Etik inom öppen vetenskap och forskning

I sin forskningsverksamhet omfamnar Hanken de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet och är engagerad i att aktivt främja öppen vetenskap och forskning. Hanken är också engagerad i att följa så väl de allmänna etiska riktlinjerna som etiska principer för forskning.

Hankens strategiska mission specificerar att ”all verksamhet vid Hanken präglas av de nordiska värderingarna jämlikhet, öppenhet och integritet samt av hög kvalitet och kontinuerlig förbättring”.

Öppen vetenskap och forskning

Som beskrivet i principerna och policyerna för forskning är Hanken engagerad i att aktivt främja öppen vetenskap och forskning. Följaktligen var Hanken en av de första forskningsinstituten i Finland som skrev under Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. I linje med denna deklaration är Hanken engagerad i visionen och missionen för öppen vetenskap och forskning 2025 ”genom att stadfästa de strategiska mål för öppen vetenskap och forskning som definierats av forskargemenskapen, i Hankens egna strategier och styrning” . 

Visionen för öppen vetenskap och forskning 2025 specificeras i deklarationen som följande: ”Öppen vetenskap och forskning är en del av forskarnas vardag. Öppenhet stödjer både genomslagskraften av de olika slutprodukter som forskningen resulterar i och forskningens kvalitet. Det finländska forskningssamfundet är en internationella föregångare inom öppen vetenskap och forskning”. Missionen är att 

 • ”främja öppenhet som ett grundläggande värde inom forskarsamfundets hela verksamhet;
 • förstärka samhällets bildningsnivå och innovationsverksamhet; och
 • förbättra kvaliteten på vetenskaplig och konstnärlig forskning och de läromedel som grundar sig på dem, samt ett smidigt utbyte och genomslag av forskningsoutputs i hela samhället”

I Hankens egen strategi för 2030 är en av de fem allmänna strategiska målen att ”förespråka samhällsansvar och hållbarhet”. I en delstrategi för forskning är en operationalisering av detta strategiska mål att ”starkt uppmuntra forskarnas strävan för öppen vetenskap och fri tillgång till publikationer”.  Följaktligen inkluderar nyckeltalen för forskning bland annat ”andelen kvalitetsgranskade publikationer på en open access- eller hybridpublikationskanal” och ”andelen publikationer med fritt arkiverad data”.

När det gäller andelen av open access-publikationer av vetenskapliga forskningsartiklar är Hanken rankad som tvåa bland finländska universitet (år 2018) med en andel av artiklar som har publicerats i open access-format (fullständig open access, hybrid open access eller grön open access/parallellt publicerad) som uppgår till cirka 70 procent. Läs mer här.

I riktlinjerna för processen forskningsdatahantering är forskare anknutna till Hanken rekommenderade att överväga mål som är anslutna till öppen vetenskap och forskning – inkluderat att göra forskningsdata och forskningspublikationer fritt tillgängliga – genom hela forskningsprocessen, från forskningsplaneringsfasen till publiceringsfasen och arkiveringsfasen.

Riktlinjer för öppen forskning på Hanken

Öppenhet är en av vetenskapens och forskningens centrala principer. De synligaste formerna av öppen forskning är öppen publicering av forskningsresultat (Open Access), öppet forskningsdata (Open Data) och öppna forskningsmetoder (t.ex. Open Source). Öppen forskning främjar vetenskapens och forskningens samhälleliga påverkan samt skapar nya samarbetsformer och innovationer.

För att främja öppen forskning:

 • strävar Hanken efter att 80 % av högskolans årligen rapporterade vetenskapliga artiklar publiceras Green Open Access och en parallellkopia av alla artiklar bör laddas upp i forskningsdatabasen Haris.
 • rekommenderar Hanken att data från högskolans forskning alltid arkiveras i nationella eller internationella arkiv med beaktande av finansiärens och utgivarens krav och under användningsvillkor som godkänns av forskaren.
 • uppmuntrar Hanken högskolans forskare att göra sina analys- och forskningsmetoder allmänt tillgängliga.

För närmare beskrivning, se

Forskningsintegritet och -etik

Hanken är engagerad i att följa de etiska riktlinjer som upprättats av Forskningsetiska delegationen i allmänhet, så väl som de etiska riktlinjer för forskning som gäller människor i humanvetenskaplig forskning i synnerhet.

Som en del av dessa åtaganden har Hanken utsett Forskningsetiska kommittén som stödjer Hankens rektor i beslut som är relaterade till misstankar om forskningsintegritet/-etik för forskare som är anslutna till Hanken och påståenden om deras avvikelser från anvisningarna för god vetenskaplig praxis (GVP). 

Med tanke på engagemanget i de tidigare nämnda etiska riktlinjerna för forskning som gäller människor i humanvetenskaplig forskning fungerar Forskningsetiska kommittén också som en ”kommitté för humanvetenskaplig etik”. Från denna kommitté måste forskare som är anslutna till Hanken i förväg begära en etikprövning om deras forskningsplan inkluderar en av de följande sex aspekterna:

 1. Deltagande i forskningen avviker från principen om informerat samtycke. (Till exempel ofrivilligt deltagande eller att forskningens subjekt/deltagare inte informeras om att de är del av en studie.); 
 2. Forskningen ingriper i forskningsdeltagarens fysiska integritet.
 3. Forskningen riktar sig mot barn under 15 år utan vårdnadshavarens särskilda samtycke eller utan att vårdnadshavaren underrättas, vilket skulle ge vårdnadshavaren möjlighet att förbjuda att barnet deltar i undersökningen.
 4. Forskning där forskningsdeltagarna utsätts för exceptionellt kraftig stimulus.
 5. Forskning som innehåller risk för att de som deltar i forskningen eller deras anhöriga utsätts för psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser.
 6. Forskning som när den genomförs kan innebära hot mot forskningsdeltagarnas eller forskarens och deras anhörigas säkerhet.

Hanken påminner sina forskare regelbundet om deras ansvar för god vetenskaplig praxis och etik i forskning, i allmänhet, och kravet att begära en etikprövning från Forskningsetiska kommittén, i synnerhet – om forskningsplanen inkluderar en av de sex ovannämnda aspekterna. Anvisningar om detta är inkluderade i riktlinjerna för forskningsdatahantering, tillgängliga för alla forskare i ett lättläst format – som en libguide.  

Samma libguide inkluderar också riktlinjer för forskare om hur man efterlever förordningarna, om deras forskningsdata innehåller personuppgifter (inkluderar den europeiska dataskyddsförordningen GDPR och finländska nationella förordningar). Märk ändå att den legala grunden för att behandla personuppgifter i de flesta forskningsprojekten som Hankens forskare utför i allmänhet är ‘vetenskaplig forskning som gäller ett allmänt intresse, som definierat i Finlands dataskyddslag’ – inte ‘informerat samtycke’ som samlas från forskningsdeltagarna för varje specifik datavariabel.

Det förutsätts emellertid av forskarna att (a) upprätta ett register över behandlingen av personuppgifter för alla humanvetenskapliga forskningsplaner som inkluderar människor, där de tillhandahåller en allmän karakterisering över vilka personuppgifter och annan data som behandlas i studien, så väl som (b) informera forskningsdeltagarna om detta registers tillgänglighet och att på en allmän nivå begära deras informerade samtycke om deltagandet i studien (även om informerat samtycke inte nödvändigtvis begärs för varje specifik datavariabel).

Med andra ord är det informerade samtycke som forskare anslutna till Hanken begär av sina forskningsdeltagare i linje med Forskningsetiska delegationens tolkning av ‘informerat samtycke’ eftersom de måste informera forskningsdeltagarna att de deltar i en vetenskapliga studie samt att tillhandahålla deltagarna tillräcklig och korrekt information om studiens natur, på en allmän nivå.

Detta ‘informerade samtycke’ refererar dock inte till ‘informerat samtycke’ som en ‘legal grund’ för att behandla personuppgifter som definierat i GDPR (det vill säga explicit informerat samtycke för varje variabel av personuppgift som behandlas). Istället för ett dylikt ‘informerat samtycke’ för varje specifik datavariabel är den legala grunden i de flesta forskningsprojekten som Hankens forskare utför ‘vetenskaplig forskning som gäller ett allmänt intresse, som definierat i Finlands dataskyddslag’.