Tentamen

Information om traditionell (fysisk) tentamen och kort om andra tentamensformer (längst ner på sidan).

Tentamensdatumen och -tiderna för traditionella (fysiska) tentamina för respektive kurs hittas på kursens Moodlesida och i Sisu (se kursbeskrivningen). Du har endast möjlighet att skriva tentamen på de för kursen fastställa tentamenstillfällena.

Du anmäler dig till traditionella (fysiska) tentamina via Moodle. För att få delta i tentamen måste du ha anmält dig. Anmälan stänger en vecka innan tentamen äger rum. Försenade anmälningar godkänns inte.

Då du anmält dig till tentamen får du ett automatiskt bekräftelsemejl till din e-post. Du som anmält dig till tentamen kommer också då anmälan stängt att få tentamensinstruktioner (bland annat information om tentamenssal) till din hankenmejladress.

Om du anmält dig till en tentamen men trots allt inte tänker skriva den, ska du avregistrera dig från tentamen genom att mejla tenter@hanken.fi. Mejla gärna nämnda adress även i andra tentamensrelaterade frågor av praktisk natur.

Om du glömt att anmäla dig till tentamen kan du anmäla dig till kölistan, och få en chans att delta i tentamen om studerande som anmält sig i tid till tentamen uteblir. Från kölistan tas lika många studerande som det uteblir studerande som anmält sig i tid till samma tentamen. Studerande på kölistan tas in i tentsalen i den ordning som de anmält sig till kölistan.

OBS! Att du anmält dig till kölistan är ingen garanti för att du får tentera. Endast studerande som anmält sig i tid till tentamen, via ordinarie anmälan, får med säkerhet delta i tentamen, förutsatt att de anländer till tentamen i tid.

Via kölista går det inte att ansöka om tilläggstid. Tilläggstid beviljas endast studerande som anmält sig till tentamen inom utsatt tid.

Anmäl dig till kölistan här.

Du ska i regel delta i tentamina på den studieort där du har din studierätt, det vill säga antingen i Helsingfors eller i Vasa. Om du ändå önskar tentera på den andra studieorten måste du senast en vecka innan tentamen äger rum anhålla om att få tentera på den andra orten.

Du kan tentera på den andra studieorten om det finns en inplanerad tentamen som äger rum under samma tidpunkt som du önskar tentera. Det måste också finnas utrymme för fler tentander.

Här kan du ansöka om att få tentera på den andra studieorten.

Följande regler gäller under traditionella (fysiska) tentamina:

 • Om du är sjuk och inte kan delta i tentamen kan du delta i kursens andra, fastställda tentamenstillfälle (kom ihåg att anmäla dig till tillfället via Moodle). Inga extra tentamenstillfällen erbjuds. Du har endast möjlighet att skriva tentamen på de för kursen fastställda tentamenstillfällena.
 • Kom i tid till tentamen. Tentamen börjar vid utsatt tid. Är du inte på plats i tid finns det risk för att du förlorar din tentamensplats till någon som anmält sig till kölistan. Detta fastän du själv anmält dig till tentamen i tid, via ordinarie anmälan.
 • Femton minuter efter att tentamen inletts släpps studerande inte längre in i tentamenssalen.
 • Under tentamen är det förbjudet att prata och dela material med andra.
 • Det är inte tillåtet att äta under tentamen. Dryck är tillåten men rekommenderas inte. Dryck som medtas ska vara i en flaska utan textetikett.
 • Du får inte ha på dig mobiltelefon eller smartklocka under tentamen. Dessa lämnas tillsammans med ytterkläderna, väskan och annat för tentamen överflödigt material vid anvisad plats i tentamenssalen. Om du påträffas med en telefon eller smartklocka efter att tentamen inletts, kommer din tentamen att avbrytas och underkännas.
 • Du får endast ha nödvändig skrivutrustning framme på bordet. Ditt ID ska du också ha synligt framme på bordet.
 • Det är tillåtet att besöka toaletten under tentamen, men övervakarna antecknar vad som sker i tentamensrummet och kommer således även att anteckna ditt toalettbesök.
 • Du får avlägsna dig från salen tidigast 60 minuter efter att tentamen börjat.
 • Du får mera tentpapper av övervakarna genom att markera. Markera också om du behöver gå på toaletten. En övervakare följer dig.
 • Du ska skriva namn, studerandenummer, studieort och kursens namn på varje tentamenspapper som lämnas in. Kryssa tydligt över det som du önskar att inte beaktas vid bedömningen.
 • Du ska styrka din identitet med officiellt ID då du lämnar in tentamenssvaren.
 • Efter tentamen ska du inte bli utanför tentamenssalen och hänga.

Läs mera om Hankens handlingsplan för fusk.

Om du är i behov av individuella arrangemang i tentamina, exempelvis tilläggstid, ska du först lämna in en anhållan om individuella arrangemang. För att beviljas rätt till individuella arrangemang behöver du ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert. Mer information om individuella arrangemang och hur du ansöker hittar du här. Observera att du endast kan bli beviljad individuella arrangemang i tentamina ifall du lämnat in en anhållan (via blanketten som hittas på webbsidan ovan) som godkänts.

Om du blivit beviljad individuella arrangemang i tentamina ska du i samband med tentamensanmälan i Moodle kryssa för alternativet "Jag har rätt till tilläggstid eller andra individuella arrangemang i tentamen". Det här räcker som anmälan, du behöver inte kontakta vare sig examinator eller någon annan om individuella arrangemang under traditionella (fysiska) tentamina som har tentamensanmälan via Moodle.

Vid andra typer av tentamina (tentamina under lektionstid, tentamen i Examinarium, Moodletentamen och så vidare) ska du alltid kontakta den kursansvariga läraren.

Du som är elitidrottande studerande och tillhör antingen URHEA eller Vasaregionens idrottsakademi kan få viss flexibilitet gällande tentamina beroende på din idrottsliga nivå. Studerande på URHEA-nivå ett och två, eller motsvarande nivåer för studerande vid Vasaregionens idrottsakademi, kan vid behov (exempelvis på grund av träningsläger eller dylikt) få avlägga en traditionell (fysisk) tentamen på distans. Övervakningen sköts i sådana fall av tränaren, och tentamen äger rum under samma tidpunkt som för övriga kursdeltagare. Ta kontakt med tenter@hanken.fi i god tid (allra senast en vecka) innan tentamen äger rum för att komma överens om denna typ av specialarrangemang.

Du som befinner dig på URHEA-nivå tre eller på motsvarande nivå vid Vasaregionens idrottaskademi har tyvärr inte möjlighet att få ovannämnda specialarrangemang. Du kan möjligtvis få viss flexibilitet gällande inlämning av inlämningsuppgifter eller dylika arbeten. Kontakta den kursansvariga läraren för att kontrollera om det är möjligt inom ramen för kursen.

Tentamensresultat delges enskilt åt studernterna via Moodle, Exam, per e-post eller på liknande sätt. Resultaten ska delges senast två veckor efter tentamenstillfället (undantaget helger) och senast två veckor före följande tentamenstillfälle. Prefekten kan av särskilda skäl besluta om förlängning av tiden, vilket omedelbart ska meddelas på kursens Moodlesida.

Från och med 1.8.2021 kan du endast försöka höja ett godkänt kursvitsord under en och samma kursomgång, det vill säga du får inte gå om en kurs som du redan har klarat av.

En avlagd och registrerad prestation kan inte avlägsnas från studieregistret. Samma eller till stor del överlappande prestation kan inte heller avläggas mer än en gång, då en studerande inte kan få dubbla studiepoäng för samma påvisade lärande.

Läs mer om vitsordshöjning och bedömning av studieprestationer.

Förutom traditionell (fysisk) tentamen kan kurser även examineras i form av exempelvis Moodletentamen som sker online. Vid Moodletentamen bestämmer examinatorn hur tentamen genomförs och vilka regler som gäller. Ibland kräver Moodletentamen förhandsanmälan, andra gånger krävs det inte. Följ de instruktioner du fått av examinatorn.

En del kurser kan även examineras i form av e-tentamen i Exam. E-tentamen betyder att du skriver tentamen på dator i ett videoövervakat utrymme (Examinarium), som du har bokat tid till på förhand. Du får inte avlägsna dig från utrymmet under tentamen. Det är med andra ord inte tillåtet att besöka toaletten. Om du inte har en nyckel till Hanken ska du komma ihåg att boka en sådan tenttid då det finns personal på plats som kan släppa in dig. Här hittar du mer information om e-tentamina i Exam och öppettider.