| 13.04.2017

Referat från Akademiska Rådets möte 5.4.2017

I sitt möte den 5 april 2017 godkände Akademiska Rådet (AR) 9 st magisteravhandlingar. AR konstaterade att avhandlingarna tenderar samlas mot terminernas sista möten.

Studieplaner och nya kurser läsåret 2017-18
AR fattade även beslut om studieplanerna för läsåret 2017-18. Studieplanerna för de flesta ämnen motsvarar pågående läsårs studieplaner eftersom en mer omfattande utveckling är på kommande. Endast ämnet företagsledning och organisation har en förnyad studieplan. AR konstaterade att små ändringar i kursutbudet kan göras utan AR-beslut, dessa meddelas om via amanuensen till studiebyrån.
Trots att studieplanerna långt motsvarar pågående läsårs planer, godkände AR en del nya kurser för läsåret 2017-18. De nya kurserna utgör valfria kurser inom ämnena och påverkar inte studieplanen i övrigt.
I samband med diskussionen kring undervisningsutbudet enades AR om en del instruktioner för den undervisande personalen:

 • I enlighet med ett tidigare styrelsebeslut används brittisk engelska vid Hanken, inte amerikansk. Examinatorerna ombeds vara uppmärksamma på detta när kursplanerna skrivs. Studerande får besluta själv vilkendera formen av engelska de använder.
 • Kursbeskrivningarna skall skickas in enligt angiven tidtabell så att språket hinner granskas och AOL-aspekter beaktas
 • Det är viktigt att alla lärare, även de vars kursbeskrivningar inte ändrats, läser de AOL-instruktioner som skickas eftersom dessa uppdateras regelbundet.

AR diskuterade även inkomna förslag till deltagarbegränsningar för kurser och påminner om vikten av att en motivering för begränsningen finns med i förslaget. Utgångspunkten är att begränsningar tillåts i regel endast för kurser som ges som projektkurs i samarbete med ett företag eller ett annat universitet. Ärendet gällande deltagarbegränsningar remitteras till Pedagogiska Rådet för en diskussion om principerna för begränsningar och behandlas sedan på nytt i AR.

Ärenden inom doktorsavhandlingsprocessen
Sedan Akademiska rådets senaste möte har följande beslut tagits inom ramen för den elektroniska behandlingen:

 • Prorektor för forskning har utsett professor Ulf Petrusson, Göteborgs universitet och professor Paul Torremans, University of Nottingham, till förhandsgranskare för forskarstuderande Kelli Larsons avhandlingsmanuskript.
 • Prorektor för forskning har utsett Professor Dr Joep Cornelissen, Erasmus University och Professor Johanna Moisander, Aalto universitet, till förhandsgranskare för forskarstuderande Philip Gylfes avhandlingsmanuskript.
 • Prorektor för forskning har utsett professor Lena Mossberg,Göteborgs universitet, och associate professor Sara Rosengren, Handelshögskolan i Stockholm, till förhandsgranskare för forskarstuderande Eeva Soljas avhandlingsmanuskript.
 • Prorektor för forskning har utsett professor Dimo Dimov, University of Bath och associate professor Teemu Kautonen, Aalto universitet, till förhandsgranskare för forskarstuderande Silvia Stroes avhandlingsmanuskript.
 • Akademiska rådet godkände anhållan om offentlig granskning av Johanna Dahls avhandlingsmanuskript ”Coopetition in Inter-firm Relationships. A conceptual development of coopetition as a process and a strategy and an empirical investigation of the outcomes in an international context” och som opponent utsett professor Professor Devi R. Gnyawali, Virginia Tech och som kustos Sören Kock. Disputationen är fastställd till 29.4.2017.
 • Akademiska rådet har godkänt Mikko Laamanens doktorsavhandling ”The Politics of value creation”.

Rektors informationsärenden
I sin översikt informerade rektor AR om följande ärenden

 • Auditeringen av kvalitetssystemet godkändes av NCU.
 • Styrelsen godkände strategipaketet vid sitt möte 29.3. Paketet inkluderar en korttidsplan uppdelad på 1) Akademisk excellens 2) Internationalisering 3) Digitalisering och 4) Finansiering.
 • Magisterprogramstrukturen skall utvecklas under ledning av prorektor Minna Martikainen. Ett fokusområde för förnyelsen är att kunna erbjuda program av hög kvalitet som även är internationellt attraktiva.