Lediganslagna och beviljade stipendier

Utlysningen av Stiftelsen Svenska Handelshögskolans stipendier publiceras nedan. Även beviljade stipendier kungörs nedan och samtliga sökande får även information om utfallet till den epostadress som uppgetts i ansökan.

Hanken lediganslår personliga resestipendier att sökas av forskare, forskarstuderande, kandidat- och magisterstuderande samt nyligen utexaminerade alumner (behörighetskraven finns i den aktuella utlysningen nedan).

Stipendierna finansieras av Stiftelsen Svenska Handelshögskolan. Sökande som även har ansökt om medel för samma ändamål från andra externa finansieringskällor prioriteras. Deadline för ansökningar är 15.3.

För mera information om vem som kan söka och vilka ändamål, vänligen se utlysningen:

Stiftelsen SHH har reserverat medel för finansiering av forskningsledigheter för 2024-2025. Målsättningen är att fortgående stöda Hankens internationalisering och utveckling. Ansökningsrundan är öppen 22.1-15.3.2024. Sökande som även har ansökt om medel för samma ändamål från andra externa finansieringskällor prioriteras.

För mera information om vem som kan söka och detaljerade ansökningsanvisningar se utlysningen:

Ansökningar gällande inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se information om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/stiftelsen-svenska-handelshogskolans-stipendier/fonderna

Beluten skickas ut per e-post till samtliga sökande. Kontakta stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) ifall du inte fått någon e-post. Kom ihåg att även kolla skräp-korgen!

Beviljade stipendier 2023