerade bland prorektorerna.

Rektor har allmän behörighet enligt universitetslagen, dvs. hon leder universitetet, ansvarar för beredningen och verkställigheten av styrelsens beslut samt beslutar i alla frågor som inte förbehållits något annat organ. Rektor anställer största delen av Hankens personal.

Akademiska råd

Hanken har ett forskningsråd och ett utbildningsråd, som också sammanträder tillsammans som akademiska rådet.

Akademiska rådet koordinerar kvalitetsarbetet gällande utbildning och forskning, och behandlar strategiska initiativ gällande utbildning och forskning. Rektor är ordförande för AR.

Forskningsrådets uppgifter är att utveckla forskningen och doktorsprogrammet vid Hanken och verka som redaktionsråd för Hankens skriftserier. Utbildningsrådets uppgift är att utveckla utbildningen och pedagogiken vid Hanken. Råden leds av varsin prorektor.

Examensnämnd

Examensnämnden är ett rättsmedelsorgan för prövning av rättelseyrkanden som gäller studieprestationer. Nämnden utses av styrelsen och består av en professor som ordförande samt två andra medlemmar av vilka den ena ska vara doktor och den andra en studerande.

Institutioner och institutionsråd

Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Båda utses av rektor på förslag av lärarna och forskarna vid institutionen.

Prefekterna

Finansiell ekonomi och nationalekonomi Staffan Ringbom
Företagsledning och organisation Sören Kock
Marknadsföring Peter Björk
Redovisning och handelsrätt Kim Ittonen