Lediganslagna och beviljade stipendier

Utlysningen av Stiftelsen Svenska Handelshögskolans stipendier publiceras nedan. Även beviljade stipendier kungörs nedan och samtliga sökande får även information om utfallet till den epostadress som uppgetts i ansökan.

Ansökningar gällande inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Ansökan skall lämnas in senast en månad innan besöket förverkligas. Förutsatt att ansökan är komplett kan beslut i regel väntas inom en månad. Retroaktiva ansökningar finansieras inte. Ansökan måste göras på engelska.

Ur ansökningarna för finansiering inom ramen för programmen bör framgå specifikt följande: namn och position för besökaren/föreläsaren, värdens namn, besökarens/föreläsarens vetenskapliga och andra meritering i form av CV, ett detaljerat besöksprogram inklusive undervisning (såväl kurser som timantal) och/eller forskningsprojekt besökaren deltar i under sin vistelse. En tillförlitlig kostnadskalkyl bör bifogas (resekostnader, inkvarterings- och dylika kostnader, arvoden och timlärarersättningar och eventuella övriga kostnader). Se ytterligare instruktioner och anvisningar för ansökningar i dokumentet.

Ansökan görs i Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst. I tjänsten väljer man alternativet: "Inbjudan av utländska gäster" i ändamålsmenyn. Ansökningarna behandlas av Stipendiekommittén, och beslut tas av rektor och Stiftelsens ombudsman.

Vid frågor gällande ansökningar kontakta stipendieombudet (stipendieombud(at)hanken.fi) som fungerar som sekreterare för Stipendiekommittén.

För att förbättra kvaliteten på och antalet externa forskningsfinansieringsansökningar har Hanken infört möjligheten att söka om startfinansiering (såddfinansiering). Med detta vill man också främja forskningssamarbete mellan olika ämnen vid Hanken. Startfinansieringen är avsedd för ansökningar som ska lämnas in till finansieringsorgan som är berättigade till statlig finansiering inom universitetsfinansieringsmodellen i Finland.

För att kunna ansöka om startfinansiering måste följande villkor uppfyllas:

•    Ansökan måste lämnas in av akademisk personal som har ett arbetsavtal på minst 50 % på karriärnivå 2-4 vid Hanken. 
•    Ansökan måste innehålla en budget och planer för vad startfinansieringen ska användas till.
•    Forskningsprojektet ska innehålla en ämnesövergripande komponent (minst två ämnen vid Hanken) och minst en fastanställd ur den akademiska personalen.
•    Det planerade forskningsprojektet måste ha en budget som omfattar minst 250 000 euro i extern finansiering till Hanken.

Vad kan startfinansieringen användas till?

Startfinansieringen kan användas för kostnader som främjar högklassiga ansökningar för forskningsfinansiering.

Startfinansieringen kan inte användas för att betala löner till den sökande själv eller till andra i den akademiska personalen. Postdoktorala forskare eller doktorander kan anställas som bidragsskrivare.

Kostnader som betalas med startfinansieringen måste täcka moms (löner har ingen moms, men tjänster och varor har det).

Ansökan

Ansökan måste innehålla följande information:

•    Vilken utlysning (utlysningens nummer, typ, ansökningstid)
•    Konsortiet och Hankens roll i det
•    Ämnen och personer som är med (minst 1 fastanställd person ur akademiska personalen, uppge även vem som är PI på Hanken)
•    Kortfattad projektbeskrivning (inkl. projektbudget, beakta Hankens minimigräns)

Ansökan om startfinansiering måste innehålla en budget och planer för vad den ska användas till, till exempel:

•    Deltagande i matchningsevenemang eller workshoppar där man lär sig skriva bidragsansökningar
•    Lön för t.ex. 1–2 postdoktorala forskare under 1-2 månader som fokuserar på att skriva ansökningar
•    Om Hanken är konsortieledare: avgifter för språkgranskning, administrativa löner för att få referenser med mera.

Ansökan lämnas in via Stiftelsens ansökningssystem. I systemet väljer man alternativet "Startfinansiering". OBS! Ansökningsblanketten publiceras inom kort! Ansökningarna behandlas av Stipendiekommittén och beslut tas av rektor. Ifall du har frågor vänligen kontakta Stipendieombudet, stipendieombud@hanken.fi

Rapportering

Vid rapportering av användningen av beviljad startfinansiering ska följande uppgifter lämnas in:

•    Intyg på att den faktiska projektansökan har skickats in, inklusive ansökningshandlingarna.
•    En kort beskrivning av hur startfinansieringen har använts.
•    Så snart som möjligt även information om beslutet från den finansieringsorganisationen man har skickat sin ansökan till.

Rapporterna ska skickas till stipendieombudet, stipendieombud@hanken.fi, antingen i Word eller pdf format.

Om startfinansieringen inte leder till en ansökan om forskningsmedel ska prorektor för forskning omedelbart meddelas. Om pengarna inte används i enlighet med Hankens regler eller föreskrifter, eller används för andra ändamål, kan Hanken kräva att hela eller en del av finansieringen återbetalas till Hanken. Detta beslut fattas av prorektor för forskning tillsammans med ekonomidirektören. I undantagsfall, om det föreligger goda skäl för att inte lämna in ansökan även om medlen är använda, kan prorektor för forskning godkänna rapporteringen.

Besluten skickas ut per e-post till samtliga sökande. Kontakta stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) ifall du inte fått någon e-post. Kom ihåg att även kolla skräp-korgen!

Beviljade stipendier 2024


Beviljade stipendier 2023