Dokumentkrav

Här finns detaljerad information om dokumentkrav för villkorligt antagna som avlagt sin examen utanför Finland.

Villkorligt antagna studerande ska:

 • leverera officiellt bestyrkta papperskopior eller digitalt bestyrkta kopior* av utbildningsdokumenten för den behörighetsgivande examen till Hankens ansökningsservice så snart som möjligt eller senast före den utsatta tid som anges i antagningsbeslutet. Vanliga papperskopior accepteras inte.

*Mer information om vad digitalt bestyrkta kopior innebär under Elektroniska verifieringstjänster.

 

Följande dokument ska levereras som officiellt/digitalt bestyrkta kopior:

Antagna till kandidatutbildning

 1. Examensbetyg för den behörighetsgivande examen + officiella översättningar vid behov.

Antagna till magister- eller doktorandutbildning:

 1. Examensbetyg för den behörighetsgivande examen + officiella översättningar vid behov.
 2. Officiellt studieregisterutdrag för den behörighetsgivande examen  + officiella översättningar vid behov.
 3. Diploma Supplement (om det finns att tillgå).

 

 • Om den examen som du använde för att bevisa din språkliga behörighet är en annan än din behörighetsgivande examen, eller om din behörighetsgivande examen är en samarbetsexamen (dubbelexamen osv.) där fler än ett examensbetyg har utfärdats, ska du leverera officiellt/digitalt bestyrkta kopior av alla examina (enligt landsspecifika krav).
 • Sökande som ännu inte hade utexaminerats när ansökan lämnades:
  • Alla antagningskriterier bör uppfyllas. Med andra ord ska ditt slutgiltiga medeltal även uppfylla kravet på medeltal om du antogs på basis av att du uppfyllde krav på medeltal. Om ditt medeltal inte framgår av ditt examensbetyg kommer Hanken att avgöra om medeltalet uppfyller kraven.
  • Om du erhåller ditt examensbetyg efter den utsatta tiden för att leverera de officiellt bestyrkta kopiorna bör du åtminstone leverera ett tillfälligt examensbetyg Opens in new window  (läs avsnittet Degree certificate – Temporary degree certificate) före den utsatta tiden.

Du kan leverera officiellt bestyrkta kopior av dina utbildningsdokument på följande sätt:

 1. Via en elektronisk verifieringstjänst som Hanken accepterar (rekommenderas om det finns att tillgå, se mera info nedan) eller 
 2. Via brevpost eller genom att föra dokumenten till Hanken

Om du levererar dokumenten till Hanken via brevpost eller för dokumenten till Hanken gäller avsnitten "Vad betyder officiellt bestyrka dokument?" och "Landsspecifika dokumentkrav".

Hankens ansökningsservice skickar ingen notifikation om att utbildningsdokumenten har anlänt. Du får ett meddelande efter att vi har behandlat dina dokument. Alla dokument behandlas i den ordning som de anländer till Hanken. 

 

Leverans av dokument via kurirtjänster

Vi rekommenderar starkt att du använder kurirtjänster t.ex. DHL, UPS, TNT eller FedEx för leverans av betyg från länder belägna utanför EU/EES för att undvika tullning av försändelsen. Vi rekommenderar också användning av kurirtjänster inom EU för att kunna följa din försändelse. 

Om du levererar dokument från länder utanför EU:

 • Skicka försändelsen som ett brev. Skicka den inte som ett paket. 
 • Ange inte värdet på försändelsen för att undvika tullning när försändelsen anländer till Finland. Om landet du skickar brevet från kräver att du anger ett värde på försändelsen, ange värdet noll (eller 0.01 euro eller annan valuta om noll inte är ett accepterat värde).
 • Beskrivningen på försändelsens innehåll kan t.ex. vara "dokument".

 

Mottagaradress för kurirtjänster

Hanken School of Economics
Admissions Services
Arkadiankatu 22
00100 HELSINKI
Finland

Telefonnummer: +358 (0)29 431 331 (ingen kundtjänst, endast för kurirtjänster)

Leverans av dokument via vanlig post (rekommenderas inte från länder utanför EU)

Vi rekommenderar starkt att använda en kurirtjänst för försändelser från länder utanför EU iställer för vanlig post.

Om du skickar dina dokument via vanlig post, notera att alla dokument som anländer från länder utanför EU/EES-området kommer att genomgå tullning i Finland. För att undvika tullningen, ange inget penningvärde på försändelsen. 

Om dina dokument kommer att genomgå tullning ska du själv i förväg fylla i blanketten Private person's declaration of goods imported from outside the customs and fiscal territory of the EU och leverera blanketten via säker e-post på det sätt som anges längst ner på blanketten. 

Det är alltid på den studerandes ansvar att försäkra sig om att dokumenten når Hankens ansökningsservice före den utsatta tiden.

Leveransadress för vanlig post

Hanken School of Economics
Admission Services
P.O. Box 479
00101 HELSINKI
Finland

 

Leverans av dokument personligen till Hanken i Helsingfors

Du kan också personligen föra dina officiellt/digitalt bestyrkta dokumentkopior till Hankens reception, Arkadiagatan 22, Helsingfors Opens in new window , så länge de eventuella landsspecifika kraven för dokumenten uppfylls (se nedan) och kuvertet är adresserat till adressen ovan. 

Om du levererar officiellt bestyrkta kopior av dina utbildningsdokument via post eller personligen till Hankens reception gäller följande:

 • Dokumenten kan vara officiellt bestyrkt antingen av
   
  • Administrativ personal vid den högskola som utfärdat examen ELLER 
  • Notarius publicus (i Finland: Digi- ja väestötietovirasto/Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).
    

Kontrollera även om landsspecifika dokumentkrav gäller:

 • Om landet där du avlagt din examen finns listat ska du följa de landsspecifika kraven för det landet istället för de allmänna instruktionerna på denna sida.
 • Om landet där din examen är avlagd inte finns med på listan ska du följa dessa allmänna instruktioner. Notera att det även finns landsspecifika dokumentkrav för examen avlagda i Finland.

 

Officiellt bestyrkt innebär att:

 1. Kopiorna är tagna direkt från originalet av utbildningsdokumenten
 2. Varje sida av dokumentet har bifogats
 3. Varje sida av kopian ska vara stämplad av den högskola som utfärdat examen/notarius publicus. Den officiella stämpeln för en högskola omfattar i allmänhet högskolans namn och emblem (t.ex. en generisk stämpel såsom "äkta kopia/certifed true copy" godkänns inte) 
 4. Kopian ska innehålla underskrift, namnförtydligande och titel av representanten för högskolan/notarius publicus.

Andra typer av kopior kommer inte att godkännas som officiellt bestyrkta kopior. Till exempel en vanlig fotokopia eller en kopia där två personer intygar om dokumentets äkthet är inte tillräckliga för att tolkas som officiellt bestyrkta kopior. Du ska aldrig leverera dina originalbetyg till Hanken, eftersom dessa inte returneras. 

Om din högskola använder en av de elektroniska verfieringstjänster som listas nedan rekommenderas det att du delar ditt elektroniskt bestyrkta betyg via tjänsten istället för att leverera dokumenten som officiellt bestyrkta papperskopior via post på det sätt som beskrivs ovan. 

Om tjänsten kräver att du anger en mottagande e-postadress kan du använda admissions@hanken.fi.

Vänligen kontrollera din högskolas egna anvisningar för att anlita den specifika tjänst som din högskola använder.

Notera att om de landsspecifika dokumentkraven kräver att dokumenten leveras i ett förseglat kuvert (sealed envelope) är det accepterat att istället leverera dokumenten via en av de elektroniska verifieringstjänsterna.

 

Accepterade elektroniska Verifieringstjänster

Om din högskola använder sig av en elektronisk verifieringstjänst som inte listas här, kontakta admissions@hanken.fi så kan vi undersöka om vi kan acceptera dokument via tjänsten. Notera att Hanken förbehåller sig rätten att avgöra om en tjänst kan accepteras eller ej.

 

Veriferingstjänster som erbjuds av den högskola som utfärdat examen

Vi accepterar elektroniska utbildningdokument som kan verifieras via en elektroniskt verifieringstjänst som tillhandahålls av den högskola som utfärdat examen om:

 • Tjänsten finns på högskolans egen webbplats ELLER om tjänsten erbjuds av en tredje part och högskolan erbjuder en länk till tjänsten på sina egna hemsidor.
 • Hela dokumentet kan verifieras via tjänsten, vilket omfattar att tjänsten visar exakt samma innehåll som det utbildningdokument du lämnat i din ansökan.
  • Om tjänsten enbart verifierar en del av dokumentet godkänner vi inte dokumentet som digtialt bestyrkt. I sådana fall ska du leverera en officiellt bestyrkt kopia av dokumentet.

Notera följande begränsningar: 

 • Institutionens e-postadress accepteras inte som en elektronisk verifieringstjänst.
 • Vanliga PDF-skannade utbildningsdokument accepteras inte om dokumenten inte kan verifieras genom en elektronisk verifieringstjänt på högskolans egen webbplats.
 • Verifieringstjänster som kräver att Hanken Svenska handelshögskolan laddar ner specifika mjukvareprogram, skapar användarnamn eller betalar för verifieringen godkänns inte.

Notera även att vi inte kan garantera att vi kan godkänna verifieringstjänster på andra språk än engelska, svenska och finska. Om det elektroniska dokumentet som verifierats via en elektroniskt tjänst inte erbjuds på engelska, svenska eller finska ska du även leverera en officiell översättning på det ursprungliga dokumentet i original. 

Hanken Svenska handelshögskolan förbehåller sig rätten att utvärdera varje elektroniska dokument och verifieringstjänst från fall till fall. Om vi inte kan verifiera den information som krävs ska du leverera en officiellt bestyrkt papperskopia genom att följa de allmänna instruktionerna.

Om landet där den högskola var du avlagt din behörighetsgivande examen finns i listan nedan ska du följa de landspecifika dokumentkraven istället för de allmänna instruktionerna om att leverera officiellt bestyrkta kopior.

 • Australien
 • Azerbaijan 
 • Bangladesh 
 • Eritrea 
 • Etiopien 
 • Finland 
 • Ghana 
 • India 
 • Indonesien
 • Iran 
 • Irland 
 • Japan 
 • Kamerun 
 • Kanada 
 • Kazakhstan 
 • Kenia 
 • Kina 
 • Malaysien 
 • Nepal 
 • Nya Zealand 
 • Nigeria 
 • Pakistan 
 • Ryssland
 • Sydafrika 
 • Sydkorea 
 • Sudan 
 • Tanzania 
 • Uganda 
 • Ukraina
 • Storbritannien 
 • USA 
 • Vietnam
 • Vitryssland