| 12.04.2016

Intresset för studier vid Hanken fortsätter vara högt

Ansökningsperioden slut för alla studieprogram vid Hanken och visar att intresset för Hanken står starkt

Vårens ansökningsperioder för att studera till kandidat, magister och doktor vid Hanken har tagit slut. Siffrorna visar att intresset för att studera vid Hanken är stabilt på alla nivåer och att ett uppsving kan ses i intresset för studier på magisternivå och vid Hankens forskarskola.

Stabilt intresse för kandidat- och magisterutbildning
Till den integrerade kandidat- och magisterutbildning sökte totalt 1108 personer (2015: 1177). Av dessa har 569 personer sökt endast till Helsingfors, 176 endast till Vasa och 363 ansökt om studieplats vid bägge orter. Totalt 65,1 % har Hanken som sitt första val. Av de sökande är 38,6% kvinnor.

Urvalsprovet till Hanken ordnas den 7 juni 2016. I urvalsprovet deltar inte de sökande som antas på basen av öppna universitetsstudier eller de personer som antas direkt på basen av sitt studentbetyg. Totalt 49 personer (2015: 46) sökte om studieplats vid Hanken via öppna universitetsstudier.

Fler sökande till magisterstudier
Till den svenska magisterutbildningen sökte totalt 197 personer (2015: 172). I år var det möjligt att söka till alla huvudämnen i både Helsingfors och Vasa.

Intresset för de engelskspråkiga magisterprogrammen visade en markant ökning i år då totalt 833 personer (2015: 338) ansökte om studieplats vid något av de sex program Hanken erbjuder på engelska. Andelen utländska sökande var 59 %.

Forskarutbildning intresserar allt fler
Intresset för forskarstudier har ökat markant då totalt 30 personer sökte till Hankens forskarskola i vårens ansökningsomgång jämfört med 19 motsvarande tidpunkt 2015. Från och med 2016 garanterar Hanken alla forskarstuderande finansiering för de två första åren av studierna förutsatt att studerandena visar god studieframgång.

Mera Information:
Linda Martelius
e-mail: linda.martelius@hanken.fi
Telefon: +358 40 352 1388