Plagiatkontroll

Verktyg för att upptäcka plagiering

Alla magisteravhandlingar som inlämnas efter 1.1.2010 plagiatkontrolleras med hjälp av program för plagiatdetektion. Efter det att en studerande lämnat in sin avhandling i DHanken för studiebyrån in avhandlingen i rätt program. Svenska texter granskas i regel med hjälp av Ouriginal (tidigare Urkund) och engelska texter med hjälp av Turnitin. Lärarna kan också använda programmen för att kontrollera övriga skriftliga studentarbeten.

Från och med 1.8.2014 införs på Hanken elektronisk plagiatgranskning av doktorsavhandlingar med hjälp av iThenticate. Doctoranden skickar själv avhandlingen till plagiatgranskning. Direktören för forskarskolan ansvarar för att resultaten av plagiatgranskningen diskuteras med handledaren.

Ouriginal Opens in new window och Turnitin Opens in new window  är två verktyg som hjälper lärarna att upptäcka plagiering. Båda programmen fungerar enligt samma princip: studentens arbete jämförs mot innehållet i tre källområden - Internet, förlagsmaterial och systemets eget arkiv med tidigare inskickat material - och läraren får en rapport med tydlig information om originalkällor.OBS!Verktyget avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren.

iThenticate Opens in new window  är ett verktyg som hjälper användare i skrivprocessen. Man kan ladda upp sina texter i mappar och granska dem upprepade gånger för felaktig citering eller potentiell plagiering. iThenticate möjliggör också grupparbete genom att dela sina mappar med kolleger.

Alla tre plagiatprogrammerna analyserar bara textdokumenten i olika filformaten men inte tabeller (excel-filer) eller programmeringsspråk.

Tags