Stöd vid studieplaneringen

Du som vill ha råd i hur du ska planera dina studier kan besöka studievägledningen på studiebyrån under mottagningstid.

Allmän studievägledning

Studievägledarna på studiebyrån hjälper dig att planera ordningsföljden för hur du ska ta dina kurser och informerar om examenskraven under studievägledningens mottagningstider. Lärarna på institutionerna hjälper dig om du har frågor om enskilda kurser. Besök läraren på hens mottagningstid (som du hittar under lärarens kontaktuppgifter) eller skriv e-post på fornamn.efternamn@hanken.fi.

Studiecoach

Du som är kandidat- eller magisterstuderande kan vända dig till studiecoachen i frågor som bl.a. studiefärdighet, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av slutarbetet. Studiecoachen arbetar också i förebyggande syfte och strävar efter att tröskeln att komma till samtal skall vara låg. Boka tid till studiecoachen i förväg: studiecoachens kontaktuppgifter

Studerande med specialbehov

Vid alla typer av specialbehov är du välkommen att besöka studievägledningen så kan vi gå igenom vilka möjligheter det finns för eventuella specialarrangemang. Läs mer på denna sida.

Studerande som idrottar på hög nivå

Examensstuderande som idrottar elitnivå har möjlighet att ansluta sig till idrottakademier. Idrottsakademierna är regionala nätverk vilkas uppgift är att stöda elitidrottare i att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv. Hanken har ett samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea samt med Vasaregionens idrottsakademi. För att antas till idrottsakademierna bör man uppfylla vissa krav och man antas på basis av ansökan. Idrottsakademierna beslutar själva om kriterierna och antagningen. Läs mer på idrottsakademiernas hemsidor:
Urhea (för Helsingforsstuderande)
Vasaregionens idrottsakademi (för Vasastuderande)

Hankens studievägledare och lärare erbjuder inom vissa ramar toppidrottande studerande som är medlemmar i idrottsakademierna flexibla individuella lösningar som inte erbjuds alla studerande. I praktiken kan det gälla t.ex. flexiblare tentarrangemang eller i vissa fall individuella lösningar och tidtabeller i hur kurser avläggs för att möjliggöra att toppidrottarna kan kombinera tävlings- och träningsresor med studierna. Dessa specialarrangemang avtalas om före kurserna börjar för att samarbetet skall ske smidigast möjligt.

Kontaktperson för Helsingforsstuderande är Jennie Bertula studievagledare-hfors@hanken.fi. Kontaktperson för Vasastuderande är Britt-Mari Siironen studievagledare-vasa@hanken.fi.