| 18.08.2023

Hankens CO2-avtryck år 2022

A person holding a futuristic globe
Hankens beräknade koldioxidutsläpp år 2022 är 463 CO2 metriska ton.

Hankens beräknade koldioxidutsläpp år 2022 är 463 CO2 metriska ton. I kalkylen ingår utsläpp från anställdas resor, el, värme och det avfall som skapats på våra kontor som Hanken äger (Arkadiagatan 22, Helsingfors och Biblioteksgatan 16, Vaasa), pappersanvändning, och upphandlad IT-utrustning. Utsläppen som skapas av studenternas utbytesresor 296 CO2 metriska ton. Eftersom studenternas utbytesresor inte ingår i universitetens generella rapportering av CO2, beräknas och rapporteras de därför separat. De totala utsläppen beräknas med WWF Climate Calculator enligt det globala standardiserade ramverket för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser (GHG) enligt GHG Protocol. Utsläppen enligt GHG Protocol-kategorierna år 2022 (exklusive studentresor) är följande:

  • Område 1: 0 tCO2 (direkta utsläpp från ägd eller kontrollerad verksamhet)
  • Område 2: 106 tCO2 (indirekta utsläpp från användning av köpt el, värme och kyla i kontor som ägs och drivs av Hanken)
  • Område 3: 357 tCO2 (utsläpp från värdekedjan såsom anställdas resor, pappersanvändning, IT-upphandling och avfall)

År 2022 övergick Hanken till förnybar fjärrvärme i Helsingfors, vilket har minskat utsläppen avsevärt jämfört med 2021 (från 421 tCO2 till 106 tCO2). De återstående utsläppen kommer från avfallsbaserad fjärrvärme som används i Vasa. Hanken köper el som produceras med biomassa, vindkraft och vattenkraft. Hanken har också låtit installera solpaneler på taket av huvudbyggnaderna både i Helsingfors och Vasa. I Helsingfors har solpanelerna varit i drift sedan februari 2021 och i Vasa sedan mars 2022. Solpanelerna i Helsingfors producerade 40 569 kWh (ca 5 % av elförbrukningen på Arkadiagatan 22) medan solpanelerna i Vasa producerade 42 300 kWh (ca 16 % av elförbrukningen på Biblioteksgatan 16) under 2022. 

Vår största utsläppskategori 2022 var personalens arbetsresor med 272 tCO2. I kategorin arbetsresor ingår 0,04 tCO2 som orsakas av tågresor, resten av utsläppen orsakas av flygresor. Utsläpp från logi under arbetsresor har ännu inte inkluderats i beräkningarna.

Det koldioxidavtryck som beräknas här är inte på något sätt en fullständig beskrivning av de utsläpp som orsakas av Hanken och det verkliga koldioxidavtrycket för en organisation är alltid större. Det finns flera utmaningar för att förbättra kvaliteten på beräkningen av fotavtrycket, till exempel tillgänglighet och användbarhet av data både från interna källor och processer samt externa partners och tjänsteleverantörer. Dessutom, och i likhet med andra universitet och organisationer, för att beskriva Hankens fullständiga koldioxidavtryck mer realistiskt, skulle fler värdekedjeutsläpp (Område 3) behöva beaktas i beräkningarna. Identifierade nyckelområden för förbättring inkluderar hantering av användningen av el, värme och vatten samt generering av avfall i de hyreskontor som inte drivs av Hanken, utveckling av metoder för att bedöma utsläpp från pendling av studenter och anställda, inklusive utsläpp som hänförs till andra fastigheter och investeringar som Hanken äger, samt utvidgning av de upphandlingskategorier som beaktas i beräkningarna. Hanken arbetar vi ständigt med att utveckla datainsamlingsmetoderna och partnerskapen för att kunna förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i beräkningarna av koldioxidavtrycket.

För mer information om hur beräkningarna har gjorts och information om specifika beräkningskategorier, vänligen kontakta prme@hanken.fi. För mer information om Hankens miljöarbete och mål, vänligen besök våra hållbarhetssidor.