Språkkrav

Behörighet för forskarutbildningen förutsätter tillräckliga språkkunskaper. Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska.

Engelska

Alla sökande bör uppfylla ett av följande språkkrav:

 • TOEFL-prov (Test of English as Foreign Language), minst 580 poäng i pappersbaserat test/92 poäng i internetbaserat test. Hankens kod för TOEFL-test är 8433.
 • IELTS (International English Language Testing System), band 6,5
 • Cambridge C1 Advanced med minimiresultat C
 • Cambridge C2 Proficiency (tidigare namn CPE Certificate of Proficiency in English) med minimiresultatet C1, eller C när testet hette CPE
 • PTE Academic med minst resultatet 62.
 • Statens allmänna språkexamen, färdighetsnivå 5
 • GMAT/GMAT Focus edition minst 550 

 • GRE general test: 150 i verbal reasoning samt 3.5 i analytic writing 

Personer som uppfyller något av nedanstående krav är befriade från kravet på språktest:

 • Den som avlagt andra stadiets examen, lägre eller högre högskoleexamen på engelska vid en erkänd högskola inom EU/EES.Ett separat intyg ska bifogas ansökan ifall det inte framgår ur betyget (examensbeviset) eller studieutdraget
  • Ifall att sökandes examen är en så kallad double degree, eller ifall examen erhållits i samarbete med två eller flera högskolor, ska minst 50 % av studierna inom ramen för examen ha krävt fysisk närvaro i och avlagts i ett EU/EES lan, och för att sökande ska uppfylla språkkravet.
 • Den som avlagtAndra stadiets examen, lägre eller högre högskoleexamen på engelska vid en erkänd högskola i Australien,Canada, Irland, Nya Zealand, Förenade kungariket eller Förenta staterna (inga andra accepteras. Ett separat intyg skall bifogas ansökan ifall det inte framgår ur betyget (examensbeviset) eller studieutdraget.
  • Ifall att sökandes examen är en så kallad double degree, eller ifall examen erhållits i samarbete med två eller flera högskolor, ska minst 50 % av studierna inom ramen för examen ha krävt fysisk närvaro i och avlagts i ett av de nämnda länderna för att sökande ska uppfylla språkkravet.
 • Den som i sin finländska lägre eller högre högskoleexamen kan visa sig ha förvärvat sådana kunskaper i engelska som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning enligt Statsrådets förordning om universitetsexamina 794/2004, 6§ mom. 2

OBS! Ifall du inte uppfyller något av de ovanstående kraven måste du göra ett språktest.

 

Svenska

 • Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (YKI) avlagd på nivå 6 i alla delprov (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal). Olika examenstillfällen kan kombineras.  

 • Språkexamen för statsförvaltningen (VKT) avlagd med utmärkta kunskaper beträffande förmågan att använda språket i tal och skrift. 

 • Godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitetsstudier). Alla delområden i provet ska vara godkända.  

 • Godkänt resultat i språkprov som anordnas av en högskola själv (eller i samarbete) och som mäter den sökandes språkkunskaper i svenska till nivå C1. (gäller i fem år efter prestationen)

Personer som uppfyller något av nedanstående krav är befriade från kravet på språktest:

Skolutbildning  

 • Grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet eller annan utbildning som genomförts på svenska* och som ger högskolebehörighet (*även norska, danska, isländska eller färöiska godkänns). 

 • Studier avlagda enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande, och på avgångsbetyget fått godkänt vitsord i svenska som modersmål.  

 • Godkända studier i svenska motsvarande kursplanen för Nomadskolans grundläggande utbildning. 

 • Den sökande har avlagt högre högskoleexamen i Norden och som skrivit sin magistersavhandling på svenska, norska eller danska. Ett separat intyg från universitetet bifogas ansökan om uppgiften inte framgår ur examensbetyget eller studieutdraget

Studentexamen eller motsvarande  

Språkkunskaper kan visas också på följande sätt utan att avlägga hela studentexamen: 

 

Finländsk studentexamen

 • Prov i svenska som modersmål, eller som andraspråk (R2), med minst vitsordet approbatur (A).  

 • Lång lärokurs i svenska med vitsordet eximia cum laude approbatur (E) eller högre  

 • Medellång lärokurs i svenska med vitsordet laudatur (L). 

IB-examen  

 • Svenska på A-nivå (literature/language and literature/literature and performance) med vitsordet 2 eller högre. 

 • Svenska på B-nivå med vitsordet 5 eller högre.  

 • Svenska på A1-nivå med vitsordet 2 eller högre, eller svenska på A2-nivå med vitsordet 5 eller högre i IB-examen som avlagts före år 2013.  

 

EB-examen  

 • Ett godkänt vitsord i svenska som L1-språk (vitsordet 4 eller högre i EB-examen avlagd före år 2021; vitsordet 5 eller högre EB-examen avlagd år 2021 eller senare). 

 • Vitsordet 7 eller högre i svenska som L2-språk.  

 

Högskoleexamen/-studier 

 • Den sökande har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket varit svenska. (Ifall examen avlagts på flera undervisningsspråk skall minst hälften av examen vara avlagd på svenska). 

 • Den sökande har gjort ett skriftligt examensarbete på minst lägre högskoleexamennivå på svenska vid en finländsk eller utländsk högskola 

 • Den sökande har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en högskola i Finland.  

 • Den sökande har avlagt högskoleexamen med svenska språket (eller motsvarande) som läroämne. 

 • Den sökande har avlagt studier i läroämnet svenska språket omfattande 60 sp/35 sv eller mer.  

 

 

Testresultat som åberopas skall vara avklarat innan ansökningstidens utgång, och för test där officiellt resultat sänds av arrangören till Hanken skall du också beställa resultatet till Hanken före ansökningstidens utgång. För att beaktas skall ditt testresultat vara i kraft och uppfylla de kriterier (t.ex. testgränser) som gäller enligt språkkraven.

Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska, genom att avklara något av följande språktest (jämförbart med CEFR/Common European Framework of Reference for Languages = nivå C1). Resultaten är i kraft i två år.

Andra test godkänns inte.