Hankens uppförandekod

Gemensamma och rättvisa spelregler för en ännu bättre och ansvarsfullare verksamhetskultur – det är kärnan i Hankens uppförandekod. Alla anställda, studenter, medlemmar i olika organ och samarbetspartners förväntas följa uppförandekoden.

Enligt uppförandekoden har Hanken nolltolerans för alla former av diskriminering, övergrepp och trakasserier. Det är på allas ansvar att värna om goda relationer både i arbetet och studierna. All verksamhet ska präglas av värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet.

Överträdelser mot uppförandekoden tolereras inte och kan leda till disciplinära eller arbetsrättsliga åtgärder.

Uppförandekoden har arbetats fram i samarbete med bland annat jurister och Hankens samarbetskommitté. I dokumentet behandlas teman som jäv, samhällsansvar och hållbarhet, kommunikation och forskningsetik.

Ur uppförandekoden:
Hanken ska vara en trygg arbetsplats där

  • högskolans personal och studenter ska kunna arbeta i förhållanden som inte är skadliga för den fysiska och psykiska hälsan
  • arbetsmiljön är trivsam och
  • vi medvetet strävar efter att förebygga och bearbeta konflikter.