| Studieinfo
Studieinfo
|
De sökande får senast 16.3 information om hur urvalsproven genomförs. Universiteten har fortsatt beredningen av antagningen av studerande 2021 med beaktande av den rådande coronavirussituationen. Målet är att vårens och sommarens urvalsprov ordnas på campus eller i andra fysiska lokaler. Proven är övervakade och noggranna säkerhetsarrangemang gäller.
|
På fredag 18.9.2020 har sökande i vårens andra gemensamma ansökan blivit felaktigt antagna från reservplats. Nationellt är antalet felaktigt antagna 450, men ingen av dem har felaktigt blivit antagen till Hanken.
|
Platserna för Snabbledspaketet i både Helsingfors och Vasa fylldes på bara några minuter då anmälningen öppnade förra veckan. Snabbleden ger möjlighet att bli antagen till Hanken på basis av god studieframgång, utan inträdesprov.
|
Resultaten för inträdesprovsantagningen till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa har nu publicerats. Under våren 2020 har det skett stora förändringar i antagningen till de finländska ekonomutbildningarna och därmed även i Hankens antagning.
|
24.08.2020
Datum för introduktionsdagarna för nya studenter hösten 2020.
|
Universiteten i Finland ökar antalet platser i våren studentantagning 2020. Inom de ekonomiska vetenskaperna har vissa universitet fattat beslut om att öka studieplatserna och vid vissa universitet är den utökade antagningen under beredning. Inom de ekonomiska vetenskaperna planeras en ökning på cirka 200 nya studieplatser. Ökningen av studieplatser kommer att kräva finansiering i statens nästa tilläggsbudget.
|
De första resultaten för betygsantagningen till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa har publicerats rekordtidigt år 2020.
|
På grund av det rådande pandemiläget och den inverkan det haft på Finlands ekonomi vill Hanken erbjuda möjligheten till gratis utbildning i ekonomi också för andra än våra examensstudenter.
|
Språkprovet 14.4.2020 inhiberades. Alternativa sätt att visa kunskaperna i svenska kommer i år att ordnas i ett senare skede av antagningen enbart för dem som annars kan antas.
|
Universiteten följer med coronaepidemins framfart och förbereder sig omsorgsfullt på att ordna antagningen av studenter under undantagstillståndet förorsakat av coronaviruset. Förberedelser för olika scenarier görs tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt i enlighet med myndigheternas riktlinjer. Eventuella ändringar i arrangemangen för urvalsproven meddelas senast 15.4