Stipendium för praktik

Studerande vid Hanken kan ansöka om ett stipendium för praktik de utför som en del av sina studier. Kom ihåg att läsa kraven för utdelning av stipendium nogrannt.

På denna sida hittar du all info du behöver då du ansöker om stipendium för din praktik.

Lämna in din stipendieansökan inom ansökningstiden i Mobility Online portalen. Obs! Du behöver inte redan ha en praktikplats för att kunna ansöka om stipendium.

Välj fliken "Internship Grant Application" och därefter antingen kategori 1, 2 eller 3. Du kan endast ansöka om praktikstipendium ur en kategori per ansökningsperiod och du kan inte byta den i efterhand så kolla kategorierna nogrannt nedan.

Kategorier:

1. EU:s medlemsländer, EES/EFTA- länderna Norge, Island och Liechtenstein samt Makedonien och Turkiet, och Erasmus samarbetsland Storbritannien.
2. Övriga länder utomlands (Utanför Europa och t.ex. Schweiz)
3. Finland (endast för dig som studerar vid ett engelskspråkigt magisterprogram och Finland inte är ditt hemland).

Du kan ansöka om stipendium för praktik i Mobility Online två gånger om året. Den första ansökningsperioden för stipendium för praktik är samtidigt som ansökningstiden för utbytesplatser. Ansökningsomgångarna är följande:

 • Första ansökningsomgången: 13.12.2023 - 31.01.2024 
 • Andra ansökningsomgången: 1-15.3.2024 

Resultaten publiceras i regel ca. 2 veckor efter att ansökningstiden har gått ut. Du får ett epost oberoende om du beviljats ett stipendium eller inte.

Notera att du under en ansökningsomgång endast kan ansöka om ett stipendium, antingen stipendium för utlandspraktik eller utbytesplats. Detta betyder att du t.ex. inte kan i januari-december ansöka om utbytesplats och samtidigt om praktikstipendium eller vise versa. Notera också att du kan få ett stipendium för antingen utlandspraktik eller utbyte på vardera studienivån.

Om du beviljas ett stipendium får du ett löfte av praktikstipendium av Hanken. Du har tid på dig t.o.m. 15.4.2024 att meddela om vilken din praktikplats är. Notera följande:

 • Du behöver inte ha en praktikplats då du ansöker om stipendiet.
 • Praktikperioden bör ske under maj-augusti (minimilängden måste ske inom dessa månader)
 • Då du ansöker om stipendium för praktik på kandidatnivå bör praktiken utgöra ditt utlandsobligatorium.
 • Då du ansöker om ett praktikstipendium godkänner du Hankens villkor för praktikstipendium:
   

Före ditt stipendium kan betalas ut bör du meddela Karriärtjänster om din praktikperiod via Mobility Online-portalen senast 15.4.2024. I PDF-filen nedan hittar du noggranna instruktioner på de stegen du skall ta före, under och efter praktiken för att få stipendiet.
 

 

Stipendiesumman betalas ut som en klumpsumma efter att du har lämnat in alla nödvändiga dokument och de har behandlats. Kom ihåg att du måste lämna Learning Agreementen senast 15.4.2024. Vänligen notera att dokumenten behandlas manuellt på Karriärtjänster och därför kan det ta 1-2 veckor att kolla upp ett dokument. Efter att du laddat upp din Grant Agreement tar det max. 4 veckor för dig att få ditt stipendium, förutsatt att du också då utfört det eventuella språkprovet. Under sommaren kan behandlingstiden på ett dokument vara upp till 5 veckor eftersom inga dokument behandlas under julimånad.

Månadsstipendiet för praktik är för tillfället 690€, undantagsvis 640€ för en del länder (kolla vilka länder i dokumentet Om stipendiesumman nedan) för praktik som börjar före 1.6.2024. Därtill kan ett resetillägg om max. 408€ tillkomma för kandidatstuderande som utför praktik utomlands. Helhetsstipendiet jämns alltid ut till 2200€ för kandidatstudenter.

 

Skall jag ansöka skilt om Erasmus-medel?

Nej. Om du åker på praktik i Europa får du i regel automatiskt ett Erasmus-stipendium via Hanken. Du behöver därmed inte ansöka om Erasmus-stipendium skilt, utan det utgör en del av stipendiet du erhåller från Hanken.

Europeiska Unionen delar ut praktikstipendier åt studerande vid sådana universitet som ansökt och erhållit ett s.k. Erasmus University Charter. Det innebär att Hanken årligen erhåller medel att dela ut åt studerande som åker på praktik till ett europeiskt land med Hankens stipendium.

Mera information om Erasmus+ hittar du på Europeiska kommissionens webbsidor

Du som skall göra praktik utomlands med Erasmus+ får i samband med din Grant Agreement ett exemplar av Erasmusstadgan (Erasmus Student Charter) för studerande. Stadgan beskriver dina rättigheter och skyldigheter, dvs. vad du har rätt till och vad som förväntas av dig under praktikperioden. I stadgan står bl.a. att praktiken ska tillgodoräknas i sin helhet osv. I stadgan anges också dina skyldigheter som Erasmusstudent gentemot din egen institution och det företag som tar emot dig. Du hittar stadgan också nedan:

 

För att du skall vara behörig att ansöka om ett stipendium för praktik

 • Skall du vara inskriven vid Hanken för examensstudier på heltid
 • Skall din studierätt täcka hela praktikperioden
 • Skall du vara närvaroanmäld vid högskolan under hela praktikperioden
 • Skall du inte ha erhållit stipendium för utlandstermin av Hanken (praktik eller utbytesstudier) på samma studienivå (kandidat eller magister)
 • Skall du som studerar på kandidatnivån inte ha utfört kursen Utlandspraktik inom kandidatexamen
 • Skall du som studerar på kandidatnivån uppfylla samma behörighetskrav som för utbyte Opens in new window (förutom kraven angående språkkunskaper) vid första ansökningstidens utgång. Kandidatstudenter med god studietakt, minst 30 sp av de obligatoriska grundkurserna per 31.12, kan ansöka om stipendium under det första studieåret (efter 1 närvarotermin) för praktik under sommaren mellan det första och andra studieåret.
 • Skall du som studerar på magisternivån inte redan ha erhållit 5sp, 8sp eller 10sp för fördjupad praktik
 • Magisterstudenter kan ansöka om stipendium endast för maj-augusti mellan det första och andra studieåret dvs. efter två närvaroterminer
 • Skall kandidater som fortsätter sina magistersstudier på Hanken ha utexaminerats före den sista ansökningsdagen för att kunna ansöka om stipendium för fördjupad praktik.

Din praktikplats

 • Skall vara utomlands*
 • Skall ske mellan maj och augusti
 • Skall ske under en enhetlig period, på heltid och vid en och samma arbetsgivare
 • Skall godkännas av praktikexaminatorn som en del av dina studier antingen som kursen Utlandspraktik inom kandidatexamen eller Fördjupad praktik inom magisterexamen genom att praktikexaminatorn undertecknar "Learning Agreement"
 • Skall din praktik på kandidatnivån vara minst 90 dagar lång och på magisternivån minst 60 dagar lång
 • Praktiken får vara max 364 dagar lång

* gäller ej praktik för icke-finska studenter

Studerande med specialbehov eller handikapp som åker på praktik till ett EU-land kan få tilläggsmedel för sin praktik. 

Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium, tag kontakt med internationella koordinatorn (outgoing.mobility(at)hanken.fi) vid Hanken för mer information.

I Erasmus+ programmets nya programperiod 2021–2027 betonas speciellt mycket inkludering, digitalisering, grönt tänkande och delaktighet i samhället. Ett sätt att främja grönt tänkande och miljöansvar är till exempel att minska koldioxidavtrycket under utlandsperioderna och genom att i mån av möjlighet använda mer miljövänliga transportmedel. Med hjälp av programmet ökar också deltagarnas och organisationernas miljömedvetenhet och deras engagemang för hållbar utveckling.

Från och med höstterminen 2022, för praktikanter betyder detta fr.o.m. sommaren 2023, kan studenter som får ett Erasmus+ stipendium även ansöka om ett tilläggsbidrag för gröna sätt att resa till och från värdlandet. Tåg, buss och samåkning med bil räknas som gröna sätt att resa i och med de lägre koldioxidutsläppen. För att underlätta valet av ett långsammare sätt att resa erbjuds ett tilläggsbidrag på 50 euro samt upp till max. fyra dagars resebidrag för grönt resande. Tilläggsbidraget betalas ut efter utbytet och mot ansökan och bevis på de gröna resesätten (biljetter/kvitton). Notera att största delen av resan eller minst den ena riktningen av en tur-returresa skall tillryggaläggas med tåg, buss eller samåkning med bil för att berättiga till extra bidrag.

Du kan läsa mera om Green Erasmus projektet här: https://greenerasmus.org/  Opens in new window  

Studiefonden - beviljar understöd för heltidsstudier vid högskolor och universitet. Sökanden ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk.

Ekonomföreningen Niord Opens in new window -  Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för obligatoriska utbytesstudier eller praktik utomlands både på våren och hösten. Niord informerar om ansökningstiderna i Niordbladet, Niord webbsida och på shs.fi Opens in new window .

Fyrk.fi - hjälper dig navigera bland stipendier och understöd.