Tjänster för lärare

Information för lärare om:

Undervisning

Effektiv och ansvarsfull hantering av forskningsdata (Research data management, RDM) utgör en integrerad del av och ett väsentligt krav för god vetenskaplig praxis och forskningsfärdigheter. Kandidat-, magister- och eMBA-studerande och doktorander följer de olika datahanteringsprocesserna med olika instruktioner och mallar. Se dessa två flödesscheman och processer som beskrivs i Datahanteringsprocesser på Hanken Opens in new window .

Biblioteket erbjuder hjälp och undervisning i RDM för studerande och doktorander som stöd för lärande, undervisning och forskning. Innehållet i undervisningen täcker frågorna om:

 • att skapa och uppdatera en datahanteringsplan (data management plan, DMP), 
 • hur man hanterar personuppgifter i studier och forskning,
 • datainsamling och organisering,
 • datalagring, säkerhetskopiering och överföring,
 • att publicera metadata,
 • dataarkiv och långtidsbevaring, och
 • att återanvända data.

Biblioteket ger stöd i form av undervisning som är integrerad i ordinarie seminarier eller kurser, fristående kortkurser, individuell handledning, eller självstudiematerial på webben som 69990 Research Data Management (RDM) and Open Science Doctoral Course Opens in new window  i Moodle. Som lärare kan du beställa undervisning i öppen vetenskap för din kurs eller seminarium. Innehållet i undervisningen kan anpassas till olika nivåer och kurser i samråd med ansvarig lärare.

Kontakt:

Qingbo Xu
+358 (0)50 466 3838
qingbo.xu@hanken.fi
openresearch@hanken.fi   

Om du har frågor om etiska riktlinjer och etikprövning, kontakta Hankens Stödperson för forskningsetik: Anu Helkkula, anu.helkkula@hanken.fi

Mer detaljerad information om RDM, se LibGuiden om Hantering av forskningsdata Opens in new window .

Öppen vetenskap har blivit en så omfattande och betydelsefull rörelse att det är viktigt och också nödvändigt att vi är en del av den.

Biblioteket erbjuder stöd och utbildning i olika aspekter av Öppen vetenskap inklusive open access-publicering Opens in new window , öppen data Opens in new window , öppen utbildning Opens in new window och öppen forskningskultur Opens in new window , och svarar på frågorna om:

 • Hur kan du publicera open access till dina publikationer?
 • Hur och var öppnar och publicerar du dina forsknings(meta)data i linje med FAIR-dataprinciperna?
 • Hur och var öppnar du dina lärresurser? Var hittar du öppna lärresurser? Hur kan du använda dem?
 • Hur kan du förbättra synligheten och genomslaget av din forskning?

Biblioteket ger stöd i form av undervisning som är integrerad i ordinarie seminarier eller kurser, fristående kortkurser, individuell handledning, eller självstudiematerial på webben som 69990-E Open Science and Research data management (RDM) doctoral course Opens in new window  i Moodle. Som lärare kan du beställa undervisning i öppen vetenskap för din kurs eller seminarium. Innehållet i undervisningen kan anpassas till olika nivåer och kurser i samråd med ansvarig lärare.

Kontakt:

Qingbo Xu
+358 (0)50 466 3838
qingbo.xu@hanken.fi
openresearch@hanken.fi   

Mer detaljerad och uppdaterad information om Öppen vetenskap, se LibGuiden om Öppen vetenskap Opens in new window .

Biblioteket erbjuder undervisning i informationssökning som stöd för lärande, undervisning och forskning. Vi ger stöd i form av:

 • undervisning i informationssökning som är integrerad i ordinarie kurser
 • fristående kortkurser
 • individuell handledning
 • självstudiematerial på webben.

Som lärare kan du beställa undervisning i informationssökning för din kurs. Målet är att undervisningen i första hand ska vara integrerad i ordinarie kurser. Innehållet i undervisningen kan anpassas till olika nivåer och kurser i samråd med ansvarig lärare.

Exempel på innehåll:

 • val av sökord och sökstrategi
 • val av relevanta databaser och andra informationskällor
 • källkritik (värdera sökresultat, identifiera vetenskapliga källor)
 • referensteknik.

Du kan också beställa undervisning i enskilda databaser eller referenshanteringsverktyget Mendeley.

Kontakt:

Helsingfors:

André La Face
+358 (0)40 3521 408

andre.laface@hanken.fi

Vasa:

Susanne Holmlund
+358 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi 

Upphovsrätt och licenser

Hankens studerande och personal har tillgång till mer än 170 000 e-böcker via biblioteket. För att använda de licensbelagda e-böckerna utanför Hankens nätverk krävs inloggning.

All information om e-böcker hittar du i bibliotekets
LibGuide för E-böcker på Hanken Opens in new window .

Med Kopiostos kopieringslicens Opens in new window är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material.

Med text och bilder, kopieringslicensen tillåter dig att

 • Kopiera: 20 sidor per publikation, högst hälften av publikationen.
 • Skanna:
  • 20 sidor per publikation, högst 20 procent av publikationen.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
 • Skriva ut från internet: 20 sidor per digital källa.
 • Lagra och kopiera material som är fritt och lagligt tillgängligt på nätet:
  • 20 bilder eller sidor som i utskrivet format motsvarar A4-storlek per webbplats.
  • En hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift.
  • 20 sidor per e-bok, högst 20 procent av e-boken.

För att vara upphovsrättsligt godkänt ska materialet rapporteras. Du kan göra detta själv på Kopiostos sida (på finska). Om du behöver hjälp kontakta biblioteket@hanken.fi.

Kopieringslicensen baserar sig på avtal mellan Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitet UNIFI rf och Kopiosto rf licens för universitet och yrkeshögskolor.

Instruktioner om hur man skapar länkar till artiklar och e-böcker för uppladdning i Moodle.

Licensavtalen som gjorts upp med databasleverantörerna tillåter inte att man publicerar elektroniska kopior av artiklar och böcker. Det är m.a.o. inte tillåtet att i Moodle ladda upp en pdf-fil av en artikel som finns i en licensbelagd databas. För att ha en laglig version som dessutom kan nås utanför Hankens nätverk ska du skapa en länk till dokumentet.

Länkarna byggs upp så här:

1. Adressen till Hankens proxyserver för att nå artiklar och e-böcker även utanför Hanken:

https://login.proxy.shh.fi/login?url=

OBS! Länkar till e-böcker på plattformarna ProQuest Ebook Central och VitalSource Bridge skall inte ha ett proxy-prefix eftersom tjänsterna har Shibboleth-inloggning.

2. En permanent länk till artikeln. Den permanenta länken finns i gränssnittet i anslutning till artikeln. I vissa databaser (EBSCO) kallas den för "permalink". Du kan kopiera en "permalink" och klistra in den efter Hankens proxyadress.

Den permanenta länken finns ofta i form av en DOI (Digital Object Identifier), som är ett identifieringsnummer för ett elektroniskt dokument. En DOI består av prefixet http://dx.doi.org/ vilket följs av en sifferserie.

Exempel
https://login.proxy.shh.fi/login?url=http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8116(02)00122-2

Med Kopiostos kopieringslicens är det tillåtet att skanna delar av tryckta publikationer samt kopiera och använda texter och bilder från öppna webbplatser i undervisningen. Läs mera under rubriken Kopieringslicens för undervisningsbruk

Om du behöver hjälp kontakta biblioteket@hanken.fi.

I bibliotekets LibGuide om upphovsrätt kan du läsa mera om hur du får använda andras verk i din undervisning.

Om du har frågor kan du sända dem till biblioteket@hanken.fi.

Resurser

Det är examinatorns och institutionens ansvar att biblioteket i tid får rätt information om vilka kursböcker som ska beställas. Kostnaderna för ändringar och kompletteringar av kurslitteraturen som görs efter datumen nedan betalas av institutionen.

Checklista för lärare

1) Information om kursböcker som ska finnas tillgängliga för studerande i biblioteket eller som e-böcker ska matas in i Sisu, inte i Moodle, i samband med kursplaneringen på våren.

2) Om du vill använda e-böcker bör du kontakta biblioteket (biblioteket@hanken.fi) innan du väljer titel, eftersom licensvillkoren för e-böcker är helt andra för bibliotek än för privatpersoner. Vi rekommenderar att du också kollar i Perlego Opens in new window om någon passande e-bok i ämnet finns där. De böckerna har omedelbar och obegränsad åtkomst.

3) I Moodle kan du föra in länkar till artiklar och sådant kursmaterial som inte behöver finnas på biblioteket för utlåning. Anvisningar för hur du skapar länkar till artiklar och e-böcker som finns i bibliotekets databaser, finns i menyn för den här webbsidan Opens in new window . Observera att det inte är tillåtet att ladda upp pdf-filer av artiklar och kapitel till Moodle utan att raportera till Kopiosto Opens in new window . Rapporteringsverktyget här Opens in new window (på finska).

4) Ifall litteraturen inte är klar när undervisningsutbudet fastslås på IR-mötet kan den meddelas senare, men då senast på följande datum beroende på undervisningsperioden:

Läsåret 2024-2025
S1: 7.6.2024
Period 1: 14.6.2024
Period 2: 20.9.2024
Period 3: 13.12.2024
Period 4: 7.2.2025
S2: 11.4.2025

5) Kursböckerna anmäler du via blanketten. Opens in new window Förbered dig på att fylla i följande uppgifter: kursens nummer, kursens namn, ämne, examinator, författare, utgivningsår, titel, upplaga/upplagor (om det finns), tentlitteratur eller stödlitteratur/bredvidläsning, samt gärna hur många som väntas delta i kursen om det är en ny kurs. Biblioteket ändrar sedan referenserna i Sisu.

6) Kom ihåg att meddela biblioteket om nya kurser, annullerade kurser och kurser som byter period genast då ärendet behandlats av institutionsrådet.

Riktlinjer för kursboksanskaffning

- Biblioteket anskaffar i regel en tryckt bok per fem kursdeltagare, dock högst 25 exemplar.

- Kursböcker som utkommer i ny upplaga varje år, anskaffas endast vartannat år.

- Kurslitteratur för språk- och litteraturkurser anskaffas endast i två exemplar.

- E-böcker anskaffas parallellt med de tryckta exemplaren om de finns tillgängliga med multianvändarlicens i någon av de plattformar som biblioteket har tillgång till. Om en kursbok finns som e-bok med multianvändarlicens anskaffas bara två tryckta exemplar av boken.

- Biblioteket kan beställa institutionsexemplar men institutionerna betalar själva de exemplaren. Meddela oss vänligen om det behövs ett exemplar till institutionen. Ofta kan läraren få gratiskopior från förlagen.

För att komplettera och berika din egen undervisning kan du integrera audiovisuella föreläsningar från Kanopy Opens in new window i Moodle.

Öppna lärresurser (Open educational resources, OER) är lärande-, undervisnings- och forskningsmaterial i alla format och medium som

 • är släppta för fri användning (Public Domain) eller
 • licensierade med öppen licens, vanligtvis Creative Commons creative commons., som ger andra än upphovsmannen rätt till avgiftsfri tillgång, återanvändning, tillämpning, bearbetning och spridning av materialet, med eller utan begränsningar.

I det nationella Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi Opens in new window  kan du söka efter och dela öppna lärresurser från alla utbildningsnivåer. Öppna lärresurser kan också sökas i Finna.fi Opens in new window  som samlar material från museer, bibliotek och arkiv på en plats. Fler platser där du kan söka efter både nationella och internationella öppna lärresurser finns listade i Hur du hittar öppna lärresurser Opens in new window .

Lärare uppmuntras att publicera sina lärresurser i det nationella Biblioteket för öppna lärresurser - aoe.fi Opens in new window . Du kan logga in med ditt Haka användar-ID. Vänligen klicka på ”Mina lärresurser” i den översta raden, och sedan på ”Publicera en ny lärresurs” på höger sida. Sedan vänligen lägga till uppgifter om ditt läromaterial samt välja ut en lämplig licens för det. Följ instruktionerna där och fyll i blanketten. 

När du publicerar lärresurser, se till att du har nödvändiga rättigheter att publicera resurserna (t.ex. upphovsrätt). Alla som har gjort en betydande insats till lärresurserna, inklusive studenterna, ska uppmärksammas på ett korrekt sätt. Om en lärresurs har fler än en upphovsman krävs tillstånd av samtliga för att lärresursen ska kunna öppnas. Studenter ska ge tillstånd till användning och publicering av deras material. 

Det rekommenderas att publicera lärresurser med en Creative Commons-licens CC BY 4.0  Opens in new window eller CC BY-SA 4.0 Opens in new window . Det rekommenderade formatet för en licens är: © [Author Name], Hanken School of Economics, 2021. CC BY 4.0/CC BY-SA 4.0.

Öppna lärresurser och annat digitalt innehåll ska uppfylla tillgänglighetsdirektiv Opens in new window . Se speciellt kravet på transkribering av video och ljudmaterial i Hankens instruktion gällande transkribering av material inom ramen för tillgänglighetsdirektivet Opens in new window  (PDF på svenska och engelska).

Mer information, se LibGuiden om Öppna lärresurser Opens in new window  där du kan hitta svar på följande frågor:

 • Vad är öppna lärresurser?
 • Hur hittar du öppna lärresurser?
 • Hur använder du öppna lärresurser?
 • Hur du publicerar öppna lärresurser?
 • Vad är CC-licenser och hur används de i samband med öppna lärresurser?

Kontakt

Kursböcker

Helsingfors
Anne Granberg
+358 (0)40 3521 398
biblioteket@hanken.fi

Vasa
Hanna Nordberg
+358 (0)50 572 3548
biblioteket@hanken.fi

E-böcker

Marlene Backman
+358 (0)40 3521 263
biblioteket@hanken.fi

Att skapa länkar till licensbelagt material

Sarah Hagström
+358 (0)40 3521 408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Undervisning i informationssökning

Helsingfors
Sarah Hagström
+358 (0)40 3521 408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+358 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi