Bedömning av studieprestationer

Här hittar du information om bedömningen av studieprestationer, inklusive studerandes rättsskydd dvs möjligheten att begära rättelse.

I beskrivningen för varje kurs eller studieprestation fastställs på vilket sätt det mäts att du inhämtat de kunskaper och färdigheter som är kursens inlärningsmål. För kursens genomförande och bedömning ansvarar en examinator, som utsetts av institutionen. Examinator besluter om examinationsformerna och meddelar om dem i kursbeskrivningen i regel före kursens början.

Studieprestationerna bedöms på en femgradig skala, där varje vitsord har en verbal motsvarighet enligt nedan. För att bli godkänd med lägsta vitsord 1 krävs minst 50 % av totalpoängen. I vissa fall kan examinator ännu i tillägg ha satt en minimigräns för respektive delprestation.

5                        Utmärkt (U)
4                        Mycket god (MG)
3                        God (G)
2                        Nöjaktig (N)
1                        Försvarlig (F)
0                       Improbatur (underkänd)

Vissa studieprestationer kan enbart bedömas med vitsordet godkänd/underkänd, så som praktikprestationer, Introduktion till akademiska studier, samt licentiat- och forskaravhandlingar. Forskarstudier bedöms vanligen enbart med godkänd/underkänd. Vitsorden för tillgodoräknade studier överförs om prestationen avlagts i Finland, utländska studieprestationer tillgodoräknas enbart med vitsordet godkänd.

Om du för en studieprestation fått ett siffervitsord på skalan 5 - 1 registrerat i studieregistret kan vitsordet inte ändras till enbart godkänd. Du kan inte heller be om att få avlagda studieprestationer raderade ur studieregistret. Då du ansöker om betyg kan du dock be om att få exkludera valda icke-obligatoriska studieprestationer från din examen, förutsatt att du har tillräckligt med andra studier för att uppnå examenskraven.

Det vägda totalmedeltalet och det vägda medeltalet för studiehelheter beräknas på dina vitsord på skalan 5 - 1 vägda med respektive prestations omfattning i studiepoäng. Medeltalen anges med två decimaler och ligger således inom intervallet 1,00 - 5,00.

 

Arbetsmängden för studierna mäts i studiepoäng. Den rekommenderade studietakten på Hanken är 30 studiepoäng per termin, alltså 60 studiepoäng per läsår. Arbetet kan till exempel bestå av föreläsningar, individuella arbeten, grupparbeten och tenter.

En studiepoäng är det samma som 1 ECTS och motsvarar ca 27 timmar arbete. Systemet att mäta studier på detta sätt är ett gemensamt verktyg inom det europeiska området för högre utbildning och används i flera länder i Europa.

Tidigare följdes det i Finland ett system av studieveckor som mått för arbetsmängd. På Hanken har vi utgått från att konverteringen sker på följande sätt: 1 studievecka är 1.8 studiepoäng.

Om du beställer ett inofficiellt studieutdrag i Sisu ser du ditt medeltal för alla kurser längst ner på studieutdraget med två decimalers noggrannhet. I studieplanen ser du också medeltalet för de kurser du har lagt in i studieplan, samt för varje enskild helhet i studieplanen.

Exempel:
En 5 sp kurs med vitsord 5 och en 10 sp kurs med vitsord 4. Då räknas medeltalet på dem ut så här: (5 sp*5 + 10 sp*4)/ (5 sp+10 sp) = 4,33. När du ansöker om betyg och din examen registreras avrundas sedan medeltalet för huvudämnet till närmaste heltal, i detta exempel blir medeltalet 4.

Sisu räknar automatiskt ut ett vägt medeltal för kandidatexamen. Om du vill kontrollera ditt medeltal på förhand ska du kontrollera att din studieplan innehåller de kurser du vill inkludera i examen.

Sisu räknar också automatiskt ut ett medeltal för huvudämnet, vilket på examensbetyget avrundas till närmaste heltal. Kurserna Introduktion till företagets samhällsansvar, Statistisk analys, samt ditt huvudämnes grundkurs räknas med i huvudämnet och påverkar därmed också huvudämnets medeltal. Även biämneshelheternas medeltal avrundas till närmaste heltal.

Sisu räknar automatiskt ut ett vägt medeltal för magisterexamen. Om du vill kontrollera ditt medeltal på förhand ska du kontrollera att din studieplan innehåller de kurser du vill inkludera i examen.

Sisu räknar också automatiskt ut ett medeltal för huvudämnet, vilket på examensbetyget avrundas till närmaste heltal. Observera att både seminariekursen och magisteravhandlingens vitsord räknas med i det vägda medeltalet. Även eventuella biämneshelheter avrundas till närmaste heltal på examensbetyget.

Det är möjligt att exkludera överlopps valfria studier ur examen om du har avlagt mer än 120 sp. Dessa kurser kommer inte att inkluderas i din examen och påverkar inte ditt medeltal. De kurser du inte vill ha med i examen ska du ta bort ur studieplan innan du ansöker om utexaminering.

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna tillämpats på hans eller hennes studieprestationer (Universitetslagen 44 §). Skriftliga och på annat sätt bevarade studieprestationer förvaras i sex månader från tidpunkten för resultatens offentliggörande. En studerande har rätt att på egen bekostnad få kopior på de egna prestationspapperen.

I Universitetslagens 82 § 3 och 4 mom. ges bestämmelser om omprövnings- och rättelseförfarande för studieprestationer.  Studieprestationer är alla avhandlingar, föredrag och skriftliga eller muntliga förhör och arbeten som bedöms.

En studerande får muntligen eller skriftligen begära rättelse av bedömningen av en studieprestation (t.ex. kandidatavhandling, tentamen, uppsats osv.) hos den examinator som utfört bedömningen inom 14 dagar från att studeranden har haft möjlighet att ta del av bedömningsresultaten och av tillämpningen av bedömningsgrunderna gällande honom eller henne. Det bör framkomma att det är fråga om ett yrkande på rättelse av studieprestation. Yrkandena bör specificeras så att examinatorn specifikt kan svara på dessa. Det är också viktigt att göra klart att det inte endast är fråga om att få information. Om rättelseyrkandet som studerande framfört är oklart eller otydligt formulerat ska examinatorn be om precisering av studeranden tills examinatorn kan ta ställning till de framförda yrkandena.

Examinatorn ska ge ett beslut i ärendet. Ur beslutet ska, med motiveringar, framkomma om examinatorn bifaller eller förkastar studerandes yrkanden. Om examinatorn inte bifaller yrkandet och studerande fortfarande är missnöjd med examinatorns beslut har studerande rätt att skriftligen föra ärendet vidare till Hankens examensnämnd inom 14 dagar från det att studerande fått del av beslutet av examinatorn. Ur examinatorns beslut ska rätten för studerande att föra ärendet vidare till Hankens examensnämnd framkomma.

Gällande  bedömningen av en doktorsavhandling, licentiatavhandling eller ett motsvarande lärdoms- och färdighetsprov, eller en avhandling som hör till de fördjupade studierna får en studerande begära omprövning direkt hos examensnämnden inom 14 dagar från att studeranden fått del av bedömningsresultatet.

Examensnämnden är det rättsmedelsorgan vid Hanken som prövar rättelseyrkanden som gäller studieprestationer. Nämnden utses av styrelsen och består av en professor som ordförande samt två andra medlemmar av vilka den ena ska vara doktor och den andra en studerande. Hanken jurist fungerar som sekreterare. Nämnden strävar till konsensusbeslut. Ordförande för Hankens examensnämnd är för tillfället professor Nari Lee. Ärenden till Examensnämnden lämnas in per e-post till examensnamnden@hanken.fi eller i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa; på kuvertet ska anges "Examensnämnden".

Från och med 1.8.2021 är huvudregeln att du endast kan försöka höja ett godkänt kursvitsord under en och samma kursomgång, det vill säga det är inte längre möjligt att gå om en kurs som du redan har klarat av.

Orsaken till den här ändringen är att vi har märkt att studerande riskerar att hamna i en ond cirkel då de försöker höja gamla kurser eftersom det gör att de har svårt att satsa tillräckligt mycket på de kurser de egentligen håller på med. I värsta fall leder det till att de hela tiden underpresterar på de kurser de går och sedan försöker höja dem. Vi vill att våra studerande ska kunna koncentrera sig på de kurser de deltar i och sedan gå vidare och kunna satsa helhjärtat på de följande kurser.

Övergångsperiod (GÄLLER INTE LÄNGRE !!!)

Då undervisnings- och examinationsformerna på grund av pandemin ändrades på mycket kort varsel påverkades prestationerna negativt för en del studerande. Därför har rektor infört en övergångsperiod, vilket betyder att du under läsåret 2021–2022 kan få rätt att gå om kurser (försöka höja) som du har avlagt mellan 12.3.2020 och 31.7.2021.

 Påminnelse om övriga bestämmelser gällande höjning av vitsord

  • Såsom tidigare får du försöka höja ett godkänt tentamensvitsord endast en gång. Om du redan använt din enda höjningsmöjlighet gäller övergångsbestämmelsen alltså inte dig.

  • Då det gäller andra typer av prestationer än tentamen beslutar examinator om höjningsförsök.

  • Delprestationer är i regel i kraft bara under samma kursomgång. Om du inte klarat av alla kursens delprestationer får du gå om hela kursen såsom den nu erbjuds.

  • Avhandlingsvitsord kan höjas bara genom rättelseförfarande.

  • Om du antagits på basis av kurserna inom öppna universitetets snabbled får du inte gå om dessa grundkurser.

Om du vill kolla upp de olika bestämmelserna om studier och examination vid Hanken kan du läsa den senaste versionen av instruktionen om studier och examination som trädde i kraft 1.8.2022.

Tags