| 08.09.2017

Information från Akademiska rådets möte 30.8.2017

Sammanfattning av AR:s beslut och diskussionsärenden i mötet 30.8.2017.

I sitt möte den 30 augusti 2017 godkände Akademiska rådet (AR) 33 magisteravhandlingar.
Dessutom diskuterades AR:s föregående möte som hållits i den nya tjänsten Cloudmeeting. Tydligare riktlinjer behövs inför nästa gång. Mötet var ändå beslutfört och protokollet justerades i detta möte.

Beslut om ändrandet av omfattning av kurser i undervisningsplanen 2017-18

AR beslöt om två kurser vars omfattning justerades: Trends in Tourism i Vasa ändras från 4 till 5 sp och Nordic Corporate Governance i Helsingfors ändras från 6 till 8 sp.

Hanken Digital Learning Policy

Ett förslag till Hanken Digital Learning Policy har beretts av Digi-gruppen och behandlats av Pedagogiska Rådet och ITR. Tanken är att den ska reflektera Hankens mission och vision. AR diskuterade förslaget. Fakulteterna ska reservera tillräckligt med tid och resurser for att utveckla eLearning i lärarnas arbetsplan. Teaching Lab ska fungera som stöd för lärarna och det är meningen att också lärarna sinsemellan genom verksamheten ska kunna stöda och hjälpa varandra. Dokumentet fastställs av rektor.

Revidering av examensstrukturen

Kursomfattningarna och examensstrukturen diskuterades. På förslag var att alla kurser i ekonomiska vetenskaper ska bli antingen 5 sp eller 10 sp. Studiebyrån framhöll att detta principbeslut måste tas på detta möte för att ha en chans att bli verklighet från och med 1 augusti 2018, i annat fall bör tidtabellen skjutas framåt.

Bakgrunden till behovet av förnyelse är implementeringen av den reviderade strategin, den planerade övergången till nytt studieadministrativt system och behovet av att öka genomströmningen i studierna. Ur den statistik som presenterades på mötet framgick det att Hanken är näst bäst i Finland då det gäller andelen universitetsstuderande på kandidatnivån som avlägger minst 55 sp per år (51%, nationellt är andelen 45,5%). Bara Konstuniversitetets studerande har en högre andel. Men utmaningarna ligger på magisternivån där vi är först 9. av 14 universitet (Hanken 31%, nationellt 37%) Den eftersträvade studietakten är 60 sp per år, men antalet studerande som avlägger minst 55 sp per år är en mycket viktig komponent i universitetens finansieringsmodell.

Det diskuterades vad orsaken till den svaga genomströmningen på magisternivån är och man ifrågasatte om lösningen är att ändra kursomfattningen. Huvudorsaken till den långsamma studietakten på magisternivån ansågs vara att våra studerande arbetar vid sidan av studierna. Mindre helheter ansågs vara lättare att kombinera med arbete. Det diskuterades även vad man skulle kunna göra för att underlätta studiegången för arbetande studerande. Angående kurser som ger färre studiepoäng nämndes att det sporrar till mera innovationer i kursutbudet då man vågar testa nytt som inte behöver vara så omfattande. I diskussionen lyftes också 8 sp och 6 sp fram som alternativ, eller att 5sp och 10 sp skulle införas på magisternivån. Efter omröstning beslöts att AR omfattar att man i magisterutbildningen övergår till 5 sp och 10 sp inom ekonomiska vetenskaper. Kandidatstrukturen rörs inte just nu, då den visat sig fungerande.

Diskussionen fortsätter på nästa möte, men ärendet går vidare till fortsatt behandling i Pedagogiska rådet.

Rektors informationsärenden:

Visualiseringen av strategin klar, finns nu på webben under: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/det-har-ar-hanken/strategier .