| 20.06.2024

Nya insikter om Hankens koldioxidavtryck 2023

Illustration of a board with a stem and a CO2 cloud balancing on the planet Earth.
Hanken genomförde ett utvecklingsprojekt för redovisning av sitt koldioxidavtryck för 2023 och gjorde en ny beräkning över utsläppen för basåret 2018.

I Hankens strävan att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i beräkningarna av koldioxidavtrycket gav Hanken ett konsultföretag i uppdrag att granska beräkningarna av avtrycket och genomföra en omfattande beräkning av avtrycket för 2023. Projektet omfattade också en ny beräkning av 2018 års fotavtryck, som är basåret för jämförelserna. Informationen från projektet gör det möjligt för Hanken att få en bättre helhetsuppfattning av sin klimatpåverkan och planera för en meningsfull klimatsmart verksamhet.

Enligt den reviderade beräkningsmetoden är Hankens koldioxidutsläpp från 2023 1 411 tCO2e utan Hankens investeringsportfölj och 11 650 tCO2e om investeringsportföljen räknas med. På grund av det ökade antalet verksamhetsformer som nu omfattas är avtrycket betydligt större än vad Hanken tidigare rapporterat (463 tCO2e 2022, se rapporteringen här).

Koldioxidavtrycket för 2023 inkluderar utsläpp från Hankens egen verksamhet (Scope 1 & Scope 2) och all övrig verksamhet som ingår i Hankens värdekedja (Scope 3). Jämfört med tidigare år inkluderar beräkningen, utöver de kategorier som ingick tidigare, såsom inköpt el, uppvärmning, affärsresor och IT-anskaffningar, nu också utsläpp från kylmedelr som används i kylaggregat i Hankens byggnader (Scope 1) och flera nya Scope 3-kategorier, såsom livsmedelsinköp, övriga köpta tjänster de vars kostnad överstiger 20 000 euro), hotell under affärsresor, anställdas och studenters pendling och distansarbete samt investeringsportföljen. Beräkningarna tar också hänsyn till de fastigheter som Hanken hyr (Arkadiagatan 28 och Economicum i Helsingfors). Den nya beräkningen ger därför en stadig  grund för Hankens framtida klimatarbete. Beräkningen är baserad på GHG Protocol Corporate Standard (2004) och Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting standard (2011).

Utsläppen enligt GHG-protokollets kategorier år 2023 är följande:

  • Scope 1: 106 tCO2e/a (direkta utsläpp från ägd eller kontrollerad verksamhet)
  • Scope 2: 69 tCO2e/a (indirekta utsläpp från användning av inköpt el, värme och kyla i fastigheter som ägs och drivs av Hanken)
  • Scope 3 Uppströms: 1 235 tCO2e/a (utsläpp från värdekedjan, inklusive inköpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade aktiviteter*, avfall, affärsresor och pendling)
  • Scope 3 Nedströms: 10 240 tCO2e/a, (utsläpp i värdekedjan, inklusive investeringsportföljen).

När utsläppen från investeringsportföljen räknas bort är den största utsläppskällan fortfarande tjänsteresor (43,2 % av utsläppen), vilket inkluderar resor för personal, gäster och utgående studentutbyte, följt av inköp av varor och tjänster (20,9 % av utsläppen) och pendling (16,5 % av utsläppen). Livsmedelsinköp (139 tCO2e) och övriga köpta varor och tjänster (111 tCO2e) står för de största utsläppen. Förut var IT-anskaffningar (43 tCO2e) och papper (1 tCO2e) de största och också de enda inköpskategorier som beaktades i fotavtrycksberäkningarna.

Pie chart of Hanken's carbon footprint 2023 without investment portfolio

Projektet visade att Hankens investeringsportfölj är den klart största enskilda utsläppskällan (87,9% eller 10 240 tCO2e).  Utsläppen från investeringsportföljen beräknades baserat på uppgifter om utsläpp och utsläppsintensitet som erhållits från kapitalförvaltarna.

Hanken's carbon footprint 2023 with investment portfolio

Mer detaljerad information om koldioxidavtrycket 2023 finns här:


Basåret 2018 räknat på nytt sätt

Eftersom metoderna för beräkning av fotavtryck och datainsamling med tiden har förbättrats, uppdaterade Hanken även beräkningen för 2018 för att möjliggöra jämförelser mellan åren. Detta gör också bedömningen av effektiviteten i Hankens klimatåtgärder mer tillförlitlig.

Basåret som räknats på nytt inkluderar samma kategorier som beräkningen för 2023. Omräkningen har gjorts genom en skalning baserad på utvecklingen av antalet anställda och studenter. Det nya resultatet för basåret 2018 resulterade i ett totalt årligt koldioxidavtryck på 11 737 tCO2e. Scope 1- och 2-utsläppen var 596 tCO2e och scope 3-utsläppen totalt 11 139 tCO2e. Detta är ett cirka 12,5 gånger större fotavtryck än vad Hanken tidigare hade räknat med (873 tCO2e), och precis som 2023 är investeringsportföljen även här den största enskilda utsläppskällan.

Baserat på de nya uppgifterna för 2018 och fotavtrycket för 2023 har Hankens utsläpp minskat mycket lite, bara 87 tCO2e under åren. Resultaten visar dock också att utsläppen har minskat i de kategorier där tyngdpunkten i klimatarbetet tidigare har legat. Utsläppen från el, värme och tjänsteresor har minskat, medan utsläppen från övriga källor har ökat. I orsaken till de minskade utsläppen från tjänsteresor har även coronapandemin spelat en roll. Det bör också noteras att eftersom originaldata från 2018 inte alltid var tillgängliga för de kategorier som saknades, innehåller de resulterande siffrorna vissa osäkerheter.

På väg mot ett koldioxidneutralt Hanken

Utvecklingsprojektet för CO2-beräkning var ett stort steg i Hankens strävan att bli koldioxidneutralt till 2030. Eftersom källorna till koldioxidavtrycket nu är bättre kända är det lättare att börja planera för klimatåtgärder som har effekt. Hanken siktar på att ta fram en klimathandlingsplan i slutet av året.

Flera steg mot koldioxidneutralitet har redan tagits före detta projekt och de åtgärderna kommer att fortsätta att genomföras. All el som används i Hankens utrymmen är nu förnybar eller koldioxidneutral. Även uppvärmningen i huvudbyggnaderna i Helsingfors och Vasa är koldioxidneutral, men inte fjärrvärmen för de hyrda kontoren på Arkadiagatan 28 och Economicum. Solpanelerna är också i bruk. I Helsingfors producerade solpanelerna 38 886 kWh (ca 5 % av elförbrukningen på Arkadiagatan 22) medan solpanelerna i Vasa producerade 40 000 kWh (ca 15 % av elförbrukningen på Biblioteksgatan 16) år 2023.

Utöver koldioxidavtrycksprojektet genomfördes 2023 en Net Zero Carbon Assessment för Hankens båda huvudbyggnaderi Helsingfors och Vasa. Dessa rapporter från externa experter hjälpte Hanken att identifiera möjliga energibesparingsåtgärder. De föreslog investeringar i externa projekt för förnybar energi för att kompensera för de utsläpp som inte kunde minskas på annat sätt. Hanken samarbetar också med fastighetescheferna för Arkadiagatan 28 och Economicum för att minska miljö- och koldioxidavtrycket. För närvarande pågår arbete med att uppdatera reseanvisningarna.

Hankens miljöprogram för 2022-2024 stöder också miljö- och klimatarbetet. Programmet finns att läsa här.

Vid eventuella frågor och förtydliganden, vänligen kontakta Riina Haavisto, koordinator för socialt ansvar, på prme@hanken.fi.

*Bränsle- och energirelaterade aktiviteter avser indirekta utsläpp från produktion av förbrukad el och värme - så kallade vagga-till-grav-utsläpp från konstruktion av kraftverk, överförings- och leveransförluster.

Tags