Bedömning av studieprestationer

Här hittar du information om bedömningen av studieprestationer, inklusive studerandes rättsskydd dvs möjligheten att begära rättelse.

I beskrivningen för varje kurs eller studieprestation fastställs på vilket sätt det mäts att du inhämtat de kunskaper och färdigheter som är kursens inlärningsmål. För kursens genomförande och bedömning ansvarar en examinator, som utsetts av institutionen. Examinator besluter om examinationsformerna och meddelar om dem i kursbeskrivningen i regel före kursens början.

Studieprestationerna bedöms på en femgradig skala, där varje vitsord har en verbal motsvarighet enligt nedan. För att bli godkänd med lägsta vitsord 1 krävs minst 50 % av totalpoängen. I vissa fall kan examinator ännu i tillägg ha satt en minimigräns för respektive delprestation.

5                        Utmärkt (U)
4                        Mycket god (MG)
3                        God (G)
2                        Nöjaktig (N)
1                        Försvarlig (F)
0                       Improbatur (underkänd)

Vissa studieprestationer kan enbart bedömas med vitsordet godkänd/underkänd, så som praktikprestationer, Introduktion till akademiska studier, samt licentiat- och forskaravhandlingar. Forskarstudier bedöms vanligen enbart med godkänd/underkänd. Vitsorden för tillgodoräknade studier överförs om prestationen avlagts i Finland, utländska studieprestationer tillgodoräknas enbart med vitsordet godkänd.

Om du för en studieprestation fått ett siffervitsord på skalan 5 - 1 registrerat i studieregistret kan vitsordet inte ändras till enbart godkänd. Du kan inte heller be om att få avlagda studieprestationer raderade ur studieregistret. Då du ansöker om betyg kan du dock be om att få exkludera valda icke-obligatoriska studieprestationer från din examen, förutsatt att du har tillräckligt med andra studier för att uppnå examenskraven.

Det vägda totalmedeltalet och det vägda medeltalet för studiehelheter beräknas på dina vitsord på skalan 5 - 1 vägda med respektive prestations omfattning i studiepoäng. Medeltalen anges med två decimaler och ligger således inom intervallet 1,00 - 5,00.

 

Om du beställer ett inofficiellt studieutdrag på WebOodi ser du ditt medeltal för alla kurser längst ner på studieutdraget med två decimalers noggrannhet. Kurserna grupperas ämnesvis och medeltalet framgår också skilt för varje ämne.

Exempel:
En 5 sp kurs med vitsord 5 och en 10 sp kurs med vitsord 4. Då räknas medeltalet på dem ut så här: (5 sp*5 + 10 sp*4)/ (5 sp+10 sp) = 4,33. När du ansöker om betyg och din examen registreras avrundas sedan medeltalet för huvudämnet till närmaste heltal, i detta exempel blir medeltalet 4.

Om du vill räkna ut vilket medeltal du kommer att få i examen ska du göra så här: Räkna ut medeltalet för huvudämnet enligt formeln ovan. Du som avlagt kandidatavhandlingskursen före 1.8.2018 kan välja om vitsordet för kursen räknas in i medeltalet eller inte, läs mer på https://www.hanken.fi/sv/node/1557291). Kurserna Introduktion till företagets samhällsansvar och Statistisk analys hör till huvudämnet, och kommer i samband med att examen registreras att räknas med i medeltalet för huvudämnet. Efter att du räknat ut medeltalet för huvudämnet ska du avrunda medeltalet till närmaste heltal och räkna huvudämnet som en kurs på t.ex. 60 sp (eller det antal studiepoäng som din huvudämneshelhet utgör). Räkna även ut biämneshelheternas medeltal och avrunda till närmaste heltal innan du räknar ut hela examens medeltal.

Om du vill räkna ut vilket medeltal du kommer att få i magisterexamen ska du göra så här: räkna ihop medeltalet för alla dina fördjupade kurser som ingår i ditt huvudämnes studieplan. Kurser på kandidatnivå kommer inte att registreras i den fördjupade huvudämneshelheten även om de ingår i ditt huvudämnes studieplan och kommer därmed inte att påverka medeltalet i huvudämnet. Observera att både seminariekursen och magisteravhandlingens vitsord räknas med i det vägda medeltalet. Avrunda medeltalet för huvudämnet till närmaste heltal innan du räknar ut hela examens medeltal.

OBS: Det är möjligt att exkludera överlopps valfria studier ur examen om du har avlagt mer än 120 sp. Dessa kurser kommer inte att inkluderas i din examen och påverkar inte ditt medeltal. Du kan meddela om sådana kurser när du lämnar in din betygsansökan.

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna tillämpats på hans eller hennes studieprestationer (Universitetslagen 44 §). Skriftliga och på annat sätt bevarade studieprestationer förvaras i sex månader från tidpunkten för resultatens offentliggörande. En studerande har rätt att på egen bekostnad få kopior på de egna prestationspapperen.

I Universitetslagens 82 § 3 och 4 mom. ges bestämmelser om omprövnings- och rättelseförfarande för studieprestationer.  Studieprestationer är alla avhandlingar, föredrag och skriftliga eller muntliga förhör och arbeten som bedöms.

En studerande får muntligen eller skriftligen begära rättelse av bedömningen av en studieprestation (t.ex. kandidatavhandling, tentamen, uppsats osv.) hos den examinator som utfört bedömningen inom 14 dagar från att studeranden har haft möjlighet att ta del av bedömningsresultaten och av tillämpningen av bedömningsgrunderna gällande honom eller henne. Det bör framkomma att det är fråga om ett yrkande på rättelse av studieprestation. Yrkandena bör specificeras så att examinatorn specifikt kan svara på dessa. Det är också viktigt att göra klart att det inte endast är fråga om att få information. Om rättelseyrkandet som studerande framfört är oklart eller otydligt formulerat ska examinatorn be om precisering av studeranden tills examinatorn kan ta ställning till de framförda yrkandena.

Examinatorn ska ge ett beslut i ärendet. Ur beslutet ska, med motiveringar, framkomma om examinatorn bifaller eller förkastar studerandes yrkanden. Om examinatorn inte bifaller yrkandet och studerande fortfarande är missnöjd med examinatorns beslut har studerande rätt att skriftligen föra ärendet vidare till Hankens examensnämnd inom 14 dagar från det att studerande fått del av beslutet av examinatorn. Ur examinatorns beslut ska rätten för studerande att föra ärendet vidare till Hankens examensnämnd framkomma.

Gällande  bedömningen av en doktorsavhandling, licentiatavhandling eller ett motsvarande lärdoms- och färdighetsprov, eller en avhandling som hör till de fördjupade studierna får en studerande begära omprövning direkt hos examensnämnden inom 14 dagar från att studeranden fått del av bedömningsresultatet.

Examensnämnden är det rättsmedelsorgan vid Hanken som prövar rättelseyrkanden som gäller studieprestationer. Nämnden utses av styrelsen och består av en professor som ordförande samt två andra medlemmar av vilka den ena ska vara doktor och den andra en studerande. Hanken jurist fungerar som sekreterare. Nämnden strävar till konsensusbeslut. Ordförande för Hankens examensnämnd är för tillfället professor Nari Lee. Ärenden till Examensnämnden lämnas in per e-post till examensnamnden@hanken.fi eller i Studentservice i Helsingfors eller studiebyrån i Vasa; på kuvertet ska anges "Examensnämnden".

Höjning av kursvitsord

Från och med 1.8.2021 är huvudregeln att du endast kan försöka höja ett godkänt kursvitsord under en och samma kursomgång, det vill säga det är inte längre möjligt att gå om en kurs som du redan har klarat av.

Orsaken till den här ändringen är att vi har märkt att studerande riskerar att hamna i en ond cirkel då de försöker höja gamla kurser eftersom det gör att de har svårt att satsa tillräckligt mycket på de kurser de egentligen håller på med. I värsta fall leder det till att de hela tiden underpresterar på de kurser de går och sedan försöker höja dem. Vi vill att våra studerande ska kunna koncentrera sig på de kurser de deltar i och sedan gå vidare och kunna satsa helhjärtat på de följande kurser.

Övergångsperiod (GÄLLER INTE MERA UNDER LÄSÅRET 2022-23!!!)

Då undervisnings- och examinationsformerna på grund av pandemin ändrades på mycket kort varsel påverkades prestationerna negativt för en del studerande. Därför har rektor infört en övergångsperiod, vilket betyder att du under läsåret 2021–2022 kan få rätt att gå om kurser (försöka höja) som du har avlagt mellan 12.3.2020 och 31.7.2021.

Du kan under övergångsperioden anhålla om att få gå om en redan godkänd kurs via denna länk.

Var beredd på att motivera din anhållan.

 Påminnelse om övriga bestämmelser gällande höjning av vitsord

  • Såsom tidigare får du försöka höja ett godkänt tentamensvitsord endast en gång. Om du redan använt din enda höjningsmöjlighet gäller övergångsbestämmelsen alltså inte dig.
  • Då det gäller andra typer av prestationer än tentamen beslutar examinator om höjningsförsök.
  • Delprestationer är i regel i kraft bara under samma kursomgång. Om du inte klarat av kursen får du gå om hela kursen såsom den nu erbjuds.
  • Avhandlingsvitsord kan höjas bara genom rättelseförfarande.
  • Om du antagits på basis av kurserna inom öppna universitetets snabbled får du inte gå om dessa grundkurser

Om du vill kolla upp de olika bestämmelserna om studier och examination vid Hanken kan du läsa den senaste versionen av instruktionen om studier och examination som trädde i kraft 1.8.2021.

Tags