Kvalitetssystem, -handbok och processer

Hankens kvalitetssystem bygger på en systematisk och kontinuerlig kvalitetscykel för förbättring, den så kallade Plan-Do-Check-Act (PDCA) modellen.

Hanken Quality System, QAC 9.6.2022 (updates October 2022)

I figuren för Hanken quality system (ovan) avspeglas kopplingen mellan Hankens verksamhet och mission, strategi, kvalitetspolicy och handlingsplaner. Kvalitetssystemet består av Hankens alla aktiviteter, incentiv, planer, policyn, förfaringssätt, processer, resurser och ansvar, vilka skapar ett övergripande system för att säkra kontinuerlig förbättring och utveckling. Visualiseringen av Hankens kvalitetssystem har reviderats i juni 2021. 

Kvalitetsledning och -hantering

Hankens kvalitetsledning består av dokumenterad ansvarsfördelning, processer och resurstilldelning. Kvalitetsledningen handlar om att operationalisera målen för kvalitetssystemet, och är en del av det dagliga arbetet vid Hanken, där varje institution och enhet är ansvarig för sin kvalitetshantering. Hankens ledningsgrupps medlemmar fungerar som respektive enhets och institutions kvalitetsansvarspersoner.

Ledningsgruppen (Management Team) består av rektor, prorektorer, prefekter, språkcentrets direktör, direktörerna för administrativa enheter samt planeringschef och kvalitetschef (sekreterare).

Information om organisationsstrukturen finns publicerat i Hankens kvalitetshandbok.

Kvalitetshandbok och processer

Kommittén för AoL och kvalitet (Committee for AoL and Quality, AoLQ) reviderar kvalitetshandboken två gånger per år. Kvalitetshandbokens syfte är att ge en överblick av Hankens kvalitetshantering och fungera som inkörsport till närmare beskrivningar av funktioner och processer. 

Hankens processbeskrivningar finns samlade i databasen IMS, Hanken Integrated Management System IMS. Handboken och processkartan utgör en visuell helhet, som finns elektroniskt i databasen IMS.

All personal och studerande rekommenderas logga in på Hankens webbplats för att kunna se och nå alla webbsidor (som du har rättigheter till). Under rubrikerna till höger hittar du mera information om hur högskolan värnar om sitt kvalitetssystem och utvecklingen av kvalitetsarbetet.

För tilläggsinformation kontakta quality@hanken.fi.