Doktorsavhandling

Instruktioner för inlämning av doktorsavhandling

På denna sida hittar du steg för steg beskrivning av hur avhandlingsgranskningsprocessen går till.

Manuskriptet behöver vara formatterat enligt Hankens format för doktorsavhandlingar för mera info se bibliotekets webbsidor.

Vid frågor, kontakta doctoral.studies@hanken.fi

Innan du lämnar in ditt manuskriptet till förhandsgranskning skall du skicka det till iThenticate för elektronisk plagiatgranskning.

För info om hur du använder iThenticate för plagiatgranskning av manuskriptet, se information här. Du kan låta plagiatgranska manuskriptet flera gånger, dvs. det är möjligt att göra ändringar och korrigeringar innan du skickar in den slutgiltiga versionen. Den slutgiltiga versionen måste vara inne i iThenticate senast en vecka före tillstånd till förhandsgranskning kan beviljas.

Resultaten av den slutliga plagiatgranskningen skickas till din examenshandledare samt till direktör för doktorsprogrammet Olli-Pekka Kauppila, som ansvarar för att resultaten diskuteras med examenshandledaren. Om resultaten ger orsak att misstänka plagiat granskas de av examenshandledaren.

Frågor gällande plagiatgranskningsprocessen riktas till direktör för doktorsprogrammet via epostadressen doctoral.studies(at)hanken.fi. Ifall du har tekniska problem eller frågor gällande iThenticate, vänligen kontakta ithenticate(at)hanken.fi.

Diskutera tidpunkten för inlämningen av din avhandling med din avhandlings- och examenshandledare. Fastanställd akademisk personal inom den forskningsbetonade karriärstigen kan fungera som examenshandledare för doktorander. Han eller hon ska agera handläggare för ditt avhandlingsärende.

Manuskriptet behöver vara formatterat enligt Hankens format för doktorsavhandlingar (för mera info se bibliotekets webbsidor). I sammanläggningsavhandlingar behöver endast den sammanfattande delen följa Hankens formateringsguide.

Skicka in din avhandling till förhandsgranskning genom att fylla i följande blankett:

Ansökan om utseende av förhandsgranskare för doktorsavhandling

 

Handläggaren föreslår beviljande av förhandsgranskningstillstånd/utseende av förhandsgranskare för ditt manuskript.

Före handläggaren lämnar in förslaget har du rätt att ta del av det. Sedan meddelar du handläggaren om du har eller inte har något att kommentera. Vill du kommentera förslaget lämnar du in separat skriftligt utlåtande till doctoral.studies[at]hanken.fi, cc: handläggare och registrator(at)hanken.fi. Du, handläggaren, registrator och RRF (Rådet för forskarutbildningen) meddelas om beslutet.

Rekommendationen är att åtminstone en av förhandsgranskarna är verksam vid ett utländskt universitet och att en av dem är utnämnd till professor. Om inte, bör opponenten fylla dessa krav (se AR beslut 29.10.2014 § 11). En person som varit avhandlingshandledare för doktorande eller som är anställd vid Hanken kan inte utses till förhandsgranskare.

Efter att handläggaren har föreslagit förhandgranskare skickar Registrator manuskriptet till förhandsgranskarna. För att garantera bedömningsprocessens objektivitet och förhandsgranskarnas arbetsro får du inte själv kontakta förhandsgranskarna eller skicka dem ditt manuskript eller uppdaterade versioner av detta. Förhandsgranskarna har 2 månader på sig att granska manuskriptet och avge separata utlåtanden om det, som utmynnar i någon av följande rekommendationer: 

a) Manuskriptet kan ges publicerings- och granskningstillstånd 
b) Manuskriptet är acceptabelt förutsatt att de korrigeringar som framgår av utlåtandet görs. Avhandlingshandledaren skall avgöra att dessa har gjorts. 
c) Manuskriptet innehåller avsevärda brister. Då de nödvändiga korrigeringarna har gjorts skall manuskriptet återsändas till förhandsgranskaren för ny evaluering.
d) Manuskriptet kan inte ges publicerings- och granskningstillstånd. 

Förhandsgranskarna sänder sina utlåtanden till registrator som vidareförmedlar dem till dig och handläggaren (cc: koordinator för doktorsprogrammet).

Då förhandsgranskarnas utlåtanden anlänt reviderar du manuskriptet utgående från deras rekommendationer i samråd med din handledare inom 12 månader från mottagandet av förhandsgranskarnas utlåtanden. Vid behov, ska manuskriptet språkgranskas (information om detta får du av din examenshandledare eller institutionen) och ges sin slutliga form (i praktiken så att det är färdigt för publicering). Här rekommenderar vi att du är i kontakt med doctoralthesis@hanken.fi för att få feedback på manuskriptets utformning.

Då doktorsavhandlingsmanuskriptet är språkgranskat och färdigt för framläggning fyller du i blanketten om offentlig granskning:

Ansökan om offentlig granskning av doktorsavhandling

Då detta är gjort gör handläggaren ett förslag till rådet för forskarutbildning om att ge tillstånd för offentlig granskning samt utseende av opponent och kustos.

För manuskriptet utses minst en opponent, som bör ha avlagt doktorsexamen eller vara utnämnd till professor. Om ingendera av förhandsgranskarna varit utnämnd till professor, bör opponenten vara det. Om ingendera av förhandsgranskarna varit verksam vid ett utländskt universitet, bör opponenten vara det då detta är praktiskt möjligt och inte inverkar negativt på bedömningens kvalitet. (Se AR-beslut 29.10.2014 § 11.) En person som varit avhandlingshandledare för doktoranden eller som är anställd vid Svenska handelshögskolan kan inte utses till opponent.

Kustos är i regel en professor vid Hanken i ditt eget huvudämne, vanligen din examenshandledare. Om någon annan ska agera kustos framför handläggaren förslaget till RFU.

Förslaget görs utgående från förhandsgranskarnas utlåtanden och du har rätt att ta del av det. Om du inte har några invändningar, meddela handläggaren. Om du anser att förslaget är baserat på fel grunder (du uttalar dig alltså inte direkt om tillståndsförslaget, utan om de argument handläggaren framlagt för sitt förslag) redogör du för dessa i ett välmotiverat utlåtande till RFU (skicka in detta per epost till registrator[at]hanken.fi och doctoral.studies[at]hanken.fi med kopia till handläggaren).

RFU besluter om tillståndet för offentlig granskning. Du, handläggaren och registrator meddelas om beslutet.

Då opponenten utsetts skickar registrator det exemplar du lämnat in (samt eventuella bilagor) till opponenten. Opponenten har 4 veckor tid att bekanta sig med det slutgiltiga manuskriptet. Kom ihåg att du inte skall ha kontakt med din opponent före disputationen, kustos sköter om kommunikationen med opponenten gällande t.ex. praktiska arrangemang i samband med disputationen.

Notera att endast tekniska ändringar får göras i manuskriptet efter att tillstånd för offentlig granskning beviljats (t.ex. korrigering av stavfel, ändringar i dokumentets inställningar mm.). Innehållsmässiga ändringar får inte göras, eftersom manuskriptet i så fall inte längre är det samma som RFU beviljat tillstånd för offentlig granskning för.

Efter att RFU gett tillstånd för offentlig granskning av ett manuskript för en doktorsavhandling, kan du inlämna ditt manuskript för publicering: antingen i Hankens serie Ekonomi och Samhälle, eller hos något annat förlag. Mera information om att publicera inom Hankens serier ges via doctoralthesis@hanken.fi.

Viktig information finns på bibliotekets webbplats. Manuset skall inlämnas senast sex (6) veckor före disputationen, eller, om du publicerar den annanstans, så att den finns tillgänglig senast 10 dagar före disputationen. Du måste kontakta doctoralthesis@hanken.fi i god tid, annars finns risk för att avhandlingen inte hinner publiceras i tid och disputationen måste skjutas upp.

Hankens publiceringsenhet, liksom även övriga förlag vanligtvis, förutsätter att du för sammanläggningsavhandling bifogar tillstånd av eventuella medförfattare och förlag för sådana artiklar/essäer som skall publiceras. 

Senast 10 dagar före disputationen skall avhandlingen finnas till påseende i Helsingfors och Vasa. Om du publicerat ditt manuskript annanstans än i Hankens skriftserie skall du leverera dessa exemplar i god tid till biblioteket, samt ytterligare exemplar för intern och extern distribution. Uppgifter om antal får du från doctoralthesis@hanken.fi.

I samband med att handläggaren föreslår beviljande av offentlig granskning föreslår hen också datum för disputationen. 

Rådet för forskarutbildning fastställer datum och tidpunkt för disputationen i samråd med handläggaren utgående från de av RFU fastslagna riktlinjerna och reglerna samt med sådan framförhållning att kvaliteten på övriga processer inte äventyras. Doktoranden och RFU informeras om fattade beslut.

På Hanken ordnas disputationerna enligt följande alternativ:
1) Doktorsavhandlingens disputation ordnas i första hand fysiskt på Hanken (i Helsingfors eller Vasa) med streaming.
2) Om opponenten inte kan delta på plats eller om annat vägande skäl föreligger kan disputationen ordnas som en hybrid modell.
3) Online disputationer är inte tillåtna.
4) Hanken bandar inte disputationerna eller ger tillstånd att banda in disputationerna.

 

Mera specifik information om disputationen finns på en skild sida på webben.

Efter att disputationen ägt rum har opponenten 1 vecka på sig att lämna in ett utlåtande, inklusive förslag till bedömning, till registrator[at]hanken.fi. Då utlåtandet anlänt till registrator sänds det till handläggaren, kustos och dig. Utgående från utlåtandet gör handläggaren upp ett skriftligt beslutsförslag till RFU om godkännande av avhandlingen. Du har rätt att bekanta dig med beslutsförslaget samt opponentutlåtandet och inlämna motiverat utlåtande, alternativt meddelar du att du inget har att invända mot utlåtandet eller förslaget. Liksom i fallet med utlåtandena från förhandsgranskarna kommenterar du inte själva vitsordsförslaget utan den argumentering som finns i utlåtandena per epost till registrator[at]hanken.fi med kopia till handläggaren.

Koordinator för doktorsprogrammet informerar dig, handläggaren och RFU då RFU har godkänt din avhandling.

Efter att RFU bedömt din avhandling  kan du, om du avlagt alla andra studieprestationer, ansöka om betyg. Din examenshandledare kontrollerar de studieprestationer du avlagt och godkänner dem att ingå i din examen, varefter rektor kan godkänna ditt betyg. 

Betygsutdelning sker enligt en viss på förhand fastslagen tidtabell. Se studiebyråns information om ansökan om betyg.  

Promotionen av doktorer sker vart 5:e år, du får separat information då en sådan närmar sig