Villkor för beviljandet av medel

Nedan villkor för beviljandet av medel
 • Ansökningar utan bilagor behandlas inte. Ofullständig, för sent eller i pappersform inlämnad ansökan beaktas inte.
 • Retroaktiva ansökningar finansieras inte. En ansökan tolkas som retroaktiv om resan, projektet eller finansieringsperioden för heltidsforskningen enligt ansökan slutar före sista ansökningsdagen. Stipendier för heltidsforskning beviljas inte för tiden före finansieringsbeslutet fattas.
 • Förutsättningen för betalning av stipendium är att annan finansiering för samma ändamål inte erhållits från andra källor.
 • Stipendierna är personliga.
 • I regel beviljas endast ett stipendium per sökande och ansökningsrunda.
 • Stipendierna för forskarstuderande förutsätter att den sökande är registrerad som närvaroanmäld vid Hanken då stipendiet söks, beviljas och utnyttjas.
 • Att stipendiemottagaren i sina studier/forskning följer gängse principer för god vetenskaplig praxis (vänligen följ Forskningsetiska delegationens TENK riktlinjer om god vetenskaplig praxis).
 • Maximibeloppet för konferens- och kursresor inom Europa är 1500 euro och för konferens- och kursresor utanför Europa är maximibeloppet 2400 euro (fr.o.m. ansökningsrundan våren 2023).
 • Stipendierna för konferensdeltagande förutsätter att sökande presenterar en artikel på konferensen.
 • Medel för dagtraktamenten och måltidskostnader beviljas inte ur fondernas medel.
 • Språkgranskning och översättning av artiklar, avhandlingar, konferenspresentationer, datainsamlingsinstrument osv. finansieras inte ur fondernas medel.
 • Transkriberingskostnader finansieras inte.
 • Konferenser, kurser, studiebesök, projekt och datainsamling i Finland finansieras inte ur fondernas medel.
 • Stipendier för inköp av litteratur beviljas endast i undantagsfall och då administreras anskaffningen av högskolans bibliotek.
 • Stipendierna för språkkurser och Summer Schools för kand- och mag studerande förutsätter att den sökande är registrerad som närvaroanmäld vid Hanken då stipendiet söks, beviljas och utnyttjas.
 • Maximibeloppet för språkkurser, inklusive resor (studerande i Vasa erhåller ett tillägg på 50 euro såvida kostnadskalkylen visar att det är relevant) fr.o.m. ansökningsrundan våren 2023:
  • 3 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1700 euro
  • 4 veckor eller längre i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1900 euro
  • 4 veckor eller längre i Central- eller Sydamerika: max. 2800 euro
 • Maximibelopp för Summer Schools, inklusive resor (studerande i Vasa erhåller ett tillägg på 50 euro såvida kostnadskalkylen visar att det är relevant) fr.o.m. ansökningsrundan våren 2023:
  • 2 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1500 euro
  • 2 veckor i Central- eller Sydamerika: max. 2400 euro
  • 3 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1700 euro
  • 4 veckor i Tyskland, Österrike, den tysktalande delen av Schweiz, Spanien och Portugal: max. 1900 euro
  • 4 veckor i Central- eller Sydamerika: max. 2800 euro
 • Stipendier för språkkurser och Summer Schools förutsätter minst 6 avklarade sp i språket i fråga (för portugisiska minst 6 sp i spanska).
 • Stipendier för språkkurser och Summer Schools beviljas endast för deltagande i kurser ordnade av välrenommerade institutioner.
 • Samma person kan beviljas max. tre stipendier för språkkurser/Summer School.