Min profil och ansökningar

Du kan kontrollera och redigera dina egna uppgifter i Sisu på sidan Min profil, som du hittar i toppmenyn.

På sidan kan du se följande uppgifter:

 • personuppgifter
 • studierätter
 • anmälningar
 • prestationer
 • ansökningar och begäran
 • grupper (t.ex. ISP-handledningsgrupp)

Du kan också:

 • redigera dina kontaktuppgifter
 • skriva ut ett officiellt elektroniskt verifierat studieprestationsutdrag eller studerandeintyg
 • ansöka om förlängd studietid

I fliken ser du dina studierätter och deras status. Mer information om studierätten ser du genom att klicka på pilen bredvid studierätten.

Om din studierätt håller på att gå ut kan du ansöka om förlängd studietid genom att klicka på knappen Ansök om mer tid till höger om studierätten. Innan du kan skicka en ansökan ska du fylla i din primära studieplan fullständigt och schemalägga studierna i den. Om din studierätt inte är aktiv och din studietid har tagit slut, ser du ett meddelande om detta intill studierätten.

Studierättens basinformation

Här ser du studierättens giltighetstid och namnet på organisationen som beviljar studierätten. Genom att klicka på Visa detaljer ser du mer information om studierätten.

Lag som begränsar studietiden fastslår på vilken grund studierättens längd begränsas. Förordning om universitetsexamina fastslår vilken statsrådets förordning som bestämmer till exempel hur många studiepoäng en examen kräver. Datum för utfärdande är det datum när du har beviljats studierätt vid antagningen av studerande. Studiestartdatum är den första dagen på den termin som du har anmält dig som närvarande. Längst ner ser du grunden för beviljande av studierätt.

Studieframgång 

Studietiden visar hur många terminer av din studierätt du har använt och hur många du har kvar samt normala och lagenliga frånvaroterminer. Vit färg betecknar använda terminer, grön resterande terminer och gul resterande frånvaroterminer. En pågående termin är till hälften vit och till hälften grön.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Om du har beviljats förlängd studietid, läsår med förlängd tid avgränsade med en lodrät linje. En pågående termin av förlängd studietid är till hälften vit och till hälften röd och den resterande tiden är röd.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Illustrationer över studieframgång syns endast för studierätter som leder till examen, dvs. de syns inte till exempel för Öppna universitetets studierätter.

På sidan ser du även eventuella examen som du har avlagt inom studierätten.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Närvaro

Vid Närvaro ser du närvaroanmälan från de senaste tre läsåren. Genom att klicka på Tidigare närvaro ser du även uppgifter från tidigare läsår.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Utbildningsstig

I detta avsnitt ser du alternativen för din studierätt, såsom magisterprogrammen där du kan fortsätta dina studier efter kandidatexamen. Bekräftade val märks med en blå bock och alternativen med en blå pil. Fler förklaringar ser du under grafen. Valen för utbildningsstigen (t.ex. valet av huvudämne) görs i studieplanen. Läs mer i Sisu-anvisningen för studieplanen.

Andra bekräftade val till studierätten

Här ser du andra bekräftade studier till studierätten som du har beviljats studierätt för. Dessa kan vara till exempel ett bekräftat biämnesval på Hanken eller rätten att avlägga fristående studier.

 

Övriga studier som inte leder till examen

För studier som inte leder till examen visar utbildningsstigen endast studiernas typ och omfattning. Studiehelheter och studieavsnitt som du har rätt att genomföra visar studier som inkluderas i utbildningen. Om studierna har en begränsad prestationstid som avviker från studierättens giltighetstid, visas detta i statusfältet under helheten.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

På fliken ser du all undervisning som du har anmält dig till. Du kan sortera listan på basen av studieperiodens namn och storlek samt anmälningsstatus. Du kan inte anmäla dig till undervisning eller uppdatera anmälningar här. Mer detaljerad information om anmälningar ser du i Studiekalendern i Sisu.

Läs mer om anmälning till undervisning på sidan Studiekalendern och tidslinjen.

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

På fliken Prestationer ser du alla dina studieprestationer. Se närmare information om prestationer på den här instruktionssidan.

Denna flik visar alla ansökningar och begäranden som du har gjort i Sisu samt deras status. Du kan även bifoga bilagor till en ansökan som du har skickat tidigare när du öppnar ansökan.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Ansökningar som du kan göra i Sisu:

 • tillgodoräknande (ersättning och inkludering)
 • ansökan om godkännande för avvikande innehåll i studieplanen
 • ansökan om sammanställning av helhet
 • ansökan om utexaminering
 • ansökan om förlängd studietid.

Själva ansökningarna görs i huvudsak via studieplanen i Sisu. Se närmare information om ansökningar på den här instruktionssidan.

Under fliken finns alla mål- och handledningsgrupper som du har lagts till i eller som du automatiskt tillhör på basen av exempelvis din studierätt.

Målgrupper (till exempel studerande inom en viss studieinriktning) används som urvalskriterier när du anmäler dig till undervisning. Handledningsgrupper används för studiehandledning. Du kan inte själv redigera gruppinformationen. Kontakta studierådgivningen eller din ISP-handledare om du upptäcker fel i uppgifterna.

Under fliken Betalningar finns en lista per läsår över frivilliga avgifter som du har betalat via Sisu. Frivilliga avgifter kan vara till exempel nationens eller ämnesföreningens medlemsavgifter. Eventuella annullerade avgifter ser du längst ner genom att klicka på Annullerade avgifter.
Kuvakaappaus Sisun käyttöliittymästä.

Fliken Grunduppgifter innehåller dina egna personuppgifter, kontaktuppgifter, praxis för utlämning av uppgifter samt spärrmarkeringar. Du kan redigera dina kontaktuppgifter, utlämning av uppgifter och göra dina kontaktuppgifter hemliga.

Personuppgifter

Här ser du dina personuppgifter. Du kan inte själv redigera dina personuppgifter, kontakta studieservicen ifall dina personuppgifter ska uppdateras. Om du upptäcker ett fel i kontaktuppgifterna (t.ex. din hemadress), ska du uppdatera dem själv i Sisu.

Skolutbildningsspråken är finska och svenska och är alltså inte nödvändigtvis samma som ditt modersmål. Om ditt skolutbildningsspråk är något annat definieras det som ”annat än svenska eller finska”.

Genom att klicka på Visa intill personnumret ser du din nuvarande personbeteckning som registrerats i systemet. Genom att klicka på Tidigare namn och personbeteckningar ser du dina gamla uppgifter som varit i kraft medan du varit inskriven vid universitetet.

Läs mer om behandlingen av personuppgifter här.

Kontaktuppgifter

Här kan du kontrollera dina kontaktuppgifter och vid behov redigera dem. Du kan redigera dina kontaktuppgifter genom att klicka på Redigera uppe till höger.

Gör dina kontaktuppgifter hemliga 

Du kan göra dina kontaktuppgifter hemliga genom att klicka på Gör dina kontaktuppgifter hemliga. Du känner igen hemliga kontaktuppgifter från Hemlig-stämpeln och du kan endast se dem genom att klicka på Visa. Hemliga kontaktuppgifter överlämnas inte. Hemliga kontaktuppgifter syns endast för Hankens administration, som har rätt att se studerandes personuppgifter.

Följande kontaktuppgifter kan göras hemliga:

 • Telefonnummer
 • Sekundär e-post
 • Primär adress
 • Sekundär adress
 • Hemort

Klicka på Gör dina kontaktuppgifter hemliga nertill på sidan för att öppna dialogfönstret.
I dialogfönstret markerar du de uppgifter som du vill göra hemliga. När du har valt vilka kontaktuppgifter som du vill göra hemliga, klickar du på Spara.

Utlämnande av uppgifter

Här kan du bestämma för vilka ändamål dina kontaktuppgifter kan utlämnas från studeranderegistret. Genom att klicka på Redigera får du bestämma över utlämnandet av dina uppgifter. När du har definierat utlämningsvillkoren, klicka på Spara. Hemliga kontaktuppgifter utlämnas inte.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Spärrmarkering

I kontaktuppgifterna ser du om uppgifterna har en spärrmarkering. Spärrmarkerade kontaktuppgifter importeras inte till Sisu och syns därför inte i systemet. Spärrmarkeringarna kommer från uppgifterna hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tags