Kandidatavhandling och -examen

Information om kandidatavhandling, mognadsprov och kandidatbetyg

Till kandidatstudierna hör en kandidatavhandling på 10 studiepoäng. Kandidatavhandlingen skrivs under det tredje studieåret, och är ett vetenskapligt slutarbete som du genomför självständigt. I kandidatavhandlingen använder du dig av de kunskaper som du fått under dina huvudämnes- och metodstudier. Kandidatavhandlingen skrivs inom ramen för kursen Kandidatavhandling, och under kursen gång får du handledning av en lärare i ditt huvudämne. Det finns olika förkunskapskrav inom olika ämnen för att få avlägga kursen Kandidatavhandling och därmed skriva kandidatavhandlingen. Du hittar mer information i kursbeskrivningen. 

Kandidatavhandlingen ska omfatta ungefär 30–35 sidor sakinnehåll. Det maximala antalet sidor i en kandidatavhandling (inklusive försättsblad, innehålls- och referensförteckningar samt bilagor) är 70. Du kan avvika från det rekommenderade sidantalet endast om du kommer överens om det i förväg med din handledare. Du måste göra en beskrivning för datahantering. Mer information för avhandlingsskrivandet hittas på bibliotekets webbsidor om formatering och referenshantering

När din kandidatavhandling är klar ska du skriva ett mognadsprov. Din kandidatavhandling kan inte godkännas och registreras före du avlagt mognadsprovet. 

Då du avlagt din kandidatavhandling, mognadsprovet och alla andra studier som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg. Du måste själv komma ihåg att anhålla om betyg, eftersom det inte sker automatiskt. Även om du fortsätter med magisterstudier på Hanken rekommenderar vi att du tar ut kandidatbetyget genast då du avlagt allt som krävs för kandidatexamen. 

Bedömningsmatris för kandidatavhandlingar

Hankens utbildningar och program utvärderas och utvecklas kontinuerligt med hjälp av Assurance or Learning (AoL). Kandidatavhandlingarna är en viktig punkt där det mäts vad du som studerande lärt dig under din studietid. Kandidatavhandlingarna bedöms därför med en Assurance of Learning-bedömningsmatris, som också fungerar som ett hjälpmedel i skrivprocessen. Läs mera om AoL och bekanta dig med bedömningsmatrisen på Assurance of Learning-sidan.