Assurance of Learning (AoL)

AoL-processen är en datadriven kontinuerlig förbättringsprocess vars syfte är att förbättra studenternas lärande.

Hanken Quality Loop 2021

Akademiska rådet, som efter organisationsförändringen är det organ som koordinerar Hankens kvalitetsarbete gällande utbildning och forskning samt ansvarar för processen för kvalitetssäkring av inlärning (Assurance of Learning-processen), har godkänt en Assurance of Learning-policy för Hanken. 

AoL-processen är inriktad på vad studenterna lär sig snarare än på vad som lärs ut.

   - Vad kommer studenterna att lära sig inom våra program? Vilka är våra förväntningar?
   - Hur kommer studenterna att lära sig det?
   - Hur vet vi om studenterna har lärt sig det eller inte?
   - Vad gör vi om studenterna inte har lärt sig det som de förväntas ha lärt sig?

Med andra ord handlar AoL om utveckling och är en fortlöpande process som aldrig är helt klar. Allt från kompetensmålen till studenternas lärande utvecklas i takt med den allmänna utvecklingen i samhället och de krav som ställs på utexaminerade.

AoL-processen gäller kandidatprogrammet, magisterprogrammet, Executive MBA-programmet och doktorandprogrammet.

Processen utgår från Hankens mission och de på programnivå definierade kompetensmålen (competency goals) samt de mätbara förväntade studieresultaten (learning outcomes) för att vi ska se hur väl studenterna uppnår målen. De förväntande studieresultaten mäts i alla avhandlingar och i vissa kurser med hjälp av AoL-matriser. De insamlade data analyseras för att sedan användas som ett stöd för att utveckla studenternas lärande.

Sammanfattningsvis är byggstenarna i AoL-processen följande:

  1. Hankens mission
  2. Programmens kompetensmål
  3. AoL-matriser (AoL-rubrics)
  4. Datainsamling om studenternas inlärning
  5. Identifiering av utvecklingsbehov inom programmen
  6. Utveckling av processer för att stöda studenternas lärande (studieplaner etc.)
  7. Utvärdering av utvecklingen och förändringarna

De första AoL-mätningarna inleddes vårterminen 2012 och mätningarna kommer att fortgå tillsvidare.

 

Kommittén för AoL och kvalitet

AoL-processen sköts av kommittén för AoL och kvalitet (eng. Committee for AoL and Quality), tidigare AoL-arbetsgruppen. 

Kommittén leds av professor Maria Holmlund-Rytkönen och har en sammansättning av forskande, undervisande och administrativ personal samt studerande.

Mandatperioden för arbetsgruppen är 1.1.1021-31.12.2025

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om AoL-processen på Hanken kan du kontakta aol(at)hanken.fi

 

Mera information om kompetensmål, bedömningsmatriser och länkar för rapportering hittar du nedan och i menyn till höger. Vissa av sidorna kräver inloggning.