Projektet Finlandssvenskars skrivande i arbetslivet (FISKAR)

team_utveckling.jpg
I forskningsprojektet Finlandssvenskars skrivande i arbetslivet (2018- ) arbetar som universitetslärare i finska och affärskommunikation vid Hanken fil.dr Johanna Haapala (tidigare Tanner) och universitetslektor, fil.dr Jannika Lassus (Helsingfors universitet, nordiska språk).

 

Suomenkielistä tietoa projektista löytyy alempana tällä sivulla.

Projektet Finlandssvenskars skrivande i arbetslivet

Det tvåspråkiga forskningsprojektet undersöker vilken roll de inhemska språken har i två- och flerspråkiga yrkesarbeten. I studien kartläggs hur den vardagliga språkanvändningen och skriftparktiker ser ut hos finlandssvenskar som arbetar i den privata sektorn.

Under de senaste årtiondena har arbetsuppgifterna i företagen i allt högre grad utvecklats till informations- och specialistarbete. I ett digitaliserat arbetsliv gäller att fler och fler människor - om inte alla - inte bara läser texter utan också skriver dem och agerar därmed som textproducenter. Det finns dock relativt lite information om skrivandet inom den privata sektorn.

Syftet med studien är att ta reda på vilken typ av skriftpraktiker tvåspråkiga arbetstagare har i sin vardag, vilka språk de använder i olika situationer och vilka faktorer som påverkar deras språkval. När det gäller det finska språket fokuserar studien också på inlärning av finska som det andra inhemska språket: i vilka miljöer har finlandssvenskar lärt sig finska och vilka språkliga inlärningsvägar har byggts upp för dem.

Undersökningen ger information om den privata sektorns rutiner och praxis kring skrivandet (skriftpraktiker) och användningen av de inhemska språken i affärslivet ur ett finlandssvenskt perspektiv, som språklig minoritet. Med hjälp av studien fås även information för språk- och kommunikationsutbildningen om hur användbara de svenska och finska språkkunskaper som förvärvats under studierna är i arbetslivet. I projektet riktas intresset speciellt mot att undersöka det svenska och finska språket, men självklart uppmärksammas även engelska språket givet dess roll i en alltmer internationaliserad arbetsvärld.

Forskningsprojektet består av både enkätsvar (n=66) och tvåspråkiga intervjuer (n=18). I båda dessa har informanterna varit tvåspråkiga finlandssvenskar som arbetar med expertuppgifter i den privata sektorn. Intervjuerna genomfördes i huvudstadsregionen och Vasa.

Projektet har fått finansiering av Svenska Kulturfonden.

 

Mer information

Mer information: Johanna Haapala (johanna.tanner@hanken.fi)

 

Publikationer

Inom ramen för projektet har följande artiklar publicerats:

 

 

Tietoa tutkimusprojektista suomeksi

Avaamalla alla olevan valikon voit lukea lisää tutkimusprojektista suomeksi.

 

Tutkimusprojektissa Suomenruotsalaisten kirjoittaminen työelämässä (2018– ) työskentelevät Hankenin suomen kielen ja yritysviestinnän yliopisto-opettaja, FT Johanna Haapala (ent. Tanner) ja yliopistonlehtori, FT Jannika Lassus (Helsingin yliopisto, pohjoismaiset kielet).

Kaksikielisessä tutkimusprojektissa selvitetään, millainen rooli kotimaisilla kielillä on kaksi- ja monikielisessä asiantuntijatyössä. Tutkimuksessa kartoitetaan yksityisellä sektorilla työskentelevien suomenruotsalaisten työelämän kielellistä arkea ja kirjoittamisen käytänteitä.

Viime vuosikymmeninä työtehtävät yrityksissä ovat kehittyneet sisällöllisesti entistä enemmän tieto- ja asiantuntijatyöksi. Digitalisoituneessa työelämässä yhä useampi – ellei jokainen – ei pelkästään lue tekstejä vaan myös kirjoittaa niitä ja toimii näin tekstin tuottajana. Yksityisen sektorin työntekijöiden kirjoittamisesta on kuitenkin olemassa melko vähän tietoa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tekstikäytänteitä kaksikielisten työntekijöiden arjessa on, mitä kieliä he käyttävät eri tilanteissa ja mitkä tekijät vaikuttavat kielivalintoihin. Suomen kielen osalta tutkimus keskittyy myös suomen kielen oppimiseen toisena kotimaisena kielenä: minkälaisissa ympäristöissä suomenruotsalaiset ovat oppineet suomea ja millainen kielellisiä oppimispolkuja heille on rakentunut.

Tutkimus tuo tietoa yksityisen sektorin kirjoittamisen käytänteistä ja kotimaisten kielten käytöstä yrityselämässä suomenruotsalaisen kielivähemmistön näkökulmasta. Tutkimuksen avulla saadaan myös kielten ja viestinnän opetukseen sovellettavaa tietoa siitä, miten käyttökelpoisia opintojen aikana saadut ruotsin ja suomen kielen taidot ovat työelämässä. Hanke keskittyy erityisesti suomen ja ruotsin kielen tutkimukseen mutta ottaa huomioon myös englannin kielen aseman yhä kansainvälistyvämmässä työelämässä.

Tutkimus koostuu sekä kyselytutkimuksesta (n= 66) että kaksikielisistä haastatteluista (n=18), joissa molemmissa vastaajina ovat kaksikieliset suomenruotsalaiset yksityisen sektorin työntekijät. Haastattelut on toteutettu pääkaupunkiseudulla ja Vaasassa.

Projekti on saanut rahoitusta Svenska Kulturfondenilta.