Ansökningshandlingar

Ansökningsblanketten och bilagorna lämnas in elektroniskt i Studieinfo -portalen under ansökningstiden.

Alla ansökningshandlingar ska laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten. Bilagorna är obligatoriska för alla sökande till Hankens doktorsprogram.

 

1. Kopia på ditt giltiga pass

 

2. Curriculum vitae 

 • CV ska vara skriven på svenska eller engelska och vara max 1-2 sidor lång, formatet är i övrigt fritt.
 • Syftet med CV:n är att ge en tidslinje som stöd till den akademiska bedömningen och är en obligatorisk bilaga för alla sökande
 • Alla ansökningshandlingar är offentliga, inkludera därför inte känslig information om hälsotillstånd, politisk eller religiös ställning, fackförbund, ekonomisk situation eller dylikt. 

 

3. Motivationsbrev

För att antas till doktorsprogrammet ska du lämna in ett strukturerat motivationsbrev. Gör så här:

 • Ladda ner mallen för motivationsbrevet nedan.
 • Fyll i och ladda upp filen i ansökningsblanketten i Studieinfo.

Hanken varken läser eller behandlar motivationsbrev som skickats in på något annat än det föreskrivna sättet. 

motivationsbrev Opens in new window

 

4. Forskningsplan

Varje sökande bör bifoga en forskningsplan eller en kort beskrivning av det tilltänkta forskningsområdet. För mer information, se Råd för uppgörande av forskningsplan.

 

5. Akademisk text

 • Skicka in en text som du ensam har författat (eller där det klart framgår vilken del du skrivit)
 • Texten bör vara skriven på antingen svenska eller engelska (max. 7000 ord)
 • Texten kan vara en text som du redan tidigare skrivit, t.ex. ett stycke från din pro-gradu, ett prosemi, ett kursarbete eller liknande
 • Skicka in en text som du själv är nöjd med
 • Texten behöver inte ha någon anknytning till ämnet du söker till

 

6. Kopior på betyg (examensbevis), studieutdrag och diploma supplement

Icke-finländsk examen:

 • Bifoga kopior på betyg (examensbevis), studieutdrag och diploma supplement (eller motsvarande officiell beskrivning av examen och poängsystemet för utbildningen/utbildningarna ifråga). För studier genomförda i vissa länder gäller särskilda landspecifika krav. Kontrollera ifall landet där du erhållit din utbildning finns med på listan och följ instruktionerna som anges.

Country Specific Requirements.pdf Opens in new window

Country Specific Requirements.pdf

 • För studieprestationer på universitetsnivå som du eventuellt avlagt utöver den behörighetsgivande examen, och som du vill att skall beaktas vid bedömningen laddar du upp officiellt bestyrkta kopior av intyg/studieutdrag.

Tillfällig dokumentation ifall du utexamineras efter ansökningstidens utgång:

 • Om du erhåller ditt betyg (examensbevis) efter ansökningstidens utgång, kan du lämna in tillfällig dokumentation enligt tidtabellen fastslagen för den aktuella ansökningsomgången. För mer detaljerad information se:

Instruktioner för inlämnandet av tillfällig dokumentation

Finländsk examen:

 • Ifall du har en kandidat- eller magisterexamen från en högskola i Finland som kan verifieras elektroniskt i ansökningsportalen behöver du inte skicka in officiellt bestyrkta kopior på din examen.
 • Ifall din examen inte går att verifieras elektroniskt bör du vara beredd på att skicka in officiellt bestyrkta kopior på ditt examensbetyg och studieutdrag. Ansökan kan kompletteras fram till det i ansökan angivna datumet.

Sökande bör bifoga elektroniska kopior på sina officiella betyg (examnesbevis), intyg, utdrag och diploma supplement. OBS! Om sökande blir antagen bör hen skicka till Hanken officiellt bestyrkta kopior på alla bevis inom den utsatta tiden. Med bestyrkt kopia avses av den utfärdande högskolan, eller notarius publicus, eller av respektive lands utbildningsmyndighet stämplad och undertecknad originalkopia. För flersidiga dokument gäller att var och en sida är separat bestyrkt.

Om intyg, betyg, studieutdrag eller officiell beskrivning av examen och poängsystem är utfärdat på annat språk än svenska, finska eller engelska, skall utöver intyget/betyget/studieutdraget auktoriserad översättning bifogas.

 

7. Bevis på medelbetyg (GPA) och GMAT/GRE-testresultat

Grupp A

 • Sökande med behörighetsgivande examen från ett EU/EES land, Schweiz eller ett av Hankens samarbetsuniversitet ska ha ett medelbetyg/medeltal (GPA) på minst god eller motsvarande i den behörighetsgivande examen hör till Grupp A.
 • Alla sökande bör räkna ut sitt medelbetyg/GPA (på basis av den vitsordsskala som används på det ifrågavarande betyget) för de studier som ingår i den behörighetsgivande examen och uppge sitt uträknade medelbetyg/GPA i ansökan. För att gör det kan WES World Education Systems onlinetjänst användas.
 • Sökande bör också ladda upp en kopia på ett officiellt intyg där medelbetyget/GPA tydligt framgår, ifall ett sådant intyg kan skrivas ut av den ifrågavarande utbildningsinstitutionen. Om sökande inte laddar upp en kopia på ett bestyrkt intyg där medelbetyget/GPA tydligt framgår, kommer Hanken att verifiera det medelvärde/GPA som sökande räknar ut. Hanken förbehåller sig rätten att avgöra ifall sökande uppfyller kravet på medelbetyg/GPA.
 • En sökande som inte ännu har utexaminerats när hen lämnar in sin ansökan bör räkna ut sitt medelbetyg/GPA för den behörighetsgivande examen baserat på de kurser som ingår i studieutdraget som den sökande laddar upp och, om möjligt, lämna in ett bestyrkt studieutdrag där medelbetyget/GPA framgår. 

Ifall en sökandes medelbetyg är för lågt kan hen istället visa sin behörighet genom goda resultat i ett GMAT-test (indikativ gräns 600) eller med ett jämförbart GRE-testresultat.

Grupp B

 • Sökande med behörighetsgivande examen från ett land utanför EU/EES och Schweiz, hör till Grupp B. Vänligen observera att Storbritannien hör till denna grupp oberoende av när examen avlagts. Sökanden med ett lägre medelbetyg/medeltal (GPA) än minst god eller motsvarande i den behörighetsgivande examen hör också till Grupp B.
 • Sökanden inom denna grupp bör avlägga ett GMAT/GRE-test och uppnå ett resultat på minst 600 poäng, eller motsvarande. För att räkna om ett GRE testresultat kan konverteringsverktyget användas.
 • Det officiella testresultatet kan sändas direkt till Hanken från testarrangören, men en inofficiell kopia kan laddas upp i ansökningsblanketten. Testet skall vara giltigt (giltighetstiden på testet är 5 år) och avklarat före ansökningstidens utgång. Ange i ansökningsblanketten det datum då testet avlagts, eller det datum då testet kommer att avläggas före ansökningstidens utgång.
 • Ange dessa koder för att få testresultatet skickat direkt till Hanken:
  • GMAT NRC-QZ-38
  • GRE 8433

 

8. Officiellt språktestintyg eller bevis på att kravet för befrielse från språktest uppfylls

Testresultat som åberopas skall vara avklarade innan ansökningstiden börjar, och för test där officiellt resultat sänds av arrangören till Hanken bör sökande också beställa resultatet till Hanken före ansökningstidens utgång. Ett inofficiellt testresultat kan laddas upp i ansökan. För att beaktas skall ditt testresultat vara officiellt, i kraft, och uppfylla de kriterier (t.ex. testgränser) som gäller i enlighet med språkkraven.

Intyg över att befrielse från kravet på språktest uppfylls ska också laddas upp elektroniskt i ansökningsblanketten med de övriga bilagorna.

 

9. Huvudämnesspecifika bilagor

Utöver ovannämnda obligatoriska bilagor för alla sökanden, ska även eventuella huvudämnesspecifika tilläggskrav uppfyllas.

 

Vid behov, vänligen kontakta ansokan(a)hanken.fi.