Handlingsplan vid fusk

Hankens handlingsplan vid fusk tillämpas vid fall av fusk, akademisk ohederlighet eller misstanke om fusk eller ohederlighet i samband med studieprestationer.

Hanken främjar god vetenskapliga praxis inom såväl forskning som studier och motarbetar fusk och vetenskaplig ohederlighet inom studierna bland annat genom sin Handlingsplan vid fusk inom studieprestationer.

Läs handlingsplanen i sin helhet (högerklicka och öppna i nytt fönster eller flik):

Kontakt och frågor: studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi

Fusk inom studierna omfattar

 • plagiat; utnyttjande av källor utan korrekt hänvisning, både direkt och omarbetad kopiering och försummelse att ange citat, inklusive självplagiering (att använda samma arbete man använt för en annan studieprestation) eller plagiering av medstuderandes alster då uppgifter borde göras individuellt,
 • fusk genom s.k. luntning; användning av otillåtna källor eller hjälpmedel eller att titta på medtentanders svar i samband med tentamen, eller annat samarbete kring uppgifter som ska utföras individuellt,
 • annan ohederlighet eller oredlighet i vetenskaplig verksamhet, såsom fabricering eller förvanskning av data eller fakta, stöld av en idé eller plan, eller användning av ”spökskrivare”, och
 • annat otillåtet handlande eller otillåtna medel i samband med studieprestationer, såsom närvarofusk.

Alla fall av fusk behandlas enligt Hankens handlingsplan vid fusk.

Bekanta dig närmare med Hankens anvisningar för användning av AI-verktyg i studierna Opens in new window

Om du ertappas eller på sannolika skäl misstänks för plagiat ska examinatorn

 1. Höra dig och underrätta dig om möjliga påföljder, höra eventuella vittnen samt underrätta och konsultera den ämnesansvariga eller prefekten,
 2. Skriftligt redogöra för och fatta ett beslut i fallet
 3. Skicka beslutet till plagiat@hanken.fi som läses av medlemmar av disciplinnämnden, som vid behov eller enligt begäran tar ärendet till behandling i disciplinnämnden.

Om du ertappas eller misstänks för fusk vid tentamen får tentövervakaren avbryta din tentamensskrivning och ska till examinator göra en anteckning/redogörelse över händelseförloppet. Examinator följer därefter samma handlingsplan som vid plagiat ovan.

Fusk leder i allmänhet till att hela studieprestationen underkänns. Alla allvarligare fall av fusk (t.ex. alltid fusk i avhandlingar) eller fall som bedöms ha prejudikatvärde behandlas i högskolans disciplinnämnd. En studerande som gör sig skyldig till fusk eller i övrigt bryter mot ordningen vid universitetet kan av rektor tilldelas en skriftlig varning eller, om handlingen är allvarlig, av styrelsen avstängas från universitetet för viss tid. Disciplinnämnden kan inte fatta beslut om påföljderna, men ger rekommendation till examinator, rektor eller styrelse.  

  Du har rätt att yrka på omprövning av beslutet om underkänd studieprestation också om du blivit underkänd på grund fusk.

   

  Du ska alltid berätta att du lånat texter av andra källor genom att ha en referens. Om du kopierar från artiklar eller böcker, din medstuderandes arbete eller från internet utan att berätta det för läsaren gör du dig skyldig till plagiat. Plagiat strider mot hederlig akademisk praxis och betraktas därför som fusk. För att du ska undvika plagiat är det nödvändigt att du behärskar referensteknik. Instruktioner för hur du refererar korrekt finns i biblioteks Referensguide. Du som är kandidatstuderande lär dig referensteknik på kursen Introduktion till akademiska studier och under grundkurserna.

  Alla magister-, licentiat och doktorsavhandlingar på Hanken genomgår en plagiatkontroll med ett program för plagiatdetektion. Även andra skriftliga arbeten kan plagiatkontrolleras. Programmet ger en rapport som läraren använder som hjälpmedel för att ta ställning till om ett skriftligt arbete eller avhandling innehåller fusk.

  Vid tentamen

  • får du endast ta med dig in i salen skrivverktyg, studiekort eller ID och hjälpmedel som examinatorn tillåter och som nämns på tentamensfrågepappret
  • är det förbjudet att prata, att dela material med andra och att använda andra hjälpmedel än de som nämns på tentamensfrågepappret
  • har tentamensövervakaren rätt att avbryta tentamen för din del om du ertappas för fusk eller avsiktligt stör andra