Forskarstudier

Tre kvinnor tittar tillsammans på en datorskärm
Forskarstudier

Ämnet företagsledning och organisation har en ambitiös  doktorandutbildning som hjälper dig bygga upp din kompetens och bli expert på ditt valda område inom företagsledning och organisation. Du lär dig tillämpa forskningsmetoder och skapa ny akademisk kunskap. En doktorsexamen ger dig möjlighet att arbeta i universitetsvärlden eller som specialist eller ledare inom företag. Som doktorand arbetar du med att samla in data, analysera data och vidareutveckla koncept eller kunskapsområden och du lär dig publicera artiklar i högt uppsatta vetenskapliga journaler. Som doktorand kan du delta på internationella konferenser och utveckla ett nätverk av forskare runt om i världen.

Under doktorandstudierna skriver du på din doktorsavhandling och deltar på forskarkurser. Doktorander inom vårt ämne har tillgång till ett brett urval olika kurser:
•    kurser som ges på Hanken (alla doktorander i vårt ämne ska avlägga åtminstone kurserna Managing the Research Process, Perspectives on Organizations, Research Ethics, Quality in Research och en kurs i kvantitativa metoder.
•    kurser som erbjuds nationellt (t.ex. av den finländska forskarskolan KATAJA)
•    kurser som erbjuds utomlands. Hanken samarbetar med ett flertal internationella aktörer som erbjuder doktorandkurser såsom EDEN/EIASIM (European Institute for Advanced Studies in Management) och NORD-IB (Nordic Research School of International Business).

De flesta av våra doktorander är anknutna till något av våra styrkeområden eller områden med hög potential: Leading People for Growth and Well-Being, Responsible Organizing eller Strategic and Entrepreneurial Praxis.

 

En doktorsexamen består av 240 sp varav 60 sp är doktorandkurser. Examen tar ungefär fyra år att fullborda. Hanken deltar i flera nationella forskarskolor och i internationellt samarbete, vilket ger forskarstuderandena vid Hanken tillgång till ett brett utbud av kurser och deltagande i vetenskapliga sammankomster. Kurserna kan avläggas på Hanken, via KATAJA (det nationella forskarutbildningsprogrammet i företagsekonomi), via EDEN Programme (en del av EIASM, the European Institute for Advanced Studies in Management) eller på andra universitet som erbjuder kurser som lämpar sig för ditt område. Ämnet företagsledning och organisation är också med i det nordiska NORD-IB programmet som erbjuder kurser i international business.

Det huvudsakliga arbetet under dina doktorandstudier består av doktorsavhandlingen som är antingen en monografi eller en sammanställning av artiklar och/eller essäer du skrivit inom ditt valda fokusområde.

Hankens doktorander tillhör Hankens forskarskola och på deras hemsidor hittar du som funderar på att söka in till forskarskolan närmare information.

Om du är intresserad av forskarstudier så börja gärna med att bekanta dig med den forskning som bedrivs inom våra styrkeområden och av våra forskare. Om du har frågor så tveka inte att ta kontakt med den ämnesansvariga eller den professor vars ämne ligger närmast dina intresseområden.