Engelska

Bild av fönster med blomkrukor
På denna sida hittar du information om studier i engelskspråkig affärskommunikation på Hanken.

 

Välkommen till engelska avdelningens sidor!

Hej ikon, illustration

Invest in yourself. The one easy way to become worth 50 percent more than you are now — at least — is to hone your communication skills — both written and verbal. 

Warren Buffet, CEO, investor, philanthropist

 

Studier i engelska

Studierna i engelsk affärskommunikation ger dig de färdigheter i engelska som du behöver för att kunna skapa en karriär under och efter dina universitetsstudier. De inledande kurserna i engelska syftar till att hjälpa studerande att uppnå tillräckliga färdigheter för affärssammanhang (CEFR-nivå C1). Efterföljande kurser tar upp olika områden inom affärssammanhang och kulturella situationer på C1- eller C2-nivå för att hjälpa de studerande att uppnå kommunikativa färdigheter, förmågan att enkelt arbeta på engelska och de akademiska färdigheter som krävs för studierna.

 

Engelska som biämne

Biämnet i engelsk affärskommunikation stärker dina kommunikationsfärdigheter och din konkurrenskraft. Biämnet består av 25 studiepoäng. Läs mer om biämnet här.

 

Kursutbud inom engelskan

Under rullgardinen nedan finns de engelskspråkiga kurserna som erbjuds vid Hanken läsåret 2022-2023 listade. Du kan även se om kurserna går i Helsingfors, Vasa eller på båda orterna. För mer information, se de fullständiga kursbeskrivningarna i SISU.

Enligt hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått topputvärderingar av de studerande. Detta innebär minst 4 i medeltal på alla tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst en svarsprocent på 35 i utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna omnämns i SISU. Genom att skriva in kurskoden i sökfältet i SISU kan du läsa mer om kursen samt se om den är topputvärderad.

 

Engelskakurser som erbjuds i Helsingfors:

5167 Business Communication (Helsingfors) (6 sp) 

Kursen ger en inblick i vad som utgör effektiv och ändamålsenlig muntlig och skriftlig ledningskommunikation i dagens ständigt föränderliga (globala) affärsmiljö. Kursen är obligatorisk för kandidatstuderande på Hanken i Helsingfors.

5101-E Business Terminology (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

Kursen fokuserar på färdigheter i affärsterminologi. Kursen är avsedd för studerande som efter första året som vill fördjupa sina kunskaper i engelsk affärsterminologi. Kursen är en onlinekurs i Moodle, uppdelad i sju veckors övningar.

5138 Each one teach one - Engelska (Helsingfors) (2 sp)

Each One Teach One-kursen innebär att två personer med olika språk som modersmål (engelska, finska, franska, tyska, ryska, spanska eller svenska) möts informellt för att lära sig varandras språk. Den ansvariga läraren ger eleverna ett arbetsschema som de följer under kursen.

5148 Presentation skills (Helsingfors) (2 sp)

Målet med kursen är att finslipa dina färdigheter i pitching. Kursen består av en inledande föreläsning, konsultationer och en workshop där du håller en individuell presentation och får respons från dina kurskamrater och din föreläsare.

5158 Team Communication Skills (Helsingfors) (6 sp)

Kursen handlar om de färdigheter i mellanmänsklig kommunikation som krävs i gruppmiljöer. Fokus ligger på teman som är relevanta för teamarbete, t.ex. motivation, relationellt engagemang, förtroende, beslutsfattande och problemlösning. Denna intensivkurs är mycket interaktiv och uppgiftsorienterad. Grupparbete, läsning och självreflekterande skrivande kommer att öka din förståelse för din egen och andras mellanmänskliga kommunikationsförmåga. Kursen är särskilt fördelaktig för studenter som redan har viss erfarenhet av grupparbete och/eller som är intresserade av mänskligt beteende och personlig utveckling.

5160 Academic Writing (Helsingfors) (5 sp)

Kursen fokuserar på den vetenskapliga avhandlingen: struktur och koherens, akademiskt språk och stil samt skrivkonventioner. Kursen är i första hand avsedd för magisterstuderande och den rekommenderas för studenter som läser engelsk affärskommunikation som biämne samt för studenter som studerar vid engelska magisterprogram.

5162 Communication Clinic (Helsingfors) (2 sp)

Kursen erbjuder en skrivarverkstad som är öppen för alla Hankenstuderande och utbytesstuderande i syfte att fräscha upp och förstärka färdigheterna i affärskommunikation. Genom fallstudier och kamratrespons kan de studerande utveckla ett målgrupps- och ändamålsinriktat skrivande.

5164 The Power of Language and Memory in Business Interactions (Helsingfors) (3 sp)

Under de senaste två decennierna har det skett en anmärkningsvärd förändring i de sätt på vilka vi är i kontakt med varandra, handlar och kommunicerar. Det är uppenbart att världen nu interagerar mer än någonsin tidigare, vilket innebär att effektiv kommunikation och inlärning har blivit avgörande för yrkesmässig och personlig framgång. Kursen ger deltagarna möjlighet att lära sig och praktisera strategier och tekniker för kommunikation och lärande för att skapa ett flöde av stärkande kommunikation och lärande. Mer specifikt kommer deltagarna att utrustas med aktuell teoretisk och praktisk kunskap från områdena kommunikation, lärande och neurovetenskap.

5165 Compassionate Communication in Organizations (Helsingfors) (3 sp)

Nya organisationsstudier visar att medkänsla har blivit en yrkeskompetens som kan öka organisationens välbefinnande, prestanda och framgång. Den här kursen introducerar medkänsla som en arbetslivsförmåga, som kan läras in genom utveckling av sociokognitiva färdigheter. Mer specifikt fokuserar kursen på medkännande kommunikation och det sätt på vilket den bygger på människors förmåga att anpassa sig till intensiva arbetsrelaterade omständigheter och situationer, förbättrar meningsfullt och produktivt samarbete inom och mellan organisationer samt skapar hållbara och prestationshöjande organisationskulturer. Kursens innehåll bygger på forskning från områdena lednings- och organisationskommunikation, beteendevetenskap, neurovetenskap och sociokognitiv psykologi.

5166 Communication, Learning and Cognition: An Alliance for Professional Success (Helsingfors) (3 sp)

Kursen syftar till att utrusta deltagarna med kognitiva och inlärningsmässiga färdigheter som förbättrar deras individuella förmåga att bli framgångsrika professionella kommunikatörer i olika affärsrelaterade sammanhang. Mer specifikt är syftet att tillhandahålla verktyg för att övervinna de hinder på mental nivå som hindrar människor från att utnyttja sina intellektuella, kreativa och känslomässiga förmågor på bästa sätt i yrkesmässiga syften. Dessutom förespråkar kursen begreppet mångsidigt tänkande och det sätt på vilket det kan användas för att förbättra kommunikation och samarbete inom och mellan (multinationella) organisationer. Kursen bygger på forskning inom beteendevetenskap, psykologi, lingvistik, (dialogiskt) lärande och neurovetenskap.

5168 Cultural Sustainability and Communication (Helsingfors) (4 sp)

Kursen ger deltagarna möjlighet att lära sig om visuell konst och hållbarhetsteorier. Kursen omfattar exkursioner och interaktion med experter på området. Deltagarna uppmuntras att ständigt reflektera över teorierna och exponera sig för konstens former, individuellt eller i grupp. I slutet av kursen kommer deltagarna att skapa material för ett projekt med anknytning till kulturarv och hållbarhet i samarbete med en eller flera intressenter.

5169-E Working Life Skills for Experts and Team Leaders (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

Under kursen lär sig de studerande, med hjälp av praktiska falluppgifter, hur man lyckas med att söka jobb och förhandla om anställningsavtal och lön. De studerande förvärvar praktiska färdigheter för verkliga arbetssituationer genom att utöva gruppledarroller i falluppgifter, i typiska och utmanande arbetsplatssituationer.

51003 Academic Writing: Apprentice Level (Helsingfors) (2 sp)

På den här onlinekursen lär du dig att kommunicera idéer tydligt i ett skriftligt, akademiskt format. Närmare bestämt introduceras de viktigaste teorierna, verktygen och teknikerna för ett effektivt och ändamålsenligt akademiskt skrivande.

51004 Mastering Academic Writing (Helsingfors) (3 sp)

Onlinekursen 51004 Mastering Academic Writing bygger på de teorier och den praxis som introducerades i kursen 51003 Academic Writing: Apprentice Level. Under kursen skriver studenterna en förenande forskningsuppsats, som genomförs i samarbete med ämnesavdelningar vid Hanken Svenska handelshögskolan.

 

 

Engelskakurser som erbjuds i Vasa:

51001-V Business Communication: Oral (Vasa) (3 sp)

Kursen fokuserar på presentationer och diskussioner i affärsrelaterade miljöer. Kursen är obligatorisk för Hankens kandidatstuderande i Vasa.

51002-V Business Communication: Written (Vasa) (3 sp)

Kursen fokuserar på skriftliga affärsmeddelanden, t.ex. e-post, brev och rapporter och användningen av lämplig struktur, språk och nivå av formalitet enligt internationellt accepterade skrivkonventioner.

5138-V Each one teach one - Engelska (Vasa) (2 sp)

Each One Teach One-kursen innebär att två personer med olika språk som modersmål (engelska, finska, franska, tyska, ryska, spanska eller svenska) möts informellt för att lära sig varandras språk. Den ansvariga läraren ger eleverna ett arbetsschema som de följer under kursen.

5139-V Business Meetings and Negotiations (Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på affärsmöten och förhandlingar samt på att skriva dagordningar och protokoll för affärsmöten.

5140-V Business Presentations (Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på att hålla affärsrelaterade presentationer.

5143-V Business Reports and Proposals (Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på att skriva affärsrapporter och förslag.

5150-V Intercultural Business Communication: Asia, the Arab world and Africa (Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på muntlig kommunikation för att göra affärer i Asien, arabvärlden och Afrika.

5151-V Intercultural Business Communication: Europe and the Americas (Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på muntlig kommunikation för att göra affärer i Europa och Amerika.

5159-V British Business Culture (Vasa) (4 sp)

Kursen fokuserar på muntlig kommunikation för att göra affärer i Storbritannien.

5160-V Academic Writing (Vasa) (5 sp)

Kursen fokuserar på den akademiska avhandlingen eller uppsatsen: struktur och koherens, akademiskt språk och stil samt skrivkonventioner. Kursen är i första hand avsedd för magisterstuderanden och rekommenderas för studenter som läser engelsk affärskommunikation som biämne samt rekommenderas starkt till studenter som avlägger engelska magisterprogram.

 

 

Kursutbud för icke-examensstuderande

Utbytesstudenter vid Hanken är välkomna att söka till de flesta engelskspråkiga kurser. För dessa specifika kurser som är öppna för utbytesstudenter både i Helsingfors och Vasa, se nedan. Ifall du är icke-examensstuderande kan du ansöka om rätt att ta enskilda kurser här.

 

 

Kurser i engelska som utbytesstudenter kan avlägga i Helsingfors:

51003 Academic Writing: Apprentice Level (Helsingfors) (2 sp)

51004 Mastering Academic Writing (Helsingfors) (3 sp)

5148 Presentation skills (Helsingfors) (2 sp)

5158 Team Communication Skills (Helsingfors) (6 sp)

5160 Academic Writing (Helsingfors) (5 sp)

5162 Communication Clinic (Helsingfors) (2 sp)

5164 The Power of Language and Memory in Business Interactions (Helsingfors) (3 sp)

5165 Compassionate Communication in Organizations (Helsingfors) (3 sp)

5166 Communication, Learning and Cognition: An Alliance for Professional Success (Helsingfors) (3 sp)

5168 Cultural Sustainability and Communication (Helsingfors) (4 sp)

 

 

Kurser i engelska som utbytesstudenter kan avlägga i Vasa:

5139-V Business Meetings and Negotiations (Vasa) (4 sp)

5140-V Business Presentations (Vasa) (4 sp)

5143-V Business Reports and Proposals (Vasa) (4 sp)

5150-V Intercultural Business Communication: Asia, the Arab world and Africa (Vasa) (4 sp)

5151-V Intercultural Business Communication: Europe and the Americas (Vasa) (4 sp)

5159-V British Business Culture (Vasa) (4 sp)

5160-V Academic Writing (Vasa) (5 sp)

5163-V Making Yourself Employable (Vasa) (5 sp)

 

 

Sökfunktionen i SISU

På den här sidan Opens in new window  presenteras sökfunktionen i SISU och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i engelska genom att vid filtret Arrangör välja ”Engelska, Helsingfors” eller "Engelska, Vasa". Genom att använda sökfunktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i engelska som erbjuds.

 

Kontaktpersoner

Om du har några frågor och inte kan hitta svaren på de aktuella sidorna, tveka inte att kontakta oss!

Du hittar kontaktuppgifter till all engelsk personal genom att följa länkarna nedan. Du hittar oss också på femte våningen i Hankens huvudbyggnad Helsingfors och på tredje våningen i Hankens byggnad i Vasa.

Caroline Enberg – Universitetslärare (ämnet engelska och svenska)

Maria A. Gajitos – Universitetslärare

Martti Mäkinen – Universitetslektor

Taija Townsend – Universitetslärare

Carola Wide – Universitetslärare (ämnet engelska och svenska)

 

Maria A. Gajitos
Maria A. Gajitos
picture
Carola Wide

 

 

 

 

 

 

Projekt och publikationer inom engelskan

Länkarna nedan tar dig till engelska avdelningens profiler på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk. Läs mera om forskning inom hela Språkcentret här.

 

Läs mera!

För dig som är intresserad och vill läsa mera om engelska, följ länkarna nedan för mer fördjupad information.