Program och studier

Kurser på Hanken
Bekanta dig med studierna på Hanken.

Examensstudier

Du som studerar till kandidat eller magister är grundexamensstuderande. Du kan ha studierätt för:

  • kandidat- och magistersexamen samtidigt
  • magisterexamen inom svenskspråkig magisterutbildning
  • magisterexamen inom ett engelskspråkigt magisterprogram
  • ekonomie doktorsexamen med rätt att avlägga ekonomie licentiatexamen. Sökande kan även antas till studier för filosofie doktorsexamen förutsatt att forskningsområdet anknyter till något av de huvudämnen som kan väljas inom ramen för ekonomie doktorsexamen.

 

Studier som inte leder till en examen

Du kan också ha en studierätt som inte leder till examen om du vill ta enskilda kurser eller studiehelheter på Hanken:

  • Öppna universitetet ger möjlighet för vem som helst att ta kurser på Hanken mot en avgift
  • JOO-studier är en möjlighet för examensstuderande att ta kurser vid en annan högskola
  • Samarbetsstudier är avtal mellan Hanken och någon annan högskola om vissa kurser
  • Fortbildning för dig som redan är i arbetslivet