Språkkrav

Behörighet för forskarutbildningen förutsätter tillräckliga språkkunskaper. Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska.

Engelska

Alla sökande bör uppfylla ett av följande språkkrav:

 • TOEFL-prov (Test of English as Foreign Language), minst 580 poäng i pappersbaserat test/92 poäng i internetbaserat test. Hankens kod för TOEFL-test är 8433.
 • IELTS (International English Language Testing System), band 6,5
 • C2 Proficiency (tidigare namn CPE Certificate of Proficiency in English) med
  minimiresultatet C1, eller C när testet hette CPE
 • PTE Academic med minst resultatet 62.
 • Statens allmänna språkexamen, färdighetsnivå 6

Personer som uppfyller något av nedanstående krav är befriade från kravet på språktest:

 • Den som avlagt högre högskoleexamen helt på engelska vid en erkänd högskola inom EU/EES.Ett separat intyg ska bifogas ansökan ifall det inte framgår ur betyget (examensbeviset) eller studieutdraget
  • Ifall att sökandes examen är en så kallad double degree, eller ifall examen erhållits i samarbete med två eller flera högskolor, ska minst 50 % av studierna inom ramen för examen ha krävt fysisk närvaro i och avlagts i ett EU/EES lan, och för att sökande ska uppfylla språkkravet.
 • Den som avlagt högre högskoleexamen på engelska vid en erkänd högskola i Australien,Canada, Irland, Nya Zealand, Förenade kungariketeller Förenta staterna (inga andra accepteras. Ett separat intyg skall bifogas ansökan ifall det inte framgår ur betyget (examensbeviset) eller studieutdraget.
  • Ifall att sökandes examen är en så kallad double degree, eller ifall examen erhållits i samarbete med två eller flera högskolor, ska minst 50 % av studierna inom ramen för examen ha krävt fysisk närvaro i och avlagts i ett av de nämnda länderna för att sökande ska uppfylla språkkravet.
 • Den som i sin finländska lägre eller högre högskoleexamen kan visa sig ha förvärvat sådana kunskaper i engelska som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning enligt Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004, 6§ mom. 2

OBS! Ifall du inte uppfyller något av de ovanstående kraven måste du göra ett språktest.

 

Svenska

 • Statens allmänna språkexamen, färdighetsnivå 6
 • Språkprovet för statstjänstemän, utmärkt förmåga

Personer som uppfyller något av nedanstående krav är befriade från kravet på språktest:

 • Den som har svenska, norska, danska, isländska eller färöiska som skolutbildningsspråk ( (dvs. grundutbildning och/eller andra stadiets utbildning). En bestyrkt kopia av avgångsbetyget ska bifogas i ansökan.
 • Den som avlagt högre högskoleexamen helt på svenska vid en erkänd högskola inom EU/EES. Ett separat intyg ska bifogas i ansökan ifall det inte framgår ur betyget (examensbeviset) eller studieutdraget.
 • Den som avlagt språkgranskat mognadsprov på svenska vid högskola. Ett separat intyg från universitetet bifogas i ansökan om uppgiften inte framgår ur examensbetyget eller studieutdraget.
 • Den som slutfört minst 60 studiepoäng i svenska språket vid högskola. En bestyrkt kopia av studieutdraget bifogas i ansökan.
 • Den som har minst vitsordet magna cum laude approbatur i det prov i svenska som är riktat till icke-finska medborgare. (OBS! Detta är inte samma prov i svenska som finskspråkiga avlägger.) En bestyrkt kopia av studentexamensbetyget bifogas ansökan.
 • Den som avlagt högre högskoleexamen i Norden och som skrivit sin magistersavhandling på svenska, norska eller danska. Ett separat intyg från universitetet bifogas i ansökan om uppgiften inte framgår ur examensbetyget eller studieutdraget.

 

Testresultat som åberopas skall vara avklarat före ansökningstidens utgång, och för test där officiellt resultat sänds av arrangören till Hanken skall du också beställa resultatet till Hanken före ansökningstidens utgång. För att beaktas skall ditt testresultat vara i kraft och uppfylla de kriterier (t.ex. testgränser) som gäller enligt språkkraven.

Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska, genom att avklara något av följande språktest (jämförbart med CEFR/Common European Framework of Reference for Languages = nivå C1). Resultaten är i kraft i två år.

Andra test godkänns inte.