Planering av utbytet

Information om hur du ska planera ditt utbyte

Välkommen att bekanta dig med utbytesstudier och Hankens utbytesprogram. Hanken erbjuder fina möjligheter till utbytesstudier. I menyn hittar du detaljerad information för olika skeden i utbytesprocessen.

Om du har frågor efter att du läst igenom informationen kan du kontakta internationella koordinatorn outgoing.mobility(at)hanken.fi . Du kan också besöka koordinatorn under mottagningstiderna som du hittar under Kontaktuppgifter. I Vasa ordnas mottagning några gånger per termin och exakt tid meddelas per e-post.

Erasmus+ programmet 

 

Utbytesstudier inom Europa (exklusive Schweiz) ordnas via Europeiska unionens Erasmus-program.  I Erasmus-programmet deltar 33 länder. I Erasmus-programmet ingår förutom studentutbyte också praktikant-, lärar- och personalutbyte. Erasmus-programmet firade 35 års jubileum år 2022 och anses vara ett av de projekt som verkligen har varit framgångsrikt i det europeiska samarbetet. Under de senaste tre decennierna har över 10 miljoner studerande varit mobila inom Erasmus+.

Europeiska unionen beviljar stipendier för de olika mobilitetskategorierna åt sådana universitet som ansökt och erhållit ett s.k. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Det innebär att Hanken årligen kan ansöka om stipendiemedel från Europeiska kommissionen att dela ut åt studerande som åker på utbyte till ett europeiskt universitet och som Hanken har ingått avtal om studentutbyte med. Om du åker på utbyte i Europa får du alltså automatiskt ett Erasmus-stipendium via Hanken. Du behöver därmed inte ansöka om Erasmus-stipendium själv, utan stipendium ges alltid via hemuniversitetet.

Erasmus+programmets ambition är att vara så inkluderande som möjligt. Målet är att ge alla som är intresserade av att åka på utbyte en reell möjlighet till detta. Det betyder att vissa målgrupper, såsom studerande med familj och andra specialbehov kan ansöka om förhöjda stipendiesummor.  

Ett annat av Erasmusprogrammet främsta mål är hållbarhet, och programmet främjar och stöder miljövänligare resande. Därmed erbjuds tilläggstipendier till de som väljer resealternativen tåg, samåkande med bil, eller cykel.

Läs mer om Erasmus+ tilläggstipendier under "Hur finansierar jag utbytesstudierna"

På nationell nivå i Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen, som är en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Mera informaton om Erasmus+ hittar du på Europeiska kommissionens webbsidor

Hankens Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027:

Hanken European Policy Statement 2021-2027:


Nordplus programmet

Nordplus är ett utbytesprogram underställt Nordiska ministerrådet. Inom ramen för Nordplus-programmet finns ett eget nätverk för handelshögskolor och universitet med ekonomutbildningar, Norek. Hanken beviljas årligen stipendier för studentutbyte via Norek-nätverket. Du behöver inte ansöka om Nordplus-stipendium själv, utan stipendium ges alltid via hemuniversitetet.

Med vissa universitet i Norden har Hanken både ett Nordplus- och ett Erasmus-avtal. Med vissa universitet i Norden har Hanken både ett Nordplus- och ett Erasmus-avtal och då beviljas studerande stipendium via någotdera programmet.

Läs mer om Nordplus.

Bilaterala utbytesavtal

I länder utanför Europeiska unionen har Hanken likaså signerat bilaterala avtal om studentutbyte fast det inte är under ett program. Stiftelsen Svenska Handelshögskolan beviljar medel för utbyte vid dessa universitet. Stipendiet ges automatiskt till studerande som får en utbytesplats utanför Europa.

Det ingår en obligatorisk utlandstermin i kandidatexamen för alla studerande som antagits efter 2009 (eller via Öppna universitetet efter 2010) till det integrerade kandidat- och magisterprogrammet. Utlandsterminen utförs i de flesta fall under det tredje läsåret som utbytesstudier (eller i undantagsfall som utlandspraktik). Också studerande vid magisterprogrammen kan ansöka om en utbytesplats.

Lärandemål efter avklarad studieprestation:

 • har du en djupare förståelse för mångfald
 • har du en internationell syn på ekonomiska vetenskaper och kan verka i en internationell miljö
 • kan du använda de internationella erfarenheter du fått under utlandsstudierna i dina fortsatta studier och på dina framtida arbetsplatser

De två första frågorna i utbytesrapporten (som studerande svarar på efter sitt utbyte) publiceras inte men används för Hankens Assurance of Learning process:

 • reflektera över hur de interkulturella erfarenheterna (positiva och / eller negativa) under din utbytesperiod har hjälpt dig att utveckla din självförståelse och respekt för skillnaderna. Ge exempel och diskutera din roll i sammanhanget.
 • reflektera över hur du kan utnyttja dina interkulturella erfarenheter i dina studier på Hanken och på framtida arbetsplatser. Ge exempel.

Bedömningskriterier

Utbytesrapporterna analyseras för att sedan användas som stöd för att utveckla studenternas lärande. För att se hur du uppnått lärandemålen mäts de förväntade studieresultaten i utbytesrapporten med hjälp av följande bedömningskriterier.

Det går att ansöka om en utbytesplats två gånger om året, januari för utbytesstudier nästa hösttermin och juni för utbytesstudier nästa vårtermin. Du ansöker om utbyte ca. ett halvt år innan utbytet börjar. Det är dock bra att börja planera utbytet redan i god tid före utbytet.

Kandidatstuderande

Studerande som omfattas av en obligatorisk utlandstermin i kandidatexamen ansöker om en utbytesplats under det andra studieåret, januari eller juni beroende på huvudämne.

När ska jag åka på utbyte?
Studerande på kandidatnivå som omfattas av en obligatorisk utlandstermin
Studieår 3: höstterminen
Ansökan i januari studieår 2
Studieår 3: vårterminen
Ansökan i juni studieår 2
Handelsrätt
Marknadsföring
Nationalekonomi
Redovisning
Entreprenörskap och företagsledning
Finansiell ekonomi
Företagsledning och organisation

För att utbytesstudierna ska passa bäst in i dina studier ska du följa rekommendationen ovan. Under det tredje studieåret skriver du din kandidatexamen på Hanken antingen under hösten eller våren och är på utbyte den andra terminen. Notera att om du inte åker enligt rekommendationen kan det hända att studierna förlängs. Vi rekommenderar därför starkt att du följer studieplanen och åker den termin det är tänkt. Studerande med snabbare studietakt kan under vissa förutsättningar ansöka om en utbytesplats tidigare (se behörighetskraven).

Om du är frånvaroanmäld en termin ansöker du i vanlig ordning för utbyte under det tredje läsåret. Observera dock att du måste uppfylla behörighetskraven.

Magisterstuderande

Magisterstuderande rekommenderas att åka på utbyte termin 2 eller 3 av magisterstudierna. Om du har blivit direkt antagen till ett magisterprogram eller magisterutbildning kan du ansöka om utbyte tidigast för termin 3. Utbytesstudierna ska ingå i din examen och inte förlänga studietiden. Om du är långt hunnen eller studerat länge är det inte alltid motiverat att bevilja studerande en utbytesplats. I sådana fall kan utlandspraktik vara ett bättre alternativ.

För att kunna ansöka om utbytesplats en andra gång ska du ha tagit ut din kandidatexamen eller ta ut din kandidatexamen senast i den följande betygsutdelningen efter att utbytesresultatet publicerats. 

Studerande som ansöker om en utbytesstudieplats måste i enlighet med utbytesprogrammen och de bilaterala avtalen med samarbetsuniversiteten vara behörig för utbytesstudier.

Här hittar du behörighetskraven för kandidat- och magisterutbyte.

Studerande ska studera heltidsstudier under utbytet.  Antal studiepoäng som anses vara heltidsstudier vid samarbetsuniversitetet finns angivet i Mobility Online Portalen. I det flesta fall innebär det 30 studiepoäng.  Alla studerande gör ett kursval (Learning Agreement) som godkänns av Hanken och värduniversitetet innan utbytet börjar eller senast vid terminsstart. På så sätt får du redan i början av terminen fastställt att ditt kursval motsvarar heltidsstudier och kurserna kan tillgodoräknas på Hanken. Läs mer om hur tillgodoräknandet går till under Efter utbytet.

För studerande på kandidatnivå rekommenderas utbytesstudierna bildar ett biämne i kandidatexamen. För att uppfylla kravet på biämneshelheten ska du få godkänt i minst 25 sp (av de 30 sp som ska avläggas under utbytesstudierna), av dessa ska minst 15 sp vara i ekonomiska vetenskaper. Mera info om hur du kan planera in utbytesstudierna hittar du under kandidatexamens struktur.

För studerande på magisternivå rekommenderas att utbytesstudierna ingår i de valfria studierna. Du kan läsa mer om magisterexamens uppbyggnad under magisterexamens struktur.

Före ansökan om utbyte:

1) Studerande bekantar sig med Hankens samarbetsuniversitet och behörighetskrav

Ansökan om utbyte:

2) Studerande ansöker om en utbytesplats enligt instruktioner

3) Hanken fördelar utbytesplatserna till behöriga sökande

4) Hanken meddelar studerande om tilldelad utbytesplats (mars/augusti)

5) Studerande bekräftar att hen tar emot utbytesplatsen (eller tackar nej)

6) Hanken nominerar studerande till värduniversitetet (april/september)

Före utbytet:

7) Värduniversitetet kontaktar studerande med instruktioner hur man ansöker/registrerar sig

8) Studerande skickar in ansökan och bilagor till värduniversitet

9) Värduniversitetet skickar ett acceptansbrev till studerande

10) Studerande förbereder sin utlandsvistelse (bokar biljetter och boende, ansöker om visum, tecknar försäkringar etc.)

Under utbytet:

11) Studerande studerar utomlands, kontaktar vid behov Hanken

Efter utbytet:

12) Studerande rapporterar om utbytet i Hankens Mobility Online

13) Studerande ansöker om inkludering av utbyteskurserna i Sisu

14) Värduniversitetet skickar ett studieutdrag (Transcript of Records) över avlagda kurser till Hanken

Bekanta dig med samarbetsuniversiteten i god tid före du ska ansöka om utbytesplats. För att få en översikt över Hankens samarbetsuniversitetet kan du besöka Mobility Online Portalen. Där hittar du alla samarbetsuniversitet som är öppna för studentutbytet. Portalens instruktioner hittar du under rubriken "Mobility Online Portalen" nedan. Märk att alla samarbetsuniversitet inte är öppna för studentutbyte varje termin. Under respektive universitet finns ett Fact sheet som innehåller viktig information för utbytesstuderande. Bekanta dig också med samarbetsuniversitetets hemsidor riktade till inkommande utbytesstuderande. Om du är intresserad av att veta vad studerande som tidigare varit på utbyte tyckt om samarbetsuniversitetet kan du läsa utbytesrapporter i Mobility Online Portalen eller kontakta internationella koordinatorn för kontaktuppgifter. Hankens inkommande utbytesstuderande kan också berätta om sina hemuniversitet.

Du kan välja mellan över 120 olika alternativ runtom i världen. Då du funderar över din utbytesalternativ kan du ta följande aspekter i beaktande:

 • Språk – vill du utveckla dina språkkunskaper i ett visst språk?
 • Kultur – är du intresserad av ett specifikt kulturområde?
 • Stad – vill du bo i en storstad eller en mindre stad?
 • Universitetet – vill du studera vid ett stort eller litet universitet? Vid en business skola, ett ekonomiskt fakultet eller en grand école?
 • Miljö – vill du åka tåg till värdlandet?
 • Kurser – vill du fördjupa dina kunskaper i ett specifikt ämne under utbytet? Är du intresserad av kvantitativa kurser?
 • Termin – vill du att värduniversitetet har en liknande terminsindelning som Hanken?

I Mobility Online Portalen ser du att på vilken nivå utbytesstudierna är (BSc = kandidatnivå, MSc = magisternivå). Du kan begränsa sökresultatet genom att välja utbildningsnivån. Kandidatstuderande kan inte tilldelas en utbytesplats vid ett universitet som endast erbjuder kurser på magisternivå. Magisterstuderande kan tilldelas en utbytesplats vid ett universitetet som endast erbjuder kurser på kandidatnivå (valfria studierna i magisterexamen kan vara på kandidatnivå), men kandidatstuderande har förkörsrätt till dessa platser. Märk att vissa utbytesplatser är enbart riktade för kandidatstuderande (”Only BSc students”).

Bekanta dig noggrant med de program/kurser som erbjuds vid respektive universitet. Notera också att en del universitet har en kvantitativ inriktning, där studerande kan välja kurser främst i nationalekonomi eller finansiering. Notera också att kursutbudet på engelska kan vara ganska begränsat vid en del universitet.

Följ med det världspolitiska läget och avgör om du vill åka på utbyte till vissa länder. Ifall du slutligen väljer att tacka nej till en tilldelad utbytesplats på grund av t.ex. en naturkatastrof, kan Hanken endast i vissa begränsade fall försöka ordna en ny utbytesplats till ett annat universitet.

Då du väljer samarbetsuniversitetet är det viktigt att du är medveten om att terminsdatumen varierar och terminsindelningen inte alltid är lika som på Hanken. Höstterminen vid en del universitet börjar först i oktober och går över till januari-mars, vilket innebär att du måste åka tillbaka efter julen för att slutföra terminen och tentera alla kurser. Du hittar en uppskattning nedan. Kontrollera exakta terminsdatum på respektive universitets hemsidor eller i Fact sheet i Mobility Online portalen. Observera att du inte kan avbryta terminen före terminen slutar och du har avlagt alla tenter.


Eventuellt språktest

Det är viktigt att du kan uppvisa språkmässig behörighet för att framgångsrikt kunna studera vid värduniversitetet. Språkmässig behörighet uppvisas antingen via avlagda språkkurser vid Hanken eller genom ett avlagt internationellt erkänt språktest. Vissa samarbetsuniversitetet kräver ett språktest i engelska (TOEFL eller IELTS) och då är det angivet under respektive universitet i Mobility Online Portalen. Språktestet ska vara skrivet före ansökningstidens utgång. Om du har tagit testet före ansökningstidens utgång, men inte ännu har resultatet, kontakta internationella koordinatorn. I dokumentet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet kan du läsa om vilka språkkurser och vilket språktest som ger dig behörighet i olika språk.

Läsa mera om de internationella språktesten
I engelska:

TOEFL iBT-testet: Fulbright Finlands webbsidor och ETS TOEFL

Då du avlägger TOEFL-testet ska du kruxa för att du vill ha testresultatet skickat direkt till Hanken. Du ska då fylla i koden för Hanken, som är 8433 (institution code). Du behöver inte i det här skedet skicka testet till de universitet du har tänkt ansöka till.

IELTS-testet: Finnbrit och IELTS webbsidor

I franska:

DALF: Institut Français Finlande

I tyska:

TestDaf: TestDaf och Goethe Institut

I spanska:

DELE: Institute Cervantes Exámenes och DELE

Mobility Online Portalen hittar du information om Hankens partneruniversitet och samt eventuella förhandskrav.

Observera!
 • Notera att studienivå, språkkrav, vilka ämnen man kan studera samt antal platser per termin kan ändra från termin till termin.
 • Notera att vissa partneruniversitet har en kvantitativ inriktning.
 • Kontrollera noggrant informationen för de universitet du är intresserad av!
Instruktioner

Instruktioner för hur Mobility Online Portalen används:

 • Välj Study Level, Continent, Country and/or Partner institution.
 • Klicka på Show exchange details
 • För mera information om universitetet klicka på dokument ikonen (display details) bredvid gröna/röda ikonen. Då visas information om bl.a.: nivån på utbytesstudierna (kandidat/magister), studiespråk, kontaktuppgifter, eventuella förhandskrav som måste uppfyllas för att kunna söka till universitetet, antal platser, termins längd, stipendiets storlek etc.
 • För att komma tillbaka till startsidan klicka "Close Window" och sedan "Back to Preselection"
 • fact sheet finns partneruniversitetets egen information till inkommande studerande. Informationen angående t.ex. förhandskrav och språkkrav kan skilja sig från informationen i Mobility Online Portalen. Därför ska du alltid kolla eventuella förhandskrav under Additional Requirements i portalen (inte från fact sheet). Fact sheet finns inte uppladdade för alla universitet.
 • Vissa partneruniversitet tar endast emot utbytesstudierande under höst- eller vårterminen. Under ansökningstiden finns i portalen endast de universitet som tar emot studerande för den terminen som ansökan gäller.

Under ansökningstiden kommer du direkt till online ansökan genom att klicka på den gröna ikonen till vänster om det alternativ du vill söka till.

Det är viktigt att du läser igenom instruktionerna på under Utbytesansökan innan du påbörjar din utbytesansökan

Mobility Online Portalen finns utbytesrapporter från tidigare utbytesstudenter. Så här använder du Mobility Online Portalen för att se utbytesrapporterna:

 • Klicka på "QUESTIONNAIRES" i övre högra hörnet
 • Sök rapporter enligt kontinent, land och partner universitet. Du kan också välja endast enstaka sökkriterier, detta fungerar dock bara enligt kontinent eller land
 • Klicka på Show all existing questionnaires
 • För att se en rapport klicka på dokumentikonen (Open the questionnaire) längst till vänster för den rapport du vill öppna
 • Du kan navigera i rapporten genom att klicka på sidnumren ovan om frågorna och svaren i rapporten, eller genom att klicka Next page
 • För att se rapporten som en pdf och printa eller spara på datorn, klicka Print under svarsfälten
 • För att komma tillbaka till startsidan klicka Close Window och sedan Back to Preselection

Notera att det inte finns utbytesrapporter från nya samarbetsuniversitet innan någon har varit där på utbyte. 

Studerande som får en utbytesplats inom ramen för Hankens utbytesprogram beviljas automatiskt också ett stipendium.

Du kan läsa mera om hur du kan finansiera dina utbytesstudier under Före utbytet.

Du kan också välja att åka till ett universitet Hanken inte har ett avtal med som en s.k. freemover, men då måste du ordna allting själv. Notera också att du inte kan ansöka som freemover till ett av Hankens samarbetsuniversitet. Om du väljer att åka på utbyte på egen hand som s.k. freemover får du tyvärr inget stipendium från Hanken.

Om du är kandiatstuderande och vill ha dina freemover-studier till godo som den obligatoriska utlandsterminen måste du studera heltid, dvs. motsvarande 30 sp/ECTS vid Hanken. Du måste på förhand få ett godkännande av prorektor vid Hanken att universitetet du tänkt studera vid godkänns av Hanken. 

Notera att tillgodoräkning alltid sker på ansökan och att det inte är en automatisk rätt!

Läs mer under Utbytesstudier utanför Hankens avtal.

För alla kandidatstuderande som antagits till Svenska handelshögskolan via inträdesprov 2009 och senare och för kandidatstuderande som antagits till Svenska handelshögskolan via Öppna universitetet 2010 och senare ingår en utlandstermin om minst tre månader som ett examenskrav i kandidatexamen. Alla kandidatstuderande ska genomföra en utlandstermin i form av utbytesstudier eller utlandspraktik under kandidatstudierna.

Högskolan har, liksom många andra internationellt inriktade universitet runtom i världen, valt att för alla studerande integrera en utlandstermin i kandidatstudierna. Om kravet på en utlandstermin saknas innebär det att studeranden inte kan utexamineras som ekonomie kandidat från Hanken.

Endast i särskilda fall kan en studerande få dispens från kravet om en utlandstermin i kandidatexamen (Examensstadgan 6 a §):

En studerande kan av särskilda skäl helt eller för viss tid beviljas dispens från utlandsvistelsen. Beslut om dispens fattas av Direktören för studier och antagning. Med särskilda skäl avses den studerandes

a) familjeförhållanden och vårdnadsansvar;

b) sjukdom eller svåra livssituation; eller

c) betydande samhälleliga aktivitet

Om du har en synnerligen god orsak till att inte genomföra en utlandstermin ska du alltså ansöka om dispens. Det går inte att få ett beslut i frågan utan ansökan. Direktören för studier och antagning beslutar om en studerande kan beviljas dispens eller inte. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

I de fall där du på förhand vet att du kommer att vara tvungen att ansöka om dispens önskar vi att du meddelar oss omgående och om det bara är möjligt lämnar in ansökan om dispens redan under det första studieåret, men senast innan du enligt den rekommenderade studiegången ska ansöka om en utbytestermin.

Det går inte att ansöka om dispens retroaktivt, dvs. du kan inte ansöka om dispens just innan du ansöker om kandidatbetyg, utan du ska göra det under den aktiva studietiden.

Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar här nedan. Till ansökan ska du bifoga sådana dokument (t ex läkarintyg, ämbetsbevis) som kan belysa din situation så att ett beslut kan tas. Bevisbördan ligger på dig.

Ansökningstiderna för ansökan om dispens är:

 • senast 20 oktober för dig som ska ansöka om en utlandstermin i ansökningsomgången för utbyte under höstterminen därpå följande år
 • senast 15 mars för dig som ska ansöka om en utlandstermin i ansökningsomgången för utbyte under vårterminen därpå följande år

Tidpunkterna för ansökan och utbytestermin är beroende av vilket av Hankens huvudämnen studerande valt. Närmare om vilken termin du ska ansöka om en utbytesplats hittar du under rubriken När ska jag åka på utbyte? ovan.

Ansökan lämnas in till Servicepunkten i Helsingfors eller till Studiebyrån i Vasa. Alternativt kan ansökan också skickas in per e-post till adressen outgoing.mobility(at)hanken.fi.

Du meddelas skriftligen om resultatet i god tid (december/maj) så att du vid avslag av din ansökan hinner lämna in en ansökan om utbytesstudier eller utlandspraktik (om du tänkt ansöka om praktikplats via Karriärtjänsters praktikprogram) före ansökningstidens utgång.

Om du har frågor kan du vända dig till Internationella koordinatorn outgoing.mobility(at)hanken.fi.

Ansökningsblanketten för dispens: